Poszukujemy kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego w III edycji konkursu na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, ogłasza nabór kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego.


Zadaniem Eksperta Sądu Konkursowego jest:

 • opracowanie opinii o pracach konkursowych wg wzoru formularza przekazanego przez Organizatora,
 • ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu,
  (Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie BIP)

Od kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego w realizacji zadań edukacyjnych,
 • kwalifikacji do nauczania przedmiotów, których programy podlegają ocenie,
 • znajomości nowych technologii informatycznych w zakresie ich stosowania w dydaktyce,
 • posługiwania się technologią informacyjną w zakresie pracy z aplikacjami biurowymi i pocztą internetową,
 • dobrej znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku).

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie dydaktyki przedmiotów, których programy podlegają ocenie,
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli lub doradcy metodycznego,
 • doświadczenie w recenzowaniu podręczników szkolnych,
 • doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu programów nauczania
 • doświadczenie w zakresie stosowania metod aktywizujących ucznia
 • doświadczenie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • formularz aplikacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje (zgodność kopii dokumentu z oryginałem potwierdza Kandydat poprzez zamieszczenie na każdej kopii adnotacji: Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem i opatrzenie czytelnym podpisem).

Organizator dokona wyboru spośród zgłoszonych Ofert na podstawie oceny poszczególnych kryteriów:

 • zaproponowana stawka wynagrodzenia (skala oceny: od 0 do 40 punktów, co stanowi 40% wagi procentowej)
 • spełnienie warunków koniecznych (skala oceny: od 0 do 30 punktów, co stanowi 30% wagi procentowej)
 • spełnienie warunków dodatkowych (skala oceny: od 0 do 30 punktów, co stanowi 30% wagi procentowej)

Oferty, złożone do oceny prac, napisanych do odrębnych przedmiotów, będą traktowane w niniejszym postępowaniu odrębnie.
Za najkorzystniejsze Ośrodek Rozwoju Edukacji uzna Oferty, które zdobędą najwyższą liczbę punktów.

Warunki współpracy z wyłonionymi Ekspertami:

 • Ekspert zaproszony do współpracy może otrzymać więcej niż jedną pracę konkursową do oceny, jednak nie więcej niż 10 prac,
 • termin sporządzenia opinii – 12 dni kalendarzowych (niezależnie od liczby prac, przesłanych do oceny) od dnia otrzymania drogą mailową formularza oceny oraz prac konkursowych,
 • Ekspert otrzymuje prace konkursowe w formie elektronicznej i sporządza opinię w formie elektronicznej oraz papierowej (opatrzonej odręcznym podpisem), wg przesłanego przez Organizatora formularza oceny,
 • współpraca w oparciu o umowę o dzieło.

Osoby, które składają prace konkursowe w III edycji konkursu na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół są wykluczone z pełnienia roli Eksperta Sądu Konkursowego w niniejszym Konkursie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty do dnia 20 lipca 2012 roku (decyduje data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Ekspert Sądu Konkursowego – III edycja konkursu na opracowanie programów nauczania. Otworzyć nie wcześniej niż w dniu 20 lipca 2012r. o godz. 15.00

Z wybranymi Kandydatami Organizator skontaktuje się drogą mailową w terminie do 27 lipca 2012r.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane Oferentom. Po zakończeniu postępowania konkursowego Organizator dokona ich archiwizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Załączniki:

 formularz zgłoszeniowy

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa