Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku − materiały

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 

Mając na uwadze artykułowaną przez wielu dyrektorów szkół potrzebę pogłębionej dyskusji nad proponowanymi w projekcie rozporządzenia rozwiązaniami, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków UE, zorganizował spotkania warsztatowe dla ponad 350 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, których celem było przeanalizowanie proponowanych w projekcie zapisów, oraz sformułowanie uwag i opinii, które zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie spotkań powstały też materiały wypracowane przez uczestników, w tym przykładowe szkolne plany nauczania.

Niniejsze opracowanie zawiera niewielką, acz reprezentatywną, próbkę tego, co w czasie kwietniowych spotkań w Jabłonnie powstało.

Materiał ten przedstawia rozwiązania organizacyjne wynikające z projektu rozporządzenia skierowanego do konsultacji – ostateczny kształt rozporządzenia nie jest jeszcze znany.
Po opublikowaniu obowiązującego tekstu rozporządzenia, na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczone zostaną kolejne materiały, w tym dotyczące organizacji szkół podstawowych i gimnazjów, zgodne z zapisami obowiązującego prawa.

 Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa