Zasady monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2010/2011

Minister Edukacji Narodowej, działając na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/201. Jednym z nich jest Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Z uwagi na harmonogram wdrażania zmian programowych monitorowanie będzie dotyczyło przedszkoli, klas I i II szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów.
 
Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz o uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.
Działanie, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez kuratorów oświaty w 16 województwach, wspierane będzie w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 
W roku szkolnym 2010/2011 monitorowaniem zostanie objętych:
10% przedszkoli,
10% oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
10% punktów przedszkolnych,
10% zespołów wychowania przedszkolnego,
10% szkół podstawowych,
10% gimnazjów.

 
Badaniem powinny zostać objęte publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych) w proporcjach właściwych dla struktury szkół i placówek w każdym województwie. Przy wyborze przedszkoli i szkół do przeprowadzenia badania należy uwzględnić w odpowiednich proporcjach ich lokalizację.  
Dane zbierane za pomocą ankiety w przedszkolu i szkole obejmować będą:
  • wybrany odział przedszkolny,
  • w szkołach podstawowych- wybrany oddział klasy I i wybrany oddział klasy II,
  • w gimnazjach- wybrany oddział klasy I i wybrany oddział klasy II.

 
Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez stroną internetową www.monitorowanie.podstawaprogramowa.edu.pl
 
Dyrektorzy wytypowanych przedszkoli/szkół wypełnią zamieszczone tam formularze, wcześniej dostępne w wersji tekstowej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Rozwoju Edukacji. Dodatkowo, w przypadku minimum 10 % łącznej liczby badanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz 10 % liczby badanych szkół podstawowych i 10 gimnazjów zostanie przeprowadzona weryfikacja ankiet poprzez wizytę wizytatora w szkole.
 
Harmonogram realizacji zadania.

Termin                      
Działanie
16.05-23.05.2011 r.
wytypowanie przez kuratorów przedszkoli i szkół, w których zostanie przeprowadzone monitorowanie
do 24.05.2011 r.
zamieszczenie na stronach internetowych ORE i MEN informacji o monitorowaniu podstawy programowej w roku szkolnym 2010/2011 i wzorów ankiet
24-25.05.2011 r.
zamieszczenie na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o monitorowaniu podstawy programowej w roku szkolnym 2010/2011 i wzorów ankiet, zgodnych z informacją zamieszczoną na stronach MEN i ORE
do 25.05.2011 r.
poinformowanie przez kuratorów dyrektorów wytypowanych przedszkoli i szkół o terminie i sposobie przeprowadzenia monitorowania
do 24.05.2011 r.
przesłanie wykazów przedszkoli i szkół wg załączonego wzoru na adres monitorowanie@ore.edu.pl
do 30.05.2011 r.
przesłanie drogą elektroniczną do dyrektorów wytypowanych przedszkoli i szkół loginów i haseł oraz instrukcji wypełniania formularza on-line
31.05 – 3.06.2011 r.
wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół i przedszkoli
6.06– 17.06.2011 r.
analiza ankiet przez wizytatorów oraz kontakt z 10% przedszkoli i szkół objętych monitorowaniem
 
Na pytania i wątpliwości dyrektorów przedszkoli i szkół związane ze sposobem wypełniania ankiet on-line odpowiedzi będą udzielać wizytatorzy odpowiednich kuratoriów oświaty, odpowiedzialni za realizację zadania.
 
 


Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa