Warsztaty dla dyrektorów „Organizacja nauczania w liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013”

W dniach 7-8, 11-12 i 12-13 kwietnia 2011 r. w Jabłonnie odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem warsztatów było:

  • wsparcie dyrektorów liceów ogólnokształcących w przygotowaniu szkół do wprowadzenia zmian w organizacji pracy,
  • opracowanie przykładowych szkolnych planów nauczania i arkuszy organizacji pracy szkoły zgodnych z zapisami prawa, w szczególności z projektem rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania,
  • zebranie uwag i propozycji dyrektorów szkół dotyczących rozwiązań zaproponowanych w projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania.
 
W warsztatach wzięło udział 386 dyrektorów i wicedyrektorów liceów i zespołów szkół ponadgimnazjalnych.
 
Program warsztatów obejmował:
  1. Prezentacje zmian w organizacji pracy liceów wynikających z podstawy programowej oraz projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Opracowanie przykładowych szkolnych planów nauczania zgodnych z obowiązującymi i projektowanymi zmianami w prawie oświatowym.
  3. Wypracowanie opinii w sprawie propozycji rozwiązań organizacyjnych przedstawionych w projektowanych aktach prawnych.

Link: Podstawa programowa a zmiany w organizacji LO

 

 


Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa