Wdrożenie podstawy programowej – konferencja dla ekspertów

altDnia 27 stycznia br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. 

 
Celem spotkania była prezentacja programów realizowanych w ORE, wspomagających wdrażanie w szkołach i placówkach nowej podstawy programowej oraz przedstawienie zamierzeń i rezultatów osiągniętych w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. Konferencję dedykowano ekspertom, którzy zostali wyłonieni do współpracy w realizacji celów projektowych.
 
Licznie zgromadzonych uczestników powitała Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, pani Joanna Berdzik, dziękując za zainteresowanie projektem i deklarowaną chęć współpracy. Pierwszymi prelegentami byli pani Małgorzata Skura i pan Michał Lisicki, eksperci w zakresie metodyki nauczania, którzy poruszyli temat wpływu psychologii rozwojowej dziecka na działania podejmowane przez nauczyciela. Ujęto m .in. kwestie odnoszące się do percepcji dzieci w powiązaniu z wymaganiami stawianymi przez szkołę. Prezentacja była zapowiedzią poradników dla dyrektorów szkół i nauczycieli dotyczących dzieci na progu przejścia pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową, nauczaniem zintegrowanym a klasą czwartą oraz szkołą podstawową a gimnazjum, które zostaną opracowane w ramach projektu.
 
Pani Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w MEN przedstawiła zarys historii programów nauczania od czasów obowiązywania jednego, centralnie zatwierdzanego planu nauczania, po zmiany wprowadzane obecnie, polegające na możliwości samodzielnego pisania programu przez nauczyciela. Z kolei wicedyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w MEN, pan Zenon Frączek omówił projekt rozporządzenia dotyczący ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 
Wystąpienie pani Krystyny Szumilas, Sekretarza Stanu w MEN, dotyczyło systemu nadzoru pedagogicznego poprzez kontrolę, ewaluację i monitorowanie, w trakcie którego pani Minister szczegółowo odniosła się do wyników monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010.
 
Na konferencji zaprezentowano również działania realizowane w innych projektach systemowych, które korespondują z projektem „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. Pani Agnieszka Borek, ekspert w projekcie „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”, przedstawiła pierwsze wyniki raportów ewaluacyjnych związanych z nowego typu nadzorem pedagogicznym. Ponadto mówiła o problemach i osiągnięciach obecnego systemu ewaluacji zewnętrznej. Z kolei pani Dorota Granoszewska-Babiańska, koordynator projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomagania szkół” omówiła zmiany w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół, w tym wspierania ich we wdrażaniu nowej podstawy programowej przez Centrum Rozwoju Edukacji.
Spotkanie zakończyła prezentacja pana Andrzeja Jasińskiego, koordynatora projektu, dotycząca zasad i form współpracy z ekspertami.
 
 
 
 

 

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 czerwca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.03-00-003/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.3

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa