Wdrożenie podstawy programowej − Projekt w gimnazjum

Z dniem 1 września 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046).

Na jego mocy na uczniów klas I i II gimnazjum nałożono obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela:
 • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 • wykonanie zaplanowanych działań;
 • publiczne przedstawienie rezultatów.
Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tego obowiązku – wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis: „zwolniona” albo „zwolniony”.
 
Zapisy rozporządzenia w sprawie oceniania nakładają na gimnazja obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych, w szczególności:
 • uwzględnienia w kryteriach oceny zachowania ucznia, zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym, udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;
 • określenia przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego;
 • poinformowania przez wychowawcę uczniów i ich rodziców – na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny – o warunkach jego realizacji.
W roku szkolnym 2010/11 gimnazja mają obowiązek do 30 listopada 2010 roku:
 • znowelizować  statuty w części dotyczącej zasad oceniania zachowania,
 • poinformować uczniów i rodziców o ustalonych w szkole warunkach realizacji projektu edukacyjnego (o ile będzie on realizowany w tym roku szkolnym).
Jednym z zaplanowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu  systemowego  „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” działań jest przygotowanie dyrektorów gimnazjów do wprowadzenia do praktyki szkolnej projektu gimnazjalnego poprzez:
 • organizację szkoleń dla 1000 dyrektorów gimnazjów i 200 pracowników systemu doskonalenia nauczycieli oraz kuratoriów oświaty,
 • opracowanie i upowszechnienie poradników dotyczących pracy metodą projektu,
 • uruchomienie strony internetowej zawierającej materiały pomocnicze i przykłady dobrych praktyk.

Przedstawione w poradnikach i na stronie internetowej oraz wypracowane na szkoleniach propozycje rozwiązań organizacyjnych i metodycznych mają pomóc gimnazjom we wprowadzeniu do praktyki szkolnej projektu uczniowskiego, jako metody wyzwalającej uczniowską kreatywność i służącej realizacji celów zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa