Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010.

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 było monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, klasach I szkół podstawowych i klasach I gimnazjów.

Zadanie to było realizowane przez Kuratorów Oświaty w kwietniu 2010 roku i wspierane w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. Badaniem, przeprowadzonym w formie elektronicznej, objęto po 10% przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 3 799 szkół i placówek wychowania przedszkolnego.
Celem monitorowania było pozyskanie informacji o:
  • sposobie, w jaki w przedszkolach i szkołach zapoznawano się z nową podstawą programową,
  • stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych związanych z wdrażaniem podstawy programowej, zwłaszcza o uwzględnieniu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,
  • stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej, zwłaszcza o uwzględnieniu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,
  • wsparciu, jakiego podczas realizacji podstawy programowej oczekują dyrektorzy przedszkoli i szkół.
Rezultaty monitorowania zostały zebrane w formie raportu pt. „Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010”.
 

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa