Samorząd w trakcie i po COVID-19 – szkolenie stacjonarne dla samorządowców

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w terminie 10–11 lipca 2021 roku. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu konsekwencji pandemii dla lokalnych systemów oświaty ale także poszukiwaniu rozwiązań oraz uruchamianiu działań przyczyniających się do ich rozwoju.  

Świat zawsze mierzył się ze zmianami i sytuacjami nieprzewidywalnymi. W okresie pandemii dynamika tych zmian i ich skala zaowocowała licznymi skutkami społecznymi (izolacja, traumy związane z chorobą bliskich i nas samych) oraz finansowymi. Edukacja jako jedna z usług publicznych – nie uchroniła się przed tymi zmianami. Nauczyciele, uczniowie i rodzice z dnia na dzień musieli dostosować się do nowej sytuacji, podjąć trud nauczenia się nowych narzędzi informatycznych raz ich wykorzystywania w realizowanym procesie dydaktycznym. Zmiany z jednej strony odcisnęły swoje bolesne piętno, z drugiej jednak strony przyspieszyły proces cyfryzacji polskiej szkoły, otwierając nowe możliwości zmian w modelu nauczania. Konsekwencje pandemii uwidoczniły potrzebę refleksji ale i podjęcia działań oraz wypracowania strategii, które dzięki wdrożeniu będą mogły zapobiegać kolejnym tego typu zjawiskom oraz co bardziej optymistyczne służyć rozwojowi lokalnej oświaty.

Cele szkolenia:

  • analiza i wymiana doświadczeń między samorządowcami dotycząca edukacji zdalnej
    w okresie pandemii COVID-19 i po pandemii.
  • zdefiniowanie wyzwań stojących przed samorządami, określenie skutków organizacyjnych
    i finansowych dla JST,
  • przykłady radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi edukacji zdalnej – samorządowe przykłady dobrych praktyk.

Czas trwania szkolenia: 2 dni = 12 godzin dydaktycznych (po 6 godzin dydaktycznych dziennie)

Maksymalna liczba uczestników – 30 osób

Rekrutacja i program szkolenia

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom: wyżywienie, nocleg oraz usługę szkoleniową. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest
Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Szkolenie organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa