Zakończenie szkolenia dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej

W dniach 7–9 września 2020 r. w hotelu HP Park w Warszawie odbył się ostatni – III zjazd szkoleniowy dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS). W 60-godzinnym szkoleniu uczestniczyło 104 samorządowców z 87 jednostek samorządu terytorialnego różnego typu (gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich i powiatów). Przygotowani eksperci w teamach doradczych z ekspertami ds. personalnego rozwoju organizacji, docelowo, będą wspierać innych samorządowców w realizacji zadań oświatowych.

Szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) składało się z trzech trzydniowych modułów, które odbyły się w terminach: I moduł – 22– 24 stycznia 2020 r. II moduł –  10–12 lutego 2020 r. i III moduł 7– 9 września 2020r. Zakończenie szkolenia planowane było na marzec 2020 r., jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany i realizację III zjazdu musieliśmy przełożyć na wrzesień 2020 r. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bardzo zależało nam na jego realizacji w formie stacjonarnej, co udało się dopiero we wrześniu.

Szkolenie objęło m.in. następujące zagadnienia:

 1. Założenia systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST.
 2. Model doradztwa dla JST.
 3. Rola i zadania ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) w systemie wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST oraz ich kompetencje.
 4. Style myślenia i sposoby komunikacji w pracy eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej.
 5. Planowanie własnego rozwoju – Indywidualny Plan Rozwoju eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS).
 6. Źródła motywacji ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS).
 7. Podstawy pracy z osobami dorosłymi, w tym psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych – zarządzanie zmianą rozwojową ( w obszarze procesu i rezultatu).
 8. Wielowymiarowość perspektyw w pracy z dorosłymi w relacji eksperckiego wsparcia rozwojowego.
 9. Ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) jako partner w relacji wsparcia rozwojowego.
 10. Budowanie celów rozwojowych i wspieranie w ich osiąganiu – wybrane metody i narzędzia facylitacji.
 11. Ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) tworzący zespołowe sytuacje uczące.
 12. Podstawy prawa oświatowego. Zadania JST w przepisach prawa i ich realizacja.
 13. Partycypacja społeczna w kontekście systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST. Przygotowanie i prowadzenie debat. Wymiana doświadczeń.
 14. Opracowanie przykładowego Harmonogramu Działań Rozwojowych (HDR-u).
 15. Dobór wskaźników do podjęcia trafnych decyzji oświatowych.
 16. Arkusz organizacji szkoły/przedszkola w kontekście optymalizacji wydatków. Wykorzystanie arkusza organizacyjnego oraz innych dokumentów jako narzędzi kontroli poprawności danych wprowadzanych do SIO.
 17. Planowanie pracy w teamie doradczym cz. 1 (zasady współpracy, etyka, podział zadań, studium przypadku).
 18. Planowanie pracy w teamie doradczym cz. 2 (Harmonogramy Działań Rozwojowych w praktyce).

Ponadto, w ramach szkolenia, samorządowcy uczestniczyli w wykładach:

 • Zintegrowana Strategia Umiejętności – znaczenie dla krajowej, regionalnej i lokalnej polityki edukacyjnej – prof. Piotra Mikiewicza
 • Pandemia przemija, współpraca zostanie? – dr Franciszka Wyrwy

oraz spotkaniach z kierownikami projektów aktualnie realizowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego, m.in. projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i „Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.”

Zgodnie z wypracowanymi założeniami systemu, zakłada się, że eksperci realizujący zadania w ramach systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST –  będą pracować w teamach doradczych, składających się z eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Zróżnicowane kompetencje doradców gwarantują bowiem bardziej wielowymiarowe podejście do napotkanych problemów i/lub rozpoznanych potrzeb pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproponowanych sposobów ich rozwiązania. Wsparcie realizowane przez teamy doradcze ma formę spotkań, szkoleń, konsultacji oraz wsparcia zdalnego udzielanego na każdym etapie realizacji działań w JST.

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z rolą i zadaniami obu grup ekspertów zachęcamy do przeczytania Modelu doradztwa dla JST, w którym szczegółowo omówione zostały etapy doradztwa, metody pracy doradców oraz obszary w ramach których udzielane jest wsparcie doradcze.

Docelowo zakłada się, że przygotowani eksperci będą realizować następujące zadania w systemie:

Zadania ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS):

 1. Wsparcie merytoryczne JST w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej oświaty.
 2. Wspieranie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych lokalnego systemu oświaty.
 3. Doskonalenie pracowników JST w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem lokalną oświatą.
 4. Doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania planów rozwoju oświaty i/lub harmonogramów działań rozwojowych w wybranym przez JST obszarze.
 5. Konsultacje na etapie monitorowania wdrażania działań rozwojowych.
 6. Współudział w ocenie efektów wdrażanych działań rozwojowych.
 7. Inspirowanie do podejmowania innowacyjnych działań poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem oraz wskazywanie dobrych praktyk.
 8. Zachęcanie pracowników JST do korzystania z dostępnych metod i form wsparcia.
 9. Wskazywanie możliwości wykorzystania zasobów do zarządzania oświatą, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wywodzących się z informatyki.
 10. Uświadamianie potrzeby własnego rozwoju oraz rozwoju organizacji.

Na zakończenie cyklu szkoleniowego, poprosiliśmy samorządowców o określenie ich aktualnych potrzeb szkoleniowych związanych z realizacją zadań oświatowych w jednostkach, oto one:

 • pozyskiwanie danych statystycznych,
 • sporządzanie strategii rozwoju oświaty,
 • organizacja i prowadzenie spotkań – narzędzia i techniki,
 • wyznaczanie celów oświatowych,
 • narzędzia do monitorowania i ewaluacji działań oświatowych,
 • utworzenie grupy szybkiego wsparcia,
 • zarządzanie oświatą w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcie dyrektorów – jako grupy przez samorządy/organy prowadzące ( metody),
 • utworzenie katalogu wzorcowych rozwiązań,
 • narzędzia i techniki pracy z dorosłymi,
 • komunikacja, budowanie relacji, superwizja,
 • bieżące informowanie o zmianach i interpretacjach prawa, projektach (właściwy przekaz, dotarcie z informacjami do dużych grup samorządowców).

Wszyscy uczestnicy szkoleń uzyskali certyfikaty ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS).

Fotorelacja

W ramach szkolenia dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej, zajęcia warsztatowe dotyczące opracowania Harmonogramów Działań Rozwojowych dla JST ( grupa samorządów miejsko-wiejskich)
W ramach szkolenia dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej, zajęcia warsztatowe dotyczące opracowania Harmonogramów Działań Rozwojowych dla JST ( grupa samorządów miejskich)
Zajęcia warsztatowe w ramach szkolenia dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej. Grupa samorządowców z powiatów na zajęciach z trenerem p. Anna Pawełas
Szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej. Praca w grupach – dyskusja samorządowców. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co nas łączy?
W ramach szkolenia dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej wykład p. prof. Piotra Mikiewicza nt. "Zintegrowana Strategia Umiejętności – znaczenie dla krajowej, regionalnej i lokalnej polityki edukacyjnej" Na zdjęciu uczestniczący w wykładzie samorządowcy.
Zajęcia warsztatowe w grupach (grupa samorządowców z powiatów). Zajęcia prowadzi trener p. Anna Rutkowska
Szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej. Praca w grupach -dyskusja samorządowców. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co nas łączy?
Szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej. Zajęcia warsztatowe dotyczące realizacji wsparcia rozwojowego adresowanego do JST
Szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej. Zajęcia warsztatowe dotyczące realizacji wsparcia rozwojowego adresowanego do JST
Szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej. Zajęcia warsztatowe – dyskusja samorządowców z Gorlic z kolegami z Łańcuta
W ramach szkolenia dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej wykład p. prof. Piotra Mikiewicza nt. "Zintegrowana Strategia Umiejętności – znaczenie dla krajowej, regionalnej i lokalnej polityki edukacyjnej" Na zdjęciu p. prof. Piotr Mikiewicz i kierownik projektu p. Dorota Jastrzębska

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa