System Informacji Oświatowej (SIO) – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe

© ersler/photogenica
© ersler/photogenica

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie dotyczące zmian w Systemie Informacji Oświatowej. W ramach szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza niezbędna do realizacji sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST w weryfikacji danych wprowadzanych do nowego SIO. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 28–29 listopada 2019 r.

Adresaci szkolenia: Pracownicy JST odpowiedzialni za zarządzanie i administrowanie oświatą.

Rezultaty szkolenia: uporządkowanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości SIO w zakresie zadań JST oraz nadzoru JST nad danymi przekazywanymi przez szkoły/placówki.

Celem szkolenia: jest dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian w sprawozdawczości SIO.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne i cele sprawozdawczości SIO.
  2. Zmiany w zakresie sprawozdawczości SIO – raport subwencyjny.
  3. Zadania, odpowiedzialność kierowników jednostek (JST oraz szkoły/placówki) zobowiązanych do przekazywania danych w SIO.
  4. Zadania JST, terminy przekazywania danych, zakres wprowadzanych danych, RSPO.
  5. Terminy przekazywania danych przez szkoły/placówki, sposoby analizy danych i nadzór JST nad sprawozdawczością SIO.
  6. Kontrola wewnętrzna, jako element nadzoru JST z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej – informacje ogólne.
  7. Cele i zarządzanie ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z SIO – rejestr ryzyk, szacowanie ryzyka, określanie sposobów reakcji na ryzyko.

Część zajęć będzie miała charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad wprowadzonymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonym osobom prowadzącym szkolenie.

Termin szkolenia:

  • 28–29 listopada 2019r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 28 listopada 2019 r. – godzina 11.30
  • Zakończenie zajęć 29 listopada 2019 r. – godzina 14.00

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W przypadku przyjazdu samochodem organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia dostępny wkrótce.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pomocą formularza elektronicznego.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 20014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa