Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zadań gminy lub powiatu w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną problematyczne zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje, a także kwestie rozliczania wynagrodzeń nauczycieli oraz dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły. Uczestnicy poznają zwłaszcza powiązania pomiędzy nadzorem nad szkołą i placówką oświatową a oceną pracy jej dyrektora oraz udziałem w tym procesie obu organów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 17–18 kwietnia 2019 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujący organizację pracy szkół i przedszkoli.

Rezultaty szkolenia: zapoznanie uczestników z zadaniami organu prowadzącego, jakim jest JST, w zakresie nadzoru nad podległymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Cel szkolenia: wyjaśnienie problematycznych zagadnień prawnych, które budzą wątpliwości wśród osób realizujących zadania gminy lub powiatu w zakresie kontroli szkół. Szkolenie skupi się na aspekcie praktycznym tematu, dostarczy wiedzy na temat stosowania prawa (ustawa prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o finansach publicznych) w wybranych sytuacjach.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

I. Nadzór administracyjny nad działalnością szkół i placówek oświatowych

 1. Zadania organu prowadzącego.
 2. Audyt oświatowy w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Zakres wpływu organu prowadzącego na zawartość i kształt arkusza organizacyjnego – weryfikacja i zatwierdzanie.
 4. Zadania organu dotującego szkoły publiczne i niepubliczne.
 5. Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi, którym przysługuje dotacja; kontrola prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji.

II. Kontrola zarządcza – II poziom

 1. Kontrola zarządcza jako instrument zarządzania JST w odniesieniu do oświaty.
 2. System monitorowania działań jako element kontroli zarządczej.
 3. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej jako część kontroli zarządczej JST.
 4. Ocena systemu kontroli zarządczej – zadania audytu wewnętrznego
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jako część sprawozdania z wykonywanej kontroli zarządczej.

III. Nadzór nad szkołą samorządową a ocena pracy jej dyrektora

 1. Ocena pracy, jako jeden z efektów systematycznego nadzoru.
 2. Partnerstwo organów (prowadzącego i kuratora oświaty) przy sprawowaniu nadzoru nad szkołą i dokonywaniu oceny pracy.
 3. Wnioski o ocenę pracy nauczycieli, jako element nadzoru nad pracą szkoły i placówki.

IV. Wpływ organu prowadzącego na politykę kadrową dyrektora

 1. Uchwały organu prowadzącego dotyczące czasu pracy nauczycieli (art. 42 Karty Nauczyciela).
 2. Zasady wynagradzania nauczycieli, jako element polityki kadrowej.
 3. Dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektora a ocena jego pracy.
 4. Uzupełnianie etatu oraz wpływ na przenoszenie nauczycieli.
 5. Struktura organizacyjna oświaty a utrzymywanie średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonym praktykom, osobom aktywnym na polu szkoleń kadr oświaty na terenie całego kraju. Prosimy o przygotowanie pytań lub wątpliwości interpretacyjnych w celu omówienia ich z prowadzącymi.

Termin szkolenia: 17–18 kwietnia 2019 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie oraz bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia (pdf. 209 KB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa