Plany strategiczne opracowane przez JST – przekazane przez Beneficjentów konkursowych (I edycja)

Zgodnie z Regulaminem konkursu realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość edukacji, numer POWR. 02.10.00-IP.02-00-002/17 „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) z dnia 13.06.2017 r.” – Beneficjenci przekazali do Ośrodka Rozwoju Edukacji opracowane w projektach konkursowych lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Wszystkie plany zostały przekazane
w terminie, tj. do końca października 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że przekazane materiały będą podlegały ocenie w Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz przez wyłoniony w trybie konkursowym podmiot zewnętrzny. Wraz z oceną planów realizowane będzie badanie monitorujące proces wdrażania ww. planów. Monitorowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

  • I etap – monitorowanie przeprowadzone w trakcie realizacji procesu wdrożenia opracowanych przez JST planów,
  • II etap – monitorowanie przeprowadzone po zakończeniu procesu wdrożenia opracowanych planów wraz z oceną uzyskanych efektów.

Zakres badania obejmie także szkoły i placówki oświatowe, w których realizowany był proces wspomagania. Ocenie podlegać będzie wpływ działań podjętych przez JST oraz szkoły, na jakość pracy szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Beneficjenci konkursowi zobowiązani zostali do przekazania w terminie do 31 maja 2019 r. raportów z przeprowadzonego procesu wspomagania w szkołach, objętych tym procesem. Raporty będą jednym z elementów dokonywanej w ramach badania ewaluacji podjętych działań.

Przypominamy także, że przekazanie lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, nie wstrzymuje realizacji od 1 września 2018 r. procesowego wspomagania w szkołach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej zestawienie liczbowe przekazanych przez Beneficjentów planów strategicznych:

Beneficjent Województwo Liczba przekazanych planów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wielkopolskie 37
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej kujawsko-pomorskie 30
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej lubelskie 16
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej podkarpackie 24
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalne pomorskie 10
Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. podlaskie 38
VULCAN sp. z o.o. małopolskie 39
VULCAN sp. z o.o. śląskie 30
ŁĄCZNIE 224

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa