Organizacja pracy szkoły/przedszkola – perspektywa samorządowca

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące rozwiązań prawnych niezbędnych do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły lub przedszkola oraz prowadzenia efektywnej polityki kadrowej w oparciu o najnowsze zapisy Karty Nauczyciela. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 18–19 kwietnia 2018 r.

Arkusz organizacyjny to wymóg prawa oświatowego. Można go tworzyć i zatwierdzać, realizując wymogi prawa oświatowego, zapominając jednocześnie o tym, że jest to dokument, który zawiera podstawowe decyzje okołobudżetowe oraz decyzje mające istotny wpływ na jakość usług edukacyjnych realizowanych w szkole i w całej jednostce samorządu terytorialnego (JST). Arkusz – co warto podkreślić – jest ważnym instrumentem realizacji polityki oświatowej samorządu. To plan operacyjny organizacji pracy szkoły/placówki i związanych z nią wydatków oświatowych.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST odpowiedzialni za proces zatwierdzania arkusza organizacyjnego i ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach.

Rezultaty szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia organizacji pracy szkół/przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności wykorzystania przepisów prawa w praktyce oświatowej.

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Repetytorium z organizacji pracy szkoły i przedszkola z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym, w tym zmian w organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Repetytorium z ruchu kadrowego po zmianie przepisów Karty Nauczyciela.
 3. Doskonalenie umiejętności stosowania prawa oświatowego w praktyce.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

I sesja: Od arkusza organizacyjnego do organizacji pracy szkoły/przedszkola

 1. Definicja arkusza organizacyjnego a definicja organizacji pracy szkoły.
 2. Terminy zatwierdzenia arkusza organizacyjnego a termin opracowania i opiniowania organizacji pracy szkoły.
 3. Uprawnienia związków zawodowych, kuratora oświaty i rady pedagogicznej w trybie pracy nad organizacją pracy szkoły.
 4. Tryb zmian dokonywanych w arkuszu organizacyjnym i organizacji pracy szkoły. Jak ograniczyć konieczność dokonywania zmian?
 5. Szczegółowy wykaz danych w arkuszu organizacyjnym przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły. Czy warto umieszczać w arkuszu organizacji więcej danych niż przewiduje prawo?

II sesja: Standardy organizacji pracy szkół i przedszkoli na poziomie jednostki samorządu terytorialnego

 1. Organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019:
  1. czas pracy przedszkola i czas pracy oddziałów przedszkolnych, jako jednostek nieferyjnych;
  2. liczebność oddziałów, czas pracy nauczycieli i czas zajęć przedszkolnych;
  3. religia i inne zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku przedszkolnym;
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w arkuszu organizacyjnym;
 2. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019:
  1. limity uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych i między klasowych;
  2. ramowe plany nauczania i godziny do dyspozycji dyrektora;
  3. rodzaje zajęć dydaktycznych i ich definicje;
  4. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
   w arkuszu organizacyjnym;
  5. agendy szkolne – biblioteka i świetlica;

III sesja: Etapy ruchu kadrowego – zadania dyrektora i zadania JST.

 1. Wdrożenie nowych przepisów dotyczących pensum nauczycieli, w tym uśrednianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
 2. Tryb przydziału godzin ponadwymiarowych – w arkuszu organizacyjnym czy w organizacji pracy szkoły?
 3. Podstawowe procedury ruchu kadrowego – ograniczenie, dopełnienie i uzupełnienia wymiaru zatrudnienia, a także przeniesienia nauczycieli na inne stanowisko pracy lub do innej szkoły.
 4. Etapy ruchu kadrowego – zadania dyrektora, zadania organu prowadzącego.

Zajęcia będą prowadzone metodą seminaryjną z elementami warsztatu. Prowadząca przewiduje możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami. W ramach szkolenia omawiane będą konkretne samorządowe przykłady dobrych praktyk. Na zakończenie uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Zajęcia warsztatowe poprowadzi ekspert – Liliana Zientecka.

Termin szkolenia: 18–19 kwietnia 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek,
ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa