Zarządzanie oświatą − etap II

Materiały ze szkoleń dla samorządowców
 
 
Prezentacje z konferencji podsumowujących projekt – wrzesień 2015 r. 
 • Prezentacja: Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Prezentacja: Środki unijne dla oświaty (Gmina i Miasto Koziegłowy)
 • Prezentacja: Edukacja w cyfrowym wymiarze - wyzwania dla samorządów i szkół
 • Prezentacja: Wyzwania jakie stoją przed samorządami i jak sobie z nimi radzić
 • Prezentacja: Projakościowe rozwiązania realizowane przez samorządy/wyniki nauczania szkół a polityka samorządu (Gmina i Powiat Kwidzyn)
 • Prezentacja: Monitoring ale i coś więcej. Od TQM do żandarma, czyli pod prąd. Strategia dla JST
 • Prezentacja: Robimy więcej, inwestujemy w jakość – wyzwania przed JST (Miasto Kraków)
 • Prezentacja: Krosno- miastem edukacji zarządzanej strategicznie
 • Prezentacja: Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy 2013-2020 jako dokument integrujący działania na rzecz edukacji w Bydgoszczy
 • Prezentacja: O konieczności strategicznego zarządzania oświatą
 • Prezentacja: Murowana Goślina – zarządzamy w oparciu o fakty
 • Prezentacja: Strategia i fakty w projakościowym zarządzaniu oświatą w Gminie Goleniów
 • Prezentacja: Diagnozy i prognozy w oświacie
 • Prezentacja: Obywatele sprzymierzeńcami lokalnych zmian w edukacji
 • Prezentacja: Obywatele, jako potencjalni sprzymierzeńcy lokalnych zmian w edukacji - jak wciągnąć ich w dialog i współdziałanie?
 • Prezentacja: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego
 • Prezentacja: Kluczowe kompetencje młodego pokolenia a przywództwo w oświacie na wszystkich poziomach
 • Prezentacja: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
 • Prezentacja: Obywatele jako potencjalni sprzymierzeńcy lokalnych zmian w edukacji - jak wciągnąć ich w dialog i współdziałanie (dr Tomasz Tokarz)
 • Prezentacja: Edukacja jako narzędzie budowania kapitału społecznego - co robić, z kim i jak?
 • Prezentacja: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (dr Tomasz Tokarz)
 • Prezentacja: Nowy program - nowe szanse skutecznym instrumentem rozwoju edukacji w Gminie i Mieście Skalmierzyce
 •  
   
  Prezentacje zarządzania
 • Prezentacja: Przedszkola modułowe we Wrocławiu
 • Prezentacja: Gminne przedszkole w Dąbrowie Zielonej
 • Prezentacja: Zespoły Wychowania Przedszkolnego, Edukacja przedszkolna na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański
 • Prezentacja: Mława – bezpłatne przedszkola
 • Standaryzacja zatrudnienia w przedszkolach
 • Prezentacja: Edukacja przedszkolna w polityce Unii Europejskiej
 • Jak komunikować zmiany, czyli jak oswoić ryczącego lwa
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - co samorządy powinny o niej wiedzieć…
 • Ustawa przedszkolna. Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady)
 • Zmiany w systemie oświaty
 • Prezentacja: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL
 • Prezentacja: Projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Zmiany w systemie oświaty
 • Prezentacja: Organizacja zajęć dodatkowych w publicznych przedszkolach w Warszawie
 • Prezentacja: Narzędzia wspomagające tworzenie budżetu, Integracja EAP XML Legislator z programem BESTI@, Konsultowanie projektu aktu
 • Prezentacja: Dodatki Bestii
 • Prezentacja: Raporty w systemie BeSTi@ jako sposób na prezentację danych budżetowych
 • Prezentacja: Stosowanie wieloletniego prognozowania finansowego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
 • „Ustawa przedszkolna”, Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady)
 • Prezentacja: Uchwały budżetowe i ich zmiany w praktyce
 • Prezentacja: Praktyka sporządzania elektronicznego projektu wieloletniej prognozy finansowej
 • Prezentacja: Budżet zadaniowy w krajach Unii Europejskiej
 • Prezentacja: Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych
 • Prezentacja: Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji
 • Prezentacja: Klucze podziału zasobów na zadania
 • Prezentacja: Determinanty powstania budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego
 • Prezentacja: Najważniejsze zagadnienia dotyczące budżetowania zadaniowego
 • Prezentacja: Wyniki nauczania
 • Subwencja a wydatki oświatowe samorządu
 • Prezentacja: Subwencja i wydatki na specyficzne zadania. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • Odpowiedzialność za zarządzanie oświatą
 • Oświatowe wskaźniki odniesienia
 • Prezentacja: Monitorowanie pracy szkół przez JST
 • Wstęp do wskaźników
 • Informacje o stanie realizacji zadań - obowiązek czy szansa?
 • Konstruktywna komunikacja trudnych zagadnień
 • Model małej szkoły w środowisku wiejskim
 • Prezentacja projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych: Matryca Kalkulacyjna finansów gminnych przeznaczonych na edukację
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - co samorządy powinny o niej wiedzieć…
 • Prezentacja: Wykorzystanie dotacji udzielanych przez JST publicznym i niepublicznym przedszkolom
 • Prezentacja: Ćwiczenia z zakresu rozliczenia dotacji przedszkolnej
 • Prezentacja: „Ustawa przedszkolna” Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady)
 • Prezentacja: Rozliczenie dotacji przedszkolnej
 • Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego
 • Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów
 • Oświadczenie
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • Przepisy przejściowe dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych rok szkolny 2014/15 i 2015/16
 • Przepisy przejściowe dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego rok szkolny 2014/15
 • Ochrona danych osobowych w rekrutacji po zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Rekrutacja do przedszkoli doświadczenia Miasta Racibórz
 • Elektroniczny nabór do przedszkoli. Rozwiązanie wspierające rekrutację do przedszkoli
 • Nabór elektroniczny do przedszkoli samorządowych w Kielcach
 • Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli
 • Zmiany w systemie oświaty
 • Rekrutacja do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty
 • Uzasadnienie do ustawy rekrutacyjnej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia kryteriów
 • Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
 • Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum
 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum
 • Prezentacja: System edukacji JST jako największy zakład pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Obszar Tworzenia Wartości Dla Organizacji Usług Edukacyjnych
 • Prezentacja: Optymalizacja organizacji systemu edukacji w JST
 • O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA?
 • O czym świadczą wyniki EWD polskich szkół?
 • Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa
 • Prezentacja: Zarządzanie finansami w oświacie
 • Relacje organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły w świetle badań
 • Prezentacja: Współpraca dyrektor – JST w procesie tworzenia i zatwierdzania arkusza organizacyjnego
 • Prezentacja: Standaryzacja zatrudnienia w bydgoskich szkołach i placówkach oświatowych
 • Prezentacja: Standaryzacja zatrudnienia w oświacie. Szansa czy mit?
 • Prezentacja: Realizacja polityki oświatowej JST w procesie zatwierdzania arkusza
 • Prezentacja: Analizy danych oświatowych. Od danych i informacji do wiedzy i mądrości
 • Prezentacja: Arkusz organizacyjny, jako istotny dokument okołobudżetowy
 • Projekt Unijny: Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych (2)
 • Projekt Unijny: Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych (1)
 • Prezentacja: Optymalizacja organizacji systemu edukacji w JST
 • Prezentacja: Zmiany w sieci szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2007-2012
 • Prezentacja: O czym świadczą wyniki EWD polskich szkół?
 • Prezentacja: O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA?
 • Nowa Nasza Szkoła. 122 lata po Komitecie Dziesięciu. Czas na zmianę
 • Prezentacja: Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego
 • Prezentacja: Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Prezentacja: Standardy kontroli zarządczej. Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
 • Prezentacja: Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych
 • Kontrola finansowa i kontrola zarządcza a odpowiedzialność dyrektora szkoły
 • Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole. O rozwiązaniach prawnych w finansach publicznych – bez paniki
 • Podręczniki i materiały edukacyjne. Zmiany od roku szkolnego 2014/2015
 • Prezentacja: Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu uczniów zdolnych na przykładzie doświadczeń systemowego innowacyjnego projektu Województwa Małopolskiego DiAMEnT- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty
 • Prezentacja: Edukacja w okresie programowania 2014-2020
 • Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej
 • Struktura oświaty w JST a otrzymywana subwencja
 • Materiał szkoleniowy: Praca w klasach łączonych – wyzwanie psychologiczne i pedagogiczne
 • Prezentacja: Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji
 • Prezentacja: Praca z grupami zróżnicowanymi wiekowo – dobre praktyki
 • Materiał szkoleniowy: Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji
 • Prezentacja: Prawne uwarunkowania pracy małych szkół
 • Prezentacja: Rola partycypacji w procesie budowania relacji między JST a mieszkańcami
 • Prezentacja: Jak zmieniać małą szkołę?
 • Prezentacja: Sytuacja oświaty na terenach wiejskich – problemy, wyzwania
 • Prezentacja: Mała szkoła duży kapitał ludzki. (gmina Kurzętnik)
 • Prezentacja: Mała szkoła - Problem, czy szansa? (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach, gmina Kiwity)
 • Prezentacja: Od szkoły biurokratów do szkoły obywateli, czyli o racjonalnym zarządzaniu oświatą na przykładzie gminy Jarocin.
 • Prezentacja: Małe szkoły w Gminie Sępólno Krajeńskie.
 • Prezentacja: Inne drogi w edukacji i tradycyjna szkoła. Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym, woj. zachodniopomorskie)
 • Prezentacja: Przekazanie szkoły w drodze umowy do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jst lub osobie fizycznej.
 • Prezentacja: Matryca kalkulacyjna finansów gminnych przeznaczonych na edukację – narzędzie analizy budżetu i partycypacji.
 • Prezentacja: Sytuacja szkół w województwie podlaskim, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Prezentacja: Szkoły z niewielką liczbą uczniów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Prezentacja: Małe szkoły w województwie mazowieckim, Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Prezentacja: Małe szkoły, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych
 • Prezentacja: Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 jako dokument integrujący działania na rzecz edukacji w Bydgoszczy
 • Utworzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie
 • Racjonalizacja wydatków na oświatę-Miasto Płock
 • Racjonalizacja wydatków na oświatę w Powiecie Nowotarskim
 • Prezentacja: Jak usprawniać system edukacji?
 • Prezentacja: Jak samorządy radzą sobie z finansami
 • Prezentacja: Jak budować cyfrową szkołę?- technologie mobilne w edukacji
 • Jak samorządy radzą sobie z cyfryzacją? Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO)
 • Prezentacja: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Piaseczno
 • Prezentacja: Małe szkoły – zamykać czy utrzymywać?
 • Prezentacja: Demografia – szansa na rozwój czy zagrożenie dla szkół? Czy likwidacje szkół są konieczne?
 • Prezentacja: Jak samorządy radzą sobie z różnorodnością w edukacji „Edukacja włączająca” (na przykładzie Zespołu Szkół w Łajskach)
 • Prezentacja: Jak samorządy radzą sobie z różnorodnością w edukacji? Edukacja dzieci zdolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie
 • Prezentacja: Jak samorządy radzą sobie z różnorodnością w edukacji? Edukacja dzieci cudzoziemskich
 • Prezentacja: Różnorodność w edukacji
 • Prezentacja: Wyzwania oświatowe
 • Prezentacja: Zarządzanie strategiczne w samorządzie, jak przewidzieć nieprzewidywalne?
 • Prezentacja: Wyzwania oświatowe – rola samorządów w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej
 • Prezentacja: E-wyzwania – rola samorządów w budowaniu szkoły jutra
 • Prezentacja: Przyszłość to… otwarta edukacja
 • Prezentacja: Podejście siedliskowe w promocji zdrowia i profilaktyce
 • Prezentacja: Zanim pojawią się zachowania problemowe/ ryzykowne - profilaktyka uniwersalna
 • Dobre praktyki – program wczesnej interwencji „Fred goes net” w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim
 • Prezentacja: Jakie działania profilaktyczne realizują i finansują gminy?
 • Prezentacja: Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego
 • Model jakościowy funkcjonowania MOW w Jaworku
 • Współpraca Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu z organem prowadzącym w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości działań
 • Informacje o działaniach w zakresie zapewnienia wysokiej jakości oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych prowadzonych ośrodków
 • Prezentacja: Współpraca placówek (MOS i MOW) oraz jednostek samorządu terytorialnego z rodzinami wieloproblemowymi. Ujęcie sieciowo – systemowe
 • Polityka oświatowa JST a realizacja zadań w zakresie zapewniania wysokiej jakości oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych w MOW i MOS (nakłady finansowe, jakość pracy, nadzór)
 • Standardy funkcjonowania placówek dla nieletnich w Polsce
 • Informacja o młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • Informacja o młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • Prezentacja: Finansowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – podsumowanie konsultacji publicznych (MEN)
 • Prezentacja: System wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych (ORE)
 • Prezentacja: Finansowanie i organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość (Urząd Miasta Częstochowa)
 • Prezentacja: Edukacja włączająca inspiracją do podejmowanych działań (Zespół Szkół w Łajskach)
 • Prezentacja: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych (SOSW Chorzów)
 • Prezentacja: Działania partnerskie katalizatorem rozwoju lokalnego na przykładzie Gminy Lubomierz i nie tylko
 • Czy możliwa jest polityka kapitału społecznego poprzez edukację?
 • Partnerstwo lokalne na rzecz poprawy sytuacji młodzieży w powiecie kępińskim pn. EDUKACJA - PRACA - RYNEK PRACY.
 • Rola samorządu województwa w budowaniu kapitału społecznego. Edukacja jako narzędzie budowania kapitału społecznego.
 • Partnerstwo lokalne sposobem na rozwój społeczności lokalnej i ożywienie społeczno - gospodarcze gminy, powiatu
 • Przedsięwzięcia samorządu rypińskiego na rzecz budowania kapitału społecznego
 • Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców - społeczna inicjatywa podnosząca jakość oświaty w gminie
 • SZKOŁA WSPÓŁRACY. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
 • Istota i rola zarządzania strategicznego
 • Informacja o stanie oświaty - obowiązek i ...
 • Edukacyjna wartość dodana. Porównywalne wyniki edukacyjne jako wskaźniki efektywności nauczania.
 • Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej
 • Strategia rozwoju oświaty jako narzędzie zarządzania strategicznego
 • Rola samorządu w polskim systemie oświaty
 • Komu i do czego potrzebne są wskaźniki?
 • Murowana Goślina – zarządzamy w oparciu o fakty
 • Krosno - miastem edukacji zarządzanej strategicznie
 • Środki unijne dla oświaty. Gmina i Miasto Koziegłowy
 • Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (MEN)
 •  
   
  Publikacje i raporty zarządzania
 • Raport: Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012
 • Publikacja: Zarządzanie siecią szkół ponadgimnazjalnych. Polityka oświatowa dużych miast.
 • Broszura: Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Broszura: Moje dziecko idzie do przedszkola
 • Publikacja: Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół
 • Publikacja: Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacją przedszkolną. Poradnik dla gmin i dyrektorów przedszkoli.
 • Raport: Partycypacja a lokalna polityka oświatowa - raport z badań terenowych
 • Publikacja: Na wyzwania – rozwiązania. Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą
 • Publikacja: Mała szkoła – problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców
 • Publikacja: Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST
 • Publikacja: Zarządzać czy administrować oświatą? Zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy.
 • Raport z badania: Rada oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją
 • Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych. Wydanie I
 • Publikacja: Zarządzać czy administrować oświatą? Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie?
 • Organizacja kształcenia specjalnego – zadania JST. Poradnik dla samorządowców wspierający budowanie systemowych rozwiązań dla kształcenia specjalnego w JST
 •  

  Ostatnia aktualizacja:

  Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa