Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym − Informacje o projekcie

 
Okres realizacji: luty 2010-grudzień 2012
 
Adresatami projektu są samorządowcy uczestniczący w realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Partner projektu: Uniwersytet Warszawski
 
Cele Projektu
Wzmocnienie strategicznej roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, a w szczególności:
 • opracowanie nowych modeli i narzędzi planowania,
 • zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oświatowych,
 • wzmocnienie kompetencji pracowników JST przez system szkoleń i spotkań informacyjno-konsultacyjnych,
 • dostarczenie fachowych publikacji.

Działania

Przeprowadzenie badań diagnostycznych w zakresie:

 • modeli informacji o realizacji zadań oświatowych stosowanych przez JST oraz instrumentów zwiększania przejrzystości zarządzania i finansowania oświaty na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • lokalnych systemów finansowania i monitorowania pracy szkół,
 • systemów i modeli finansowania przedszkoli,
 • modeli zarządzania i finansowania oświaty na szczeblu lokalnym,
 • strategii oświatowych JST szczebla gminy, powiatu i województwa.
 
Opracowanie i upowszechnienie publikacji oraz raportów z badań, w zakresie np. :
 • modeli zarządzania i finansowania oświaty,
 • modeli samorządowych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 • lokalnych strategii oświatowych,
 • systemów finansowania przeszkoli,
 • doświadczeń międzynarodowych i modeli rozszerzania opieki przedszkolnej,
 • standardów oświatowych w praktyce międzynarodowej,
 • możliwości wykorzystania standardów oświatowych dla podziału subwencji oświatowej,
 • rekomendacji i ekspertyz dla MEN i JST,
 • poradników dla JST,
 • materiałów szkoleniowych.
 
Prace analityczne i koncepcyjne w MEN przy merytorycznym wsparciu UW:
 • W oparciu o badania i analizy przeprowadzone w ramach projektu zostaną opracowane założenia do zmian legislacyjnych w zakresie prawa oświatowego.
 • Założenia zmian legislacyjnych zostaną poddane konsultacjom  z organizacjami oraz środowiskami samorządowymi i oświatowymi   prowadzonymi w różnych formach:
  • spotkań informacyjno-konsultacyjnych,
  • seminariów i konferencji,
  • badań opinii i ekspertyz.
 
Rezultaty i produkty
 • Modele zarządzania i finansowania oświaty na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie;
  • strategii oświatowych,
  • planowania, rozwoju sieci szkolnej,
  • finansowania placówek oświatowych oraz ich monitorowania.         
 • Szkolenia i seminaria dla 3000 pracowników organów prowadzących szkoły, w zakresie:
  • jawności systemu oświaty,
  • doskonalenia strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym i regionalnym.
Publikacje tematyczne w wersji drukowanej i/lub elektronicznej np:
 • Raport o modelach finansowania oświaty przez JST oraz katalog dobrych praktyk oraz przykładów efektywnego organizowania i finansowania edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Raport dotyczący lokalnych strategii oświatowych
 • Raport o metodach finansowania przedszkoli i o możliwych strategiach rozszerzenia opieki przedszkolnej
 • Publikacje książkowe, w tym poradniki dla organów prowadzących szkoły w zakresie strategicznego zarządzania oświatą i sposobów sporządzania, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

alt
 

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

  Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa