Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap

 
Projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2
 
Okres realizacji projektu:  01.12.2013 – 30.09.2015 r.
 
Całkowity budżet projektu:  13 495 404,21
 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie strategicznej roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, a w szczególności;
 • opracowanie i upowszechnienie modeli planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oraz
 • podniesienie kompetencji przedstawicieli JST przez system szkoleń i
 • dostarczenie fachowych publikacji, w tym zawierających przykłady dobrych praktyk.
Projekt będzie kontynuował działania podjęte w pierwszym etapie tj. w latach 2010-2012. 
 
Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
 • szkolenia w formie stacjonarnej i e-learningowej dla 1 500 przedstawicieli JST w zakresie m.in.   optymalizacji organizacji oświaty samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji, planowania wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności szkoły, wdrażania zarządzania strategicznego oraz oceny jego efektów;
 • forum internetowe służące wymianie poglądów i doświadczeń przedstawicieli JST,
 • konkursy (z nagrodami) skierowane do jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zarządzania i finansowania oświaty, publikacja prac konkursowych;
 • poradniki dla samorządowców oraz opracowania zawierające rekomendacje organizacyjno-prawne; 
 • opracowanie zawierające diagnozę partycypacji publicznej w obszarze oświaty (modele, formy, przykłady);
 • rozwój i utrzymanie narzędzi m.in. do diagnozy stanu realizacji zadań oświatowych w samorządach;
 • konferencje 1 i/lub 2- dniowe dla 1.200 przedstawicieli JST oraz kadry kierowniczej szkół i placówek upowszechniające rezultaty projektu, w tym w szczególności dobre praktyki w zakresie zarządzania i finansowania oświaty;
 • seminaria 2-dniowe dotyczące wykorzystania przez JST narzędzi wspomagających procesy zarządzania;
 • spotkania warsztatowe dla przedstawicieli JST oraz kadry kierowniczej szkół i placówek dotyczące praktycznego wykorzystania wzorów i modeli wypracowanych w I etapie projektu (lata 2010-2012);
 • spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli JST dotyczące zmian i ich skutków w systemie  prawnym;  
 • upowszechnienie modeli, wzorów, narzędzi oraz przykładów dobrych praktyk dotyczących zarządzania i finansowania oświaty.              
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą VULCAN Sp. z o.o. 


Zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji – Lidera projektu:
 1. Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 2. Opracowanie publikacji, poradników, modeli i narzędzi z zakresu zarządzania i finansowania oświaty dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki,
 3. Organizacja konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 4. Upowszechnianie i promocja modeli zarządzania i finansowania lokalnej oświaty,
 5. Zapewnienie spójności realizowanego projektu z innymi projektami systemowymi,   wdrażanymi w Priorytecie III POKL. 
Zadania VULCAN Sp. z o.o. – Partnera projektu
 1. Realizacja szkoleń w formie stacjonarnej i e-learningowej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).
 2. Organizacja konferencji dla przedstawicieli JST,
 3. Opracowanie publikacji, poradników, modeli i narzędzi z zakresu zarządzania i finansowania oświaty dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa