Zarządzanie oświatą − Szkolenia dla samorządowców


SZKOLENIA DLA SAMORZĄDOWCÓW:

Jednym z działań realizowanych w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” przez Ośrodek Rozwoju Edukacji są szkolenia adresowane do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich).

Cele szkoleń:
Postępująca decentralizacja zarządzania oświatą powoduje wzrost kompetencji, ale i odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za trafność decyzji i efektywność działań podejmowanych w obszarze lokalnej edukacji. Samorząd, z jednej strony musi prowadzić lokalną politykę oświatową, w taki sposób aby zaspokajać potrzeby mieszkańców, z drugiej strony jednak realizować ją w oparciu wymagania państwa w zakresie oświaty. Aby wyjść naprzeciw potrzebom samorządów terytorialnych w tym zakresie oraz pomóc w radzeniu sobie z nowymi kompetencjami proponujemy uczestnictwo w szkoleniach, których celem jest doskonalenie umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania lokalną oświatą.

alt Szkolenie: „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego”

Szkolenia „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego” realizowane były w okresie od września 2011 roku do końca sierpnia 2012 roku w największych miastach wojewódzkich w Polsce; Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, Olsztynie, Wrocławiu, Rzeszowie, Zielonej Górze oraz Bydgoszczy. Organizator szkoleń zapewniał wszystkim uczestnikom wyżywienie i zakwaterowanie oraz materiały promocyjne. Szkolenia były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W szkoleniach uczestniczyło 1193 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał Materiały szkoleniowe oraz jedną z publikacji przygotowanych w ramach projektu; publikację pod redakcją dr Jana Herczyńskiego „Przygotowanie informacji o realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla jednostek samorządu terytorialnego” lub publikację autorstwa Andrzeja Pery „Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządowców i dyrektorów szkół.”
Szkolenia realizowała firma Vulcan sp. z o.o. Instytut Zarządzania w Edukacji wyłoniona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
 
Podczas szkoleń:
 • uczestnicy zapoznawani byli z najnowocześniejszymi instrumentami zarządzania oświatą na poziomie lokalnym,
 • ćwiczyli interpretowanie i wykorzystywanie wskaźników oświatowych, raportów z ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek, danych dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych i edukacyjnej wartości dodanej – EWD do oceny potrzeb szkół oraz doskonalenia wyników nauczania, 
 • wykładowcy przedstawiali modele sporządzania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz zapoznawali z dobrymi praktykami w tym zakresie,
 • uczestnicy ćwiczyli budowanie lokalnych strategii oświatowych „ krok po kroku”. 
Programy i adresaci szkoleń:
Dwa autorskie programy szkoleń „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego” przygotowane zostały przez grupę ekspertów (także samorządowców) współpracujących z Zespołem Ośrodka Rozwoju Edukacji dla dwóch grup odbiorców szkoleń. Szkolenia organizowane były dla dwóch grup odbiorców: decydentów – szkolenie 2-dniowe oraz pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za wykonywanie zadań oświatowych – 4-dniowe szkolenie.

Szkolenia 2 – dniowe (14 godzin dydaktycznych) – to szkolenia o charakterze dyskusyjno-panelowym, kierowane głównie do decydentów . Ich celem jest przybliżenie zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego oświatą oraz wykorzystywania w tym procesie określonych narzędzi czy modeli na szczeblu decydentów- menadżerów. Prowadzący szkolenia koncentrują się na tym, co i w jaki sposób może wykorzystać samorząd aby lepiej diagnozować stan lokalnej oświaty oraz co zrobić aby podnieść jej jakość, posługując się ekspertyzami i studiami przypadków wypracowanymi w projekcie. Do uczestnictwa w tych szkoleniach zachęcamy szczególnie; starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad gminnych i powiatowych, przewodniczących komisji oświaty oraz radnych. Dodatkowym celem szkoleń- seminariów jest zachęcenie decydentów do oddelegowania na szkolenie tematyczne pracowników wydziałów oświaty ich urzędu.
Ramowy program szkolenia – do pobrania

Szkolenia 4 – dniowe (30 godzin dydaktycznych) – to szkolenia o charakterze poznawczo – warsztatowym. Ich celem jest zapoznanie osób bezpośrednio zajmujących się w samorządach oświatą z narzędziami i modelami wykorzystywanymi w procesie strategicznego zarządzania oraz praktyczne ich przećwiczenie. Szkolenie ma podnieść gotowość jego uczestników do całościowego postrzegania lokalnej oświaty oraz doskonalenia własnych umiejętności w zakresie planowania, tworzenia i wdrażania lokalnej polityki oświatowej, wprowadzania modyfikacji działań realizowanych w oparciu o przyjętą i monitorowaną strategię, analizowania i oceniania danych (wskaźników) o stanie realizacji zadań oświatowych, a także tworzenia mechanizmów dyskutowania o oświacie na poziomie lokalnym, służących jej jakościowemu rozwojowi. Uczestnikom szkolenia proponujemy zatem możliwość doskonalenia kompetencji służących efektywnemu i skutecznemu wykonywaniu swoich obowiązków. Do uczestnictwa w tych szkoleniach zachęcamy szczególnie; dyrektorów i naczelników wydziałów, inspektorów ds. oświaty oraz innych pracowników odpowiedzialnych w urzędach za sprawy oświaty.
Ramowy program szkolenia – do pobrania
 


alt Szkolenie: „Planowanie działań strategicznych w JST w warunkach zmian demograficznych- wykorzystanie nowego modelu/aplikacji”

Szkolenia realizowane były w miesiącach listopad – grudzień 2012 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkolenia realizowała firma Public Profits Sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
W szkoleniach uczestniczyło ogółem: 57 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał 7 – tomową Biblioteczkę Oświaty Samorządowej oraz publikację przygotowaną w ramach projektu „Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół” – autor Andrzej Pery.

Podczas szkoleń:

 • uczestnicy zapoznawani byli z aplikacją do prognozowania demograficznego zapotrzebowania jednostki samorządu terytorialnego na usługi edukacyjne,
 • wykładowcy prezentowali możliwości wykorzystania aplikacji do zarządzania lokalnym systemem oświaty (planowanie w oparciu o dane demograficzne, symulacje prognoz),
 • uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag i sugestii dotyczących udoskonalenia prezentowanego narzędzia w taki sposób, aby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby przedstawicieli JST,
 • uczestnicy przećwiczyli posługiwanie się i wykorzystywanie aplikacji do prognozowania demograficznego (lata 2012- 2030) na przykładach konkretnych JST.
alt Szkolenie: „Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy szkół”

Szkolenie zrealizowane zostało w miesiącu grudniu 2012 roku w Warszawie. Szkolenie realizowała firma Centrum Wspomagania Administracji Sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
W szkoleniach uczestniczyło: 146 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał 7 – tomową Biblioteczkę Oświaty Samorządowej oraz publikację przygotowaną w ramach projektu „Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół” – autor Andrzej Pery.

Podczas szkolenia:

 • uczestnicy zostali zapoznani z koncepcją edukacyjnej wartości dodanej, jej graficzną prezentacją oraz prezentacją wyników egzaminów zewnętrznych,
 • uczestnicy przećwiczyli interpretowanie wyników EWD i wyników egzaminów (na poziomie pojedynczej szkoły i na poziomie jednostki samorządu terytorialnego),
 • wykładowca zaprezentował możliwości interpretacji zarówno wyników egzaminów gimnazjalnych jak i wyników egzaminów maturalnych (na przykładach),
 • omówione zostały możliwości wykorzystania wyników EWD i egzaminów zewnętrznych przez samorządowców do zarządzania lokalnymi systemami oświaty (kształtowanie sieci szkół, ocena pracy szkół, nabór do szkół, selekcja uczniów, finansowanie szkół itd.),
alt Szkolenie: „Zdolność organizacji do wdrażania zmian”

Szkolenie zrealizowane zostało w miesiącu grudniu 2012 roku w Warszawie. Szkolenie realizowała firma Centrum Wspomagania Administracji Sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
W szkoleniach uczestniczyło: 68 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał 7 – tomową Biblioteczkę Oświaty Samorządowej oraz publikację przygotowaną w ramach projektu „Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół” – autor Andrzej Pery.

Podczas szkolenia:

 • uczestnicy zapoznani zostali z czynnikami procesu wdrażania zmian (m.in. motywacja, zasoby kadrowe, styl wdrażania zmian, harmonogram działań, strategia wdrażania itd.),
 • uczestnicy mieli okazję prześledzić proces wdrażania zmian na przedstawionych przykładach,
 • wykładowcy przedstawiali przyczyny i koszty nieudanych wdrożeń oraz największe obszary ryzyka we wprowadzaniu zmian,
 • uczestnicy dyskutowali nad możliwościami wprowadzania zmian w JST, czynnikach, które mogą uniemożliwiać wprowadzanie zmian oraz metodach ich eliminowania.

alt Szkolenie: „Komunikacja w procesie osiągania celów”

Szkolenie zrealizowane zostało w miesiącu grudniu 2012 roku w Warszawie. Szkolenie realizowała firma Centrum Wspomagania Administracji Sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
W szkoleniach uczestniczyło: 41 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał 7 – tomową Biblioteczkę Oświaty Samorządowej oraz publikację przygotowaną w ramach projektu „Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół” – autor Andrzej Pery.

Podczas szkolenia:

 • uczestnicy zostali zapoznani z typowymi błędami popełnianymi w procesie komunikacji,
 • wykładowcy zaprezentowali koncepcję wieloaspektowej komunikacji przebiegającej w czterech podstawowych płaszczyznach; rzeczowej, apelowej, ujawniania siebie i wzajemnych relacji oraz zilustrowali przykładami jak odczytywane są komunikaty na każdej z zaprezentowanych płaszczyzn,
 • uczestnicy poznali sposoby doskonalenia komunikacji w procesie osiągania celów oraz eliminowania podstawowych błędów zakłócających proces komunikacji.
alt Szkolenie: „Wykorzystanie wskaźników do monitorowania pracy szkół”

Szkolenie zrealizowane zostało w miesiącu grudniu 2012 roku. Szkolenie realizowała firma Centrum Wspomagania Administracji Sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W szkoleniach uczestniczyło: 14 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał 2 publikacje przygotowane w ramach projektu; J. Herczyńskiego „Przygotowanie informacji o realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla JST” oraz „Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół” – autor Andrzej Pery.
 

alt Szkolenie: „Przygotowanie informacji o realizacji zadań oświatowych – obowiązek i…”

Szkolenie zrealizowane zostało w miesiącu październiku 2012 roku. Szkolenie zrealizowane zostało przez pracowników Zespołu Projektowego ORE. W szkoleniach uczestniczyło: 14 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał 2 publikacje przygotowane w ramach projektu; J. Herczyńskiego „Przygotowanie informacji o realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla JST” oraz „Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół” – autor Andrzej Pery.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze szkoleń ( prezentacje) dostępnymi w materiałach do pobrania.

Oprac. Dorota Jastrzębska

 
 

alt

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa