Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne. Zapraszamy samorządowców!

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty- nowe regulacje prawne” poświęcone nowym rozwiązaniom prawnym zawartym w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt od kilku miesięcy był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. Aktualnie w Sejmie RP trwają ostatnie prace legislacyjne nad projektem ustawy. W ramach seminarium przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Seminarium realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Adresaci:

Seminarium adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Termin: 6–7 listopada 2017 r.

Organizacja i miejsce:

Seminarium odbędzie się w Warszawie w Hotelu Sangate Hotel Airport ul. 17 stycznia 32, róg Al. Żwirki i Wigury. Dojazd do hotelu: z Dworca Centralnego autobusem nr 175 (kursuje co 20 minut na trasie Warszawa Centralna – Lotnisko Chopina (przystanek 17 Stycznia). 

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu w pokojach dwuosobowych. Organizator nie zapewnia parkingu przy hotelu (dobowy koszt parkingu: 30 zł).

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 20014–2020.

Uwaga: W seminarium mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego.

Program seminarium

Rekrutacja na seminarium

W razie pytań prosimy o kontakt:  Piotr Matuszak tel. 22-570-83-42, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Załączniki:

Program seminarium

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa