O SCWEWach na konferencjach ORE i nie tylko…

Specjalistyczne centra były obecne na wielu wydarzeniach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz innych organizatorów. Tematyka związana z funkcjonowaniem specjalistycznego wsparcia realizowanego przez szkoły i placówki specjalne jest ważna ze względu na potrzeby uczniów, nauczycieli czy rodziców, ale także w związku z zakończeniem działania 23 SCWEW wyłonionych w konkursie grantowym. Na początku czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca działania projektu odpowiedzialnego za opracowanie „Modelu funkcjonowania SCWEW”. Podczas wydarzenia podsumowano realizację działań projektowych.

Odbyły się także konferencje podsumowujące działania poszczególnych SCWEWów. Prezentowane podczas wszystkich wydarzeń wnioski z realizacji pilotażowego wdrożenia nie pozostawiają wątpliwości: specjalistyczne wsparcie, w kształcie zaproponowanym w Modelu SCWEW, jest potrzebne środowisku edukacyjnym, rozwija kompetencje nauczycieli, wspiera rodziców oraz samych uczniów.

W trakcie konferencji, zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniu 29 sierpnia 2023 r., której tematem przewodnim było budowanie środowiska otwartego na edukację dla każdego, w kontekście współpracy kadr szkół/placówek specjalnych i szkół ogólnodostępnych na rzecz edukacji włączającej,  dobrymi praktykami i inspirującymi pomysłami podzieliły się Agnieszka Jabłońska – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i Liderka SCWEW. W swoim wystąpieniu odniosła się m.in. do realizacji wsparcia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Prelegentka podkreśliła komplementarność takiego wsparcia.

Podczas wydarzenia jednoznacznie wybrzmiała potrzeba współpracy środowiska szkół i placówek specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie realizacji działań na rzecz wysokiej jakości edukacji.  Zauważono także innowacyjność rozwiązania zaproponowanego w Modelu funkcjonowania SCWEW na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi wszystkich uczniów, poprzez doskonalenie kompetencji kadry szkół ogólnodostępnych.

Kolejna konferencja, która odbyła się 30 sierpnia br. pt.  Edukacja dostępna dla każdego dziecka/ucznia w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego, której organizatorem był Wydział Nadzoru Pedagogicznego we współpracy,  z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, była adresowana do wizytatorów. W trakcie wydarzenia również odniesiono się do koncepcji SCWEW i pilotażowego wdrożenia.  W swoim wystąpieniu Elżbieta Neroj – zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, wskazała SCWEW jako jedno z nowych działań w zakresie wsparcie dziecka/ucznia oraz rodziny. Podkreśliła, że wypracowane rozwiązania będą kontynuowane w kolejnych latach i planowane jest poszerzenie dotychczasowej sieci o kolejne 285 placówki tego typu.

Wątek SCWEW był również poruszany podczas prac sieci współpracy i samokształcenia , adresowanej do kadry kierowniczej szkół i placówek specjalnych Sieć zorganizował Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE. Podczas cyklicznych spotkań uczestników, podejmowana była dyskusja na temat edukacji w kontekście zasobów i potrzeb szkolnictwa specjalnego oraz wyzwań wynikających ze zmian w szkolnictwie ogólnodostępnym. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą, ich rola dla zapewnienia wsparcia nauczycielom przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, ale też możliwość realizacji tego działania przez szkoły i placówki specjalne wracały w dyskusji prowadzonej na sieci. Podczas wystąpień Agnieszki Jabłońskiej – Liderki SCWEW w Olsztynie,, Sylwii Przybylińskiej – eksperta ds. edukacji włączającej w SCWEW w  Olsztynie oraz Sylwii Baranowskiej – Liderki SCWEW w Kaliszu zwracano uwagę na sukcesy pilotażowego wdrożenia, ale też  możliwości,  z jakimi wiąże się realizacji tego działania dla placówek specjalnych. Koncepcja SCWEW spotkała się z pozytywnym odbiorem środowiska, choć nie zabrakło też pytań dotyczących zarówno realizacji, jak i przyszłości specjalistycznych centrów i szkolnictwa specjalnego. Otwartość w tej  komunikacji wszystkich stron, udział przedstawicieli SCWEW, którzy pokazali swoją perspektywę działania, ale też jego efektywność dla środowiska zaowocowały pozytywnym odbiorem dyrektorów szkół i placówek specjalnych.

We wrześniu Instytut Badań Edukacyjnych zainaugurował projekt „Accessible School for All” („Szkoła dostępna dla wszystkich”) realizowany przez IBE, UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W trakcie konferencji, jako jedno z już realizowanych działań,  odniesiono się do funkcjonowania 23 SCWEW. Podkreślono, że wsparcie podejmowane przez specjalistyczne centra i planowane w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” będą się uzupełniały i służyły podnoszeniu jakości realizowanych działań, nakierowanych na potrzeby każdego dziecka i ucznia. Zadeklarowano również ścisłą współpracę wszystkich podmiotów realizujących projekty związane z poprawą dostępności edukacji.

Podczas zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  27 września 2023 r. konferencji  podsumowano zadania realizowane w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno pedagogicznego”. W trakcie wystąpień zwrócono uwagę na konieczności współpracy międzyinstytucjonalnej i gotowość do wspólnych działań, również z uwzględnieniem rozwiązań wypracowanych przez SCWEW-y, które brały udział w pilotażowym wdrożeniu Modelu. Podkreślono, że Specjalistyczne Centra są zasobem dla systemu oświaty i odgrywają ważną rolę w sieci wsparcia lokalnej edukacji. Wzmacnianie zasobów szkół, inwestycja w rozwój kadr oświatowych to ważne zadanie dla JST, w realizacji którego aktywnie uczestniczyły SCWEW-y.

Przywołane wydarzenia potwierdzają, że Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą znalazły swoje miejsce na mapie edukacyjnej, a efekty ich dwuletniego funkcjonowania są przywoływane w wystąpieniach wielu prelegentów. Dyskusje środowiska szkół i placówek specjalnych również potwierdzają zainteresowanie koncepcją wsparcia szkolnictwa ogólnodostępnego w podejmowaniu działań na rzecz realizacji edukacji otwartej na potrzeby wszystkich dzieci i uczniów. Wszyscy są zgodni, że system edukacji powinien odpowiedzieć na potrzeby zmieniającej się szkoły. SCWEW jest jednym z instrumentów wsparcia dla nauczycieli i taki cel przyświecał autorom Modelu funkcjonowania SCWEW.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa