Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Nazwa projektu

Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW); numer projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-001/19

O projekcie

Działania systemowe MEN zmierzają do opracowania zasad organizacji i finansowania edukacji włączającej, w tym systemu planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Dąży się także do zapewnienia komplementarność działań podejmowanych w ramach projektów PO WER, w tym przede wszystkim adresowanych do kadry placówek systemu wspomagania, kadry kierowniczej szkół i pracowników jednostek samorządów terytorialnych. Potrzebne jest także zapewnienie spójności z działaniami podejmowanymi w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) zgodnie z przyjętym 2 czerwca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju dokumentem Wytyczne z zakresu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Istotne jest także wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Projekt w skali ogólnokrajowej jest inicjatywą służącą podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej poprzez opracowanie zasad funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Opracowanie zasad funkcjonowania SCWEW, umożliwiających poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie edukacji włączającej.

SCWEW to nowo tworzona instytucja, powstająca na bazie szkół i placówek specjalnych, której celem jest wspieranie pracy szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze SPE i podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Docelowo planuje się stworzenie sieci Centrów Wsparcia w całej Polsce na podstawie opracowanych wytycznych i rekomendacji ilościowych i jakościowych.

Zaplanowane działania

Etap I

 • Opracowanie zasad organizacyjnych Centrum Koordynującego (CK)
 • Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW

Etap II

 • Utworzenie i rozpoczęcie działania Centrum Koordynującego
 • Przygotowanie Banku zasobów w obszarze „edukacja włączająca”
 • Opracowanie programów oraz przeprowadzenie szkoleń dla lidera i kadry SCWEW
 • Opracowanie pakietów szkoleniowych dla nauczycieli i kadry SCWEW
 • Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na temat roli i zadań Centrów Wsparcia w systemie oświaty dla kadry SCWEW, szkół i JST
 • Realizacja wsparcia dla 14 SCWEW, w których przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie Modelu
 • Wypracowanie procedur i narzędzi do monitorowania oceny stopnia realizacji i efektywności działań podejmowanych przez SCWEW
 • Podjęcie działań służących monitorowaniu i ewaluacji działań

Etap III

 • Opracowanie mechanizmu i narzędzi do procesu akredytacyjnego dla SCWEW
 • Zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian w przepisach prawa, wypracowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania SCWEW w systemie edukacji oraz umożliwiających ich wdrożenie do praktyki edukacyjnej
 • Opracowanie końcowej wersji Modelu SCWEW, uwzględniającego wnioski z pilotażowego wdrożenia

Efekty projektu

 • Opracowany i wdrożony w ramach ogólnopolskiego pilotażu Model SCWEW
 • Przygotowana kadra specjalistów, w zakresie wsparcia nauczycieli szkół ogólnokształcących pracujących z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami
 • Opracowane pakiety szkoleniowe dla nauczycieli szkół ogólnokształcących pracujących z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami
 • Wypracowane rekomendacje w zakresie przepisów prawnych nt. funkcjonowania i finansowania działalności SCWEW

Okres realizacji projektu:

 • 1 września 2019 – 30 września 2023

Dofinansowanie projektu:

 • Wartość projektu: 5 052 488,66 zł
 • Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 393 468,40 zł

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa