Dodatkowy konkurs grantowy – pytania i odpowiedzi

Lp.PytanieOdpowiedź
1.Informacje o szkoleniach realizowanych dla liderów i kadry SCWEWSzkolenia dla liderów oraz kadry SCWEW zostały zaplanowane w następujących formach:
- dla liderów SCWEW dwa spotkania po 2 dni w formie stacjonarnej w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku; 
- dla liderów i kadry SCWEW (uczestniczy min. 5 osób z kadry SCWEW oraz wszyscy koordynatorzy z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;
- Szkolenia będą realizowane w formie hybrydowej, ogółem 9 modułów, w tym 3 szkolenia online oraz 5-dniowe szkolenie w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, pozostałe szkolenia będą prowadzone na platformie e-kursy ORE;
szkolenia uzupełniające - będą realizowane w kolejnym roku szkolnym 2022/2023, planowane są 3 2-dniowe szkolenia stacjonarne w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.
Uwaga: uczestnicy nie ponoszą kosztów wyżywienia i zakwaterowania, tylko koszty dojazdu.
2.Czy można podać zespół szkół jako placówkę objętą działaniem SCWEW-u?  Wnioskodawca musi wskazać jedną konkretną szkołę z danego zespołu szkół.
3.Czy szkoły/przedszkola integracyjne oraz szkoły/przedszkola z oddziałami integracyjnymi mogą być objęte wsparciem?Szkoły/przedszkola integracyjne oraz szkoły/przedszkola z oddziałami integracyjnymi nie mogą być objęte wsparciem przez SCWEW. Nie mogą być zatem wykazane w części 2.3 Wniosku aplikacyjnego.
4.W jaki sposób planować działania SCWEW w okresie wakacyjnym? Podstawową zasadą powinno być planowanie w czasie wakacji zadań możliwych do wykonania. Zatem w okresie,w którym nauczyciele są obecni w szkole, mogą odbywać się różne formy wsparcia skierowane do nich (np. konsultacje, rady szkoleniowe). W ramach przygotowania do roku szkolnego może odbywać się praca związana z realizacją wsparcia dla nauczycieli, związana z dostosowaniami i opracowaniem programów nauczania, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, utrzymaniem dostępności konsultacji dla rodziców i uczniów. Grantobiorca powinien również utrzymać możliwość skorzystania z wypożyczalni (m.in. z uwagi na dyżury przedszkoli i praktyki prowadzone w szkołach). Jest to również okres, w którym należy zaplanować urlopy pracowników etatowych SCWEW (z uwagi na mniejsze niż w ciągu roku szkolnego zaangażowanie w zadania merytoryczne). Nie należy natomiast planować żadnych form pracy z udziałem klasy/grupy, np. lekcji pokazowych, superwizji uczestniczących.
5.Co oznacza określenie minimalna liczba punktów w karcie oceny merytorycznej (część C)?W karcie oceny merytorycznej, została podana minimalna oraz maksymalna wartość punktowa dla każdego kryterium merytorycznego. Wymagane jest, aby wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów w każdym z kryteriów. Jeśli wniosek nie uzyska minimalnej liczby punktów w którymś z kryteriów, otrzymuje negatywną ocenę merytoryczną.
6.Czy w przypadku placówek, które składały wniosek w naborze podstawowym i wówczas miały podpisany list intencyjny i deklarację CIDON jest konieczność ponownego przygotowywania w/w dokumentów czy zachowują ważność poprzednie?Organizator konkursu prosi o złożenie nowej dokumentacji do konkursu grantowego dodatkowego.
7.Czy na etapie składania wniosku aplikacyjnego konieczne jest  podanie imion i nazwisk lidera oraz ekspertów SCWEW we wniosku grantowym? Wnioskodawca zobligowany jest do podania imion i nazwisk konkretnych osób, które będą pełnić funkcji lidera oraz ekspertów SCWEW (łącznie 5 osób). Wszystkie podane osoby muszą spełniać wymagania związane z pełnieniem tej funkcji, opisane w dokumentach projektowych. Ocenie merytorycznej podlegają konkretne wskazane osoby ich doświadczenie oraz niezbędne wymagania kwalifikacyjne.
8.Czy na etapie składania wniosku aplikacyjnego lider SCWEW powinien spełniać określone w Modelu SCWEW wymagania, czy może je spełnić dopiero w dniu podpisania umowy lub rozpoczęcia działania SCWEW?Osoba wskazana do pełnienia roli Lidera SCWEW na etapie składania wniosku aplikacyjnego, powinna spełnić wymagania określone w Modelu SCWEW, tj.:
- być zatrudniona w przedszkolu/szkole/placówce, w której powstaje SCWEW,
- posiadać co najmniej 3 lata stażu w obszarze zarządzania oświatą i kształcenia specjalnego,
- posiadać kompetencje dotyczące: przywództwa w grupie, skutecznej komunikacji, budowania dobrych relacji w zespole i zjednywania sobie ludzi, kreowania pomysłów i rozwiązań, otwartości, oceny i akceptacji propozycji działań innych osób, zarządzania zmianą, podejmowania decyzji, wyznaczania celów działań, tworzenia nowej struktury i warunków do wdrażania zaplanowanych rozwiązań, elastyczności, odporności na stres i niepowodzenia.
9.Czy planując pracę SCWEW (sposób przygotowania diagnoz, tematyka wsparcia, rodzaj zaangażowanych pracowników po stronie SCWEW i podmiotów wspieranych) Wnioskodawca powinien koncentrować się na zagadnieniach pracy z uczniami niesłyszącymi, niedosłyszącymi (jest to zakres pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami, w którym specjalizuje się nasz SCWEW) czy na pracy z uczniami o wszystkich stwierdzonych niepełnosprawnościach?Zakres wsparcia obejmuje wszystkie obszary wynikające z przeprowadzonej diagnozy wstępnej przedszkola i szkół ogólnodostępnych zaangażowanych do projektu grantowego. Jeśli w zasobach kadrowych brakuje ekspertów, którzy mogliby realizować wsparcie w obszarach wynikających z diagnozy, Wnioskodawca może zatrudnić w ramach budżetu projektu dodatkowych ekspertów spoza kadry szkoły/placówki specjalnej. Ponadto szkoła/placówka specjalna powinna potwierdzić, że posiada kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, uczniami czy słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
10.Czy działania SCWEW mają się koncentrować jedynie na wskazanej dysfunkcji(dysfunkcja słuchu)?Działania SCWEW powinny obejmować wszystkie obszary wynikające z przeprowadzonej diagnozy wstępnej przedszkola i szkół ogólnodostępnych zaangażowanych do projektu grantowego. Jeśli w zasobach kadrowych brakuje ekspertów, którzy mogliby realizować wsparcie w obszarach wynikających z diagnozy, Wnioskodawca może zatrudnić w ramach budżetu projektu dodatkowych ekspertów spoza kadry szkoły/placówki specjalnej. Ponadto szkoła/placówka specjalna powinna uwzględnić działania w zakresie pracy z dziećmi, uczniami czy słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
11.Czy można przyjąć kwoty z dokumentu dot. standardów cen rynkowych z zał. nr 7 do Regulaminu Konkursu dodatkowego?Załącznik nr 7 nie może być podstawą do uzasadnienia pozycji budżetowych. Stanowi on jedynie orientacyjny wykaz cen rynkowych. Przyjęcie przez Wnioskodawcę wyższych stawek niż określone w zał. 7 wymaga przedstawienia podstawy oszacowania kosztu i jego uzasadnienia.
12.Jak powinien być skonstruowany budżet projektu?W ramach Grantu można sfinansować każdy wydatek dotyczący zadań merytorycznych związanych z utworzeniem i działalnością SCWEW o ile spełnia on jednocześnie następujące wymogi:
1) wydatki zostaną faktycznie poniesione w okresie realizacji grantu;
2) wydatki będą zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno krajowego, jak i unijnego;
3) wydatki ponoszone przez Grantobiorcę zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
4) wydatki nie będą podlegały podwójnemu finansowaniu, tzn. działania finansowane z grantu nie będą jednocześnie finansowane z innych źródeł, np. innych projektów EFS, środków własnych czy dotacji z krajowych środków publicznych.
We wniosku grantowym wykazywany jest szczegółowy budżet, który jest podstawą do oceny racjonalności kosztów przedsięwzięcia grantowego. Szczegółowy budżet zawiera wydatki związane z konkretnymi działaniami przewidzianymi w każdym z etapów i prowadzi do wypracowania zaplanowanych efektów.
Opis wydatku w budżecie musi wskazywać sposób jego kalkulacji czyli określać jednostkę kalkulacji, np. sztukę, osobę, miesiąc, etat, a także liczbę jednostek składających się na całkowity koszt oraz zawierać podstawę dokonanej wyceny stawki jednostkowej.
Koszty we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić w oparciu o posiadane na dzień przygotowywania wniosku informacje i wstępną diagnozę. Na etapie oceny Wnioskodawca może zostać poproszony o udokumentowanie ceny rynkowej, jaką przyjął, tworząc budżet. Wycenę należy przedstawić w oparciu o posiadane na dzień przygotowywania wniosku informacje, uzasadniające wysokość przyjętego kosztu oraz posiadać dokumenty potwierdzające przyjęty poziom cen, np. oferty cenowe, wydruki z Internetu, kopie stron katalogów itp.
Przykład kalkulacji i opisu pozycji w budżecie:
Np. wynagrodzenie lidera SCWEW - (1/3 etatu wraz ze składkami po stronie pracownika, jak i pracodawcy/ umowa cywilnoprawna/oddelegowanie/ itd. x 20 m-cy)
Uzasadnienie:
Lider będzie zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze … etatu /cywilnoprawną / ….. Będzie świadczył pracę przez cały okres trwania projektu, tj. 20 miesiące.
20 m-ce x ….. zł brutto brutto x …. etatu = ...
Podstawa dokonanej wyceny stawki jednostkowej – np. przyjęta stawka wynika z regulaminu wynagradzania w ….. przyjętego w dniu .... .
Zakres zadań: ……
Np. Koszt zakupu usług eksperckich zewnętrznych - (umowa cywilnoprawna/FV)
Uzasadnienie:
… h w danym etapie x …… zł = …… zł
Ekspert w zakresie ……, jak wynika z diagnozy …. będzie realizował zadania dot. …… . Zaangażowanie eksperta wynosi w danym etapie ….. godzin.
Podstawa dokonanej wyceny stawki jednostkowej – stawka eksperta została oszacowana np. na podstawie rozeznania cenowego i stanowi średnią stawki zebranych ofert/wynika z cennika wygradzania w instytucji itp. 
Brak wskazania podstawy wyceny stawki jednostkowej oraz brak podania uzasadnienia kosztu lub niewystarczające uzasadnienie będzie skutkowało, na etapie oceny merytorycznej, nieuznaniem kosztu za kwalifikowany lub obniżeniem do kosztu przyjętego w załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu. 

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa