Konkurs grantowy SCWEW – pytania i odpowiedzi

Lp.PytanieOdpowiedź
1.Proszę o uszczegółowienie składu zespołu SCWEW
W skład zespołu SCWEW wchodzą: 1.Lider; 2. Ekspert ds. edukacji włączającej; 3. Ekspert ds. technologii wspomagających; 4. Ekspert ds. informacji i edukacji Proszę o wytłumaczenie, kto może być 5 osobą tego składu? Czy jeżeli z diagnozy wstępnej wyjdzie potrzeba zatrudnienia np. logopedy... to czy może ona wchodzić w skład zespołu?
W działania SCWEW mają być zaangażowani: lider SCWEW, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających (wypożyczalnia), ekspert ds. informacji i ewaluacji oraz nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej i/lub resocjalizacji i/lub socjoterapii i inni specjaliści zgodnie z potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem. W każdym przedszkolu i szkole ogólnodostępnej w ramach projektu grantowego zatrudniony zostanie koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.
2.Czy na etapie aplikowania o grant wnioskodawca ma w budżecie projektu dokonać wskazania konkretnego sprzętu specjalistycznego i jego wycenę, który zamierza zakupić do wypożyczalni? Zasadnym byłoby bowiem podjęcie decyzji dopiero po etapie pogłębionej diagnozy. Na etapie aplikowania o grant wnioskodawca wskazuje kwotę jaką przeznaczy na sprzęt (max. 10 % wartości projektu) oraz zakres sprzętu, który wynika ze wstępnego rozpoznania potrzeb w szkołach wraz z ich wyceną. Decyzję w zakresie konkretnych potrzeb, parametrów i ilości sprzętu specjalistycznego podjęta zostanie dopiero po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy.
3.Czy w sytuacji, kiedy do współpracy zostanie zaproszonych 8 szkół, liczba przewidzianych efektów cząstkowych w etapie jak np. Etap 2 pkt. 6 może pozostać na poziomie 10 spotkań, czy jak w pkt. 4 minimum 5 spotkań/ konsultacji? Czy efekty cząstkowe wskazane w zał. nr 1c należy odnosić do minimalnej ilości placówek zaproszonych do współpracy? W przypadku, kiedy Wnioskodawca wskaże większą liczbę przedszkoli lub szkół, które obejmie wsparciem SCWEW, wówczas, obowiązany jest zwiększyć liczbę udzielanego wsparcia w tych przypadkach, kiedy wsparcie zostało zaplanowane jako wsparcie dla każdego przedszkola, szkoły.
4.W Regulaminie konkursu grantowego w pkt. znajduje się zapis: "Zadania realizowane przez SCWEW zostały podzielone na 8 etapów z zaznaczeniem, że część działań Grantobiorcy mogą sami określać w najbardziej dogodnym dla siebie terminie realizacji". Czy oznacza to, że część działań wskazanych np. w etapie III, który przypada na okres grudzień - luty (przerwa świąteczna i ferie zimowe) czy etap V który przypada na czerwiec - sierpień (przerwa wakacyjna) może zostać przeniesiona na inne etapy?Zadania realizowane na poziomie etapu III dotyczą rad szkoleniowych, konsultacji dyrektorskich, konferencji oraz wsparcia rodziców. Działania te nie odnoszą się do bezpośredniej pracy z dzieckiem (nie wymagają obecności uczniów), zatem mogą być realizowane w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
5.Proszę o doprecyzowanie, czy mają zostać zorganizowane i utworzone przez Zespół SCWEW co najmniej jedna czy dwie sieci współpracy, na które wskazują Efekty w etapach 4 i 8?Grantobiorca w ramach projektu grantowego zobowiązany jest prowadzić co najmniej 1 sieć współpracy (przez min. 6 miesięcy) dla SCWEW i szkół ogólnodostępnych, z możliwością otworzenia dostępu dla nauczycieli/dyrektorów z innych szkół/placówek zainteresowanych tematyką". Zatem w zależności od kiedy ta sieć zostanie utworzona musi być prowadzona przez 2 etapy.
6.Wymagane jest objęcie wsparciem min. 5 szkół/przedszkoli, przy czym obligatoryjnie obejmujemy wsparciem 1 przedszkole, 1 szkołę podstawową. 1 LO, 1 szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum/szkołę branżową I lub II stopnia), jeżeli dodatkowo obejmujemy wsparciem np. dwie szkoły branżowe lub dwa technika to czy otrzymujemy automatycznie punkty premiujące? Tak, za objęcie wsparciem więcej niż jednej szkoły z grupy technikum, branżowa szkoła I lub II stopnia, szkoła policealna, szkoła dla dorosłych, wnioskodawca otrzymuje dodatkowe 4 punkty premiujące przy założeniu, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, projekt osiągnie minimum 50% ogólnej liczby punktów  obligatoryjnych z oceny części merytorycznej wniosku.
7.W Załączniku nr 1b od etapu 4 do etapu 8 występuje określenie minimum 10 spotkań konsultacji w miesiącu dla działania "Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci...". Natomiast w załączniku 1c w odniesieniu do tych zadań jest określenie 10 spotkań w kwartale. Proszę o doprecyzowanie rozbieżności. Rozbieżność wynika z omyłki pisarskiej. Prawidłowe sformułowanie brzmi: 10 spotkań w kwartale.
8.Jeżeli Organ prowadzący utworzy zespół SCWEW na bazie kadry pracującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kto zatrudnia Ośrodek czy Organ prowadzący?Grantobiorcą w projekcie grantowym jest organ prowadzący, zatem zatrudnienie kadry SCWEW należy do organu prowadzącego jako grantobiorcy.
9.Czy przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi objętymi wsparciem mogą być placówki prywatne, społeczne? (oczywiście jeśli taka potrzeba wynikać będzie z diagnozy).TAK, szkoły i przedszkola niepubliczne mogą być objęte wsparciem SCWEW.
10.Ile planowanych jest szkoleń dla kadry SCWEW i koordynatorów edukacji włączającej w każdej ze szkół? Czy będą to wyłącznie szkolenia online? Jest to kwestia istotna z punktu widzenia budżetu i zaplanowania kosztów przejazdu i delegacji.W ramach przygotowania lidera i kadry SCWEW do realizacji nowych zadań, w projekcie Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą zaplanowane zostały następujące działania:
• minimum 6 2-dniowych szkoleń dla kadry SCWEW (10 osób)
• 2 2-dniowe szkolenia dla liderów SCWEW (1 osoba)
• 14 2-dniowych szkoleń uzupełniających ( min. 5 osób)
• 2 spotkania stacjonarne sieci współpracy i samokształcenia (2 osoby)
• 1 konferencja podsumowująca projekt (1 osoba)
Zgodnie z zestawieniem standardów cenowych (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) koszty przejazdu na szkolenia organizowane w ramach kształcenia kadry SCWEW będą kosztem kwalifikowalnym w ramach budżetu realizacji przedsięwzięcia grantowego.
Koszty zaś noclegu i wyżywienia pokrywa organizator szkoleń.
11.Czy ośrodek sam ma koordynować projekt i sam go rozliczać? Realizacja projektu wymaga dużego zaangażowania również od strony organizacyjnej (zamówienia publiczne, umowy, sprawy finansowe itp.) na co nie przewidziano środków. Koordynacja projektu odbywa się we współpracy z organem prowadzącym, który jest Grantobiorcą. Za rozliczenia finansowe odpowiada organ prowadzący jako wnioskodawca. Ze środków grantowych nie mogą być ponoszone koszty administracyjne.
12.Czy data rozpoczęcia projektu może być późniejsza niż 1 czerwca 2021? Z uwagi na fakt, że pracownicy SCWEW będą w jednym czasie przechodzić szkolenia i konieczne jest zsynchronizowanie tych szkoleń z uruchomieniem przedsięwzięć grantowych,  Granobiorca zakłada rozpoczęcie wszystkich przedsięwzięć grantowych 1 czerwca 2021 r.
13.Czy w trakcie realizacji projektu okres realizacji poszczególnych etapów może ulec zmianie np. w zw. z wydłużającymi się procedurami zamówień publicznych? Okres realizacji przedsięwzięcia grantowego został podzielony na 8 kwartałów w ramach których do osiągnięcia zostały określone efekty. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie możliwe ich osiągnięcie,
Regulamin konkursu grantowego dopuszcza możliwość aktualizacji wniosku na każdym z jego etapów, jednak nie później niż 30 dni przed zakończeniem jego realizacji oraz tak, aby wskaźniki określone we wniosku grantowym nie uległy zmianie.
14.Czy zakupu sprzętu ma dokonać OP – rozumiane jako organ prowadzący? W dwóch miejscach działań dotyczących utworzenia i funkcjonowania SCWEW jest rozbieżna informacja dotycząca realizatora działania – na etapie 2 jest OP a na etapie 4 jest SCWEW Jaka jest rola OP w działaniu dotyczącym wypożyczania sprzętu?Zakupu sprzętu dokonuje organ prowadzący,  który uzyskał środki finansowe na realizację przedsięwzięcia grantowego. Równocześnie SCWEW na podstawie przeprowadzonych diagnoz powinien wskazać OP jaki sprzęt jest potrzebny i ustalić wspólnie zakres zakupów. Zatem rola SCWEW w zakupach ma bardziej charakter merytoryczny, a odpowiedzialność za zakup sprzętu ponosi organ prowadzący jako  grantobiorca.
15.Czy załącznik do wniosku aplikacyjnego - Dokument określający status prawny instytucji - dotyczy OP czy SCWEW? Dokument dotyczy Wnioskodawcy, czyli Organu prowadzącego, który występuje jako wnioskodawca i ubiega się o środki finansowe na realizację przedsięwzięcia grantowego.
16.Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia grantowego - Czy poza wskazanym sprawozdaniem stanowiącym zał. nr 10 do regulaminu będą rozliczane transze w generatorze SL 2014?Grantodawca nie planuje rozliczania grantu w generatorze SL 2014. Rozliczenie będzie się odbywało w systemie Witkac.pl.
17.Ile projektów złożonych w ramach konkursu grantowego SCWEW może otrzymać wsparcie w skali kraju? W konkursie grantowym przewidujemy przyznanie min. 16 grantów.
18.Czy w ramach projektu będą pokrywane koszty wyjazdów służbowych – np. na konsultacje do szkoły? Przedsięwzięcie grantowe przewiduje sfinansowanie m.in. kosztów delegacji/dojazdów pracowników SCWEW do szkół/przedszkoli ogólnodostępnych i koszty przejazdu na szkolenia i warsztaty organizowane przez SCWEW 1 w Warszawie. Odpowiedź jest w obszerniejszej formie na stronie ORE - pyt. 55 pod linkiem: https://www.ore.edu.pl/2021/01/pytania-dotyczace-pilotazowego-projektu-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca-scwew/
19.Jak określamy "wartość wskaźnika" w pkt. 3 Założenia Przedsięwzięcia Grantowego? Wartość wskaźnika rezultatu w zakresie Liczby SCWEW funkcjonujących po opuszczeniu Programu to 1 szt. Wartość wskaźnika produktu w zakresie Liczby powołanych i funkcjonujących SCWEW w projekcie pilotażowym to również 1 szt.
20.Czy wsparcie dla ucznia udzielane będzie w ramach zajęć lekcyjnych czy dodatkowo po zajęciach obowiązkowych wynikających z ramowego planu nauczania? Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy oraz biorąc pod uwagę zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego specjaliści pracujący w SCWEW wraz z nauczycielami podejmą decyzję dotyczącą rodzaju wsparcia, które może dotyczyć zarówno zajęć lekcyjnych (dydaktycznych) jak i pozalekcyjnych, tj. rewalidacyjnych i rozwijających zainteresowania dziecka/ucznia.
21.Czy wydatki muszą być objęte kwotą ryczałtową? Z regulaminu "Do każdego efektu należy odpowiednio wskazać miernik. Dokumenty wskazane we wniosku grantowym będą na etapie rozliczeń podstawą weryfikacji i kwalifikowalności wydatków objętych kwotą ryczałtową za dany etap”.Budżet jest rozliczany na podstawie zakładanych efektów - kwotą ryczałtową. Szczegółowy budżet przedsięwzięcia grantowego wraz z podaną rzetelną i racjonalną kalkulacją oraz uzasadnieniem kosztów przedstawiony zostaje jedynie na etapie aplikowania i tylko na etapie oceny podlega weryfikacji. Kwota ryczałtowa zawsze obejmuje sumę jednego etapu.
W przypadku kwot ryczałtowych rozliczenie następuje na podstawie osiągniętych efektów, które stanowią osiągnięcie tzw. kamieni milowych w danym etapie nie zaś rozliczenie każdej pozycji, czy działania. Na etapie realizacji działań weryfikowane będą jedynie osiągnięte efekty.
Grant nie obejmuje kosztów pośrednich – niedozwolone jest finansowanie zadań związanych z zarządzaniem lub koordynacją czy kosztów administracyjnych, a także zakupu sprzętu biurowego.
22.Np. w zał. 1 c - Etap V: Liczba godzin konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół i koordynatorów SCWEW - 3 godz. x 5 szkół, jeżeli będzie np. szkół 6 to jaka liczba godzin powinna być wpisana? W przypadku, kiedy Wnioskodawca wskaże większą liczbę przedszkoli lub szkół, które obejmie wsparciem SCWEW wówczas, obowiązany jest zwiększyć liczbę udzielanego wsparcia w tych przypadkach, kiedy wsparcie zostało zaplanowane jako wsparcie dla każdego przedszkola, szkoły.
23.Ile OWIT-ów może być utworzonych na terenie jednego województwa? W ramach jednego SCWEW zakładamy, że może działać jeden OWIT. Liczymy, że na terenie każdego województwa będzie początkowo jeden OWIT. Program CIDON nie wskazuje jaka liczba OWIT-ów może być utworzona (w tym na terenie województwa).
24.Czy wniosek można będzie wypełniać etapami i jest opcja sukcesywnego zapisywania, czy musi być wypełniony w całości za jednym razem? Wniosek można wypełniać częściowo (etapami), zapisywać i potem  wracać do dowolnego miejsca wniosku. Wniosek zapisuje się także automatycznie, ale wskazane jest  używanie funkcji “Zapisz” przed każdym wyjściem z edycji wniosku. Jest możliwe zapisanie i powrót do edycji w dowolnym momencie.
25.Czy musi być PDN czy może być uczelnia wyższa?W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego niezbędne jest nawiązanie współpracy z co najmniej jedną PPP i co najmniej 1 PDN, natomiast uczelnia może być kolejną instytucją współpracującą w ramach realizacji zadań SCWEW.
26. Etap I zaczyna się od 1 czerwca - czy zatrudniać osoby mamy od 1 czerwca czy od 1 lipca? Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego, wydatki w ramach przedsięwzięcia grantowego będą uznane za kwalifikowalne od dnia 01.06.2021 r. dla Organu Prowadzącego, które uzyskają dofinansowanie na jego realizację.
27.Czy zakup kserokopiarki, drukarki, laptopów, telefonu będą kosztami kwalifikowalnymi? Jeśli będzie wynikało to z zadań merytoryczny to tak. Czyli kosztem kwalifikowalnym będzie np. zakup laptopa do wykorzystania przez ucznia (który będzie na stanie wypożyczalni) czy drukarki brajlowskiej.  Jednak nie jest możliwe pokrywanie podobnych kosztów związanych z obsługą projektu, np. zakupu laptopa do prac administracyjnych lub prowadzenia wypożyczalni, albo kopiarki do zadań biurowych. Takie koszty nie będą kwalifikowalne.  
28.Czy wnioskodawca składa wniosek na utworzenie jednego SCWEW, obejmujący wszystkie zakresy ujęte w par. 6 pkt 15 Procedury, czy też na etapie składania wniosku jest zobowiązany do wskazania jednego z przedstawionych zakresów działania? Wnioskodawca na etapie składania wniosku wskazuje jeden wiodący zakres działania placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW. W ramach prowadzonej w projekcie procedury konkursowej w pierwszej kolejności rekrutowane będą po dwie szkoły/placówki specjalizujące się w jednym z siedmiu wymienionych niżej zakresów. Wyłonione jednostki (grantobiorcy) wykonywać będą zadania zgodne z potrzebami szkół, z którymi będą współpracować, a więc wykraczające poza daną specjalizację i dotyczące edukacji włączającej:
1) z dysfunkcjami wzroku,
2) z dysfunkcjami słuchu,
3) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD),
4) posługujących się komunikacją wspomagającą i alternatywną (AAC),
5) z trudnościami w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym;
6) z niepełnosprawnością ruchową;
7) z zaburzeniami psychicznymi (umiejscowienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych w szpitalach z oddziałami psychiatrii dzieci i młodzieży).
29.Wnioskodawca składa również deklarację potwierdzającą, że przedszkole/szkoła/placówka posiada kompetencje w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Deklaracja ta dotyczy dotychczasowego działania szkoły/przedszkola/placówki specjalnej i nie oznacza, że wsparcie udzielane przez SCWEW będzie się ograniczać do obszaru wskazanego jako wiodący. Wsparcie udzielane przez SCWEW z założenia ma obejmować wszystkie obszary, które zostały potwierdzone w wyniku przeprowadzonej diagnozy w przedszkolu i szkołach ogólnodostępnych, które wezmą udział w projekcie grantowym. 
30.Czy sprzęt planowany do zakupu ma być udostępniany tylko w wypożyczalni czy może być wykorzystywany w pracy SCWEW? Zakup sprzętu w ramach przedsięwzięcia grantowego nie ma służyć doposażeniu pracy szkoły/przedszkola/placówki specjalnej, ale wsparciu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. W związku z tym powinien być wykorzystywany wyłącznie w tym celu. Placówki, które nawiążą współpracę z PFRON, będą mogły kupować z odrębnych środków sprzęt, który będzie mógł służyć dzieciom i młodzieży uczącym się w przedszkolu, szkole, placówce specjalnej (na zasadach określonych przez PFRON).
Sprzęt zakupiony na potrzeby utworzenia i funkcjonowania wypożyczalni SCWEW może być udostępniony wyłącznie uczniom szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, którzy są objęci wsparciem SCWEW.
31.Czy można zaplanować wynagrodzenia dla pracowników PPP i PDN w projekcie w formie umowy zlecenia skoro w etapach przewidziano dla nich zadania? W ramach realizacji projektu planowane jest nawiązanie współpracy z PPP i PDN, jednak nie przewiduje się  wynagrodzenia pracowników tych instytucji, za wykonywanie zadań, które wynikają z zadań tych instytucji uwarunkowanych  w obowiązującym stanie prawnym . Wszystkie wskazane efekty i działania prowadzące do ich realizacji mają być realizowane przez SCWEW. Działania te mogą realizować pracownicy szkoły/przedszkola/placówki specjalnej pełniącej rolę SCWEW, koordynatorzy ze szkół ogólnodostępnych oraz eksperci zewnętrzni zatrudnieni w ramach działań SCWEW.  Nawiązanie współpracy z PDN i PPP służy ustaleniu zasad współpracy i przedstawieniu zadań, do których realizacji zobowiązany jest SCWEW. 
32.Pytania dotyczące wniosku o grant: punkt 4.6 a) czy mamy opisać już realizowaną współpracę czyli doświadczenie z instytucjami funkcjonującymi w systemie oświaty lub wspierające oświatę, czy planowaną w ramach grantu? Zadaniem Wnioskodawcy jest opisanie doświadczeń w realizacji wspólnych działań wymienionymi partnerami dotyczące realizacji projektów, zakresu współpracy, itp. Wskazane jest opisanie prowadzonej już współpracy pod kątem realizacji ich obszaru wiedzy i zasobów, jakimi dysponują, pod kątem celu głównego projektu.
Szerszą informację na temat merytorycznej zawartości pól wskazanych do wypełnienia we wniosku można znaleźć w instrukcji wypełnienia wniosku będącej pierwszym dokumentem możliwym do pobrania w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie: https://www.ore.edu.pl/2021/03/dokumentacja/.
33.W załączniku nr 1b w etapie 1 wskazano zadanie 7 "Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli/ szkół" 1 godz. x 5 szkół. Natomiast w załączniku 1c nie wyszczególniono efektu dla ww. działania. Proszę o doprecyzowanie rozbieżności. Załącznik 1 b określa minimalne działania jakie powinny zostać przez Wnioskodawcę zaplanowane do realizacji zadań SCWEW. Na tej podstawie tworzony jest szczegółowy budżet przedsięwzięcia grantowego w poszczególnych etapach. Kwota ryczałtowa zawsze obejmuje jeden etap.
W przypadku kwot ryczałtowych rozliczenie następuje na podstawie osiągniętych efektów, które stanowią osiągnięcie tzw. kamieni milowych w danym etapie nie zaś rozliczenie każdej pozycji, czy działania.
Dlatego nie wszystkie zaplanowane działania będą stanowiły podstawę do sprawozdania na zakończenie kwartału a jedynie te efekty, które zostały wykazane w załączniku 1 c.
34.Jakich uczniów mają Państwo na myśli wskazując uczniów z niepełnosprawnością? Uczeń z niepełnosprawnością – w myśl obowiązującego polskiego prawa oświatowego to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Katalog niepełnosprawności określa rozporządzenie MEN. Niepełnosprawność ucznia skutkuje potrzebą zapewnienia mu odpowiedniego wsparcia w procesie kształcenia.
Odrębne regulacje w tym zakresie dotyczą wsparcia osób (w tym uczniów) w ramach projektu CIDON. Osoby, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach tego programu, to osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (wymagane przez PFRON).
35.Czy absolutnie konieczne jest objęcie wsparciem wszystkich wskazanych siedmiu specjalnych potrzeb edukacyjnych/niepełnosprawności. Co w przypadku gdy diagnoza wstępna nie znajdzie wszystkich rodzajów ?  Wsparcie udzielane przez SCWEW z założenia ma obejmować wszystkie obszary, które zostały potwierdzone w wyniku przeprowadzonej diagnozy w przedszkolu i szkołach ogólnodostępnych, które wezmą udział w projekcie grantowym.
36.Proszę o informację ile znaków znajduje się w sekcji działania SCWEW. Czy limit 5000 znaków dotyczy jednego etapu czy całości sekcji.W sekcji dotyczącej działań SCWEW nie został ustalony limit znaków dlatego wnioskodawca może swobodnie dokonać odpisów w tej części wniosku bez względu na ilość użytych znaków.
37.Czy grantobiorcą może być organ prowadzący placówki niepubliczne, w tym przedszkole integracyjne?Grantobiorcą może być organ prowadzący placówki niepubliczne pod warunkiem, że jest organem prowadzącym dla przedszkola, szkoły, placówki specjalnej. Tylko na bazie tychże może zostać utworzony SCWEW. Przedszkole integracyjne nie może pełnić roli SCWEW, zatem jego organ prowadzący nie może zostać Grantobiorcą.
38.Czy rolę SCWEW może pełnić placówka zarejestrowana jako Zespół szkół i placówek oświatowych w skład której wchodzi przedszkole specjalne, szkoła specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy?  Prowadzimy placówkę specjalną - Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku w której skład wchodzą wszystkie trzy wymienione powyżej i nie wiemy czy rolę SCWEW może pełnić Ośrodek czy powinna któraś z placówek wchodzących w jej skład? Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym wskazuje rodzaj placówki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w odpowiedzi  z podanych możliwych w podpunkcie 2.2.1. Natomiast w podpunkcie 2.2.2 podaję nazwę przedszkola/szkoły/placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW jednej szkoły z kilku wchodzącej w skład danej placówki. 
39.Czy placówki szkoły/przedszkola objęte wsparciem SCWEW mogą być z terenu całego województwa czy tylko jednego powiatu w którym siedzibę ma SCWEW? Grantodawca nie wyklucza możliwości objęcia wsparciem placówek z całego województwa, jednak zwraca uwagę na przeanalizowanie racjonalności takiego rozwiązania, w tym kosztów związanych z dojazdami, czasu niezbędnego do wykonywania zadań w ramach zaplanowanego wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Ponadto we wniosku należy szczegółowo uzasadnić potrzebę takiego rozwiązania. 
40.Czy gdyby rolę SCWEW pełniło prowadzone przez nas przedszkole to wsparciem mogłoby obejmować tylko przedszkola? Zgodnie z Regulaminem konkursu SCWEW musi objąć wsparciem  min. 5  podmiotów, w tym co najmniej jedno przedszkole, pozostałe cztery podmioty to: szkoła podstawowa, liceum, technikum, branżowa szkoła I lub II stopnia, szkoła policealna, szkoła dla dorosłych.
41.Czy na poziomie wnioskowania placówka specjalna wskazana przez OP, jako SCWEW ma być oficjalnie powołana do pełnienia tej funkcji, jeżeli tak, to jakim dokumentem? Organ prowadzący (Wnioskodawca) wskazuje we wniosku grantowym przedszkole/szkołę/placówkę specjalną wybraną  do pełnienia roli SCWEW, zgodnie z przyjętymi przez Wnioskodawcę procedurami i praktyką. 
42.Czy po uzyskaniu akceptacji i podpisaniu umowy na realizację projektu, OP może powierzyć realizację projektu SCWEW dyrektorowi wytypowanej placówki specjalnej, również w zakresie zawierania umów z pracownikami z SCWEW i ekspertami SCWEW?  Na etapie realizacji działań - na podstawie pełnomocnictwa - może zostać przekazana realizacji działań SCWEW dyrektorowi podmiotu, w którym utworzony zostanie SCWEW. 
43.Czy dobrze rozumiemy, że OP wskazuje placówkę specjalną i jej wiodącą niepełnosprawność, ale ta placówka , jako SCWEW może obejmować wsparciem przedszkola/szkoły ogólnodostępne z innymi niepełnosprawnościami? Szkoła/przedszkole/placówka specjalna pełniąca rolę SCWEW jest zobowiązana do wspierania przedszkola/szkoły ogólnodostępnej w zakresach, które wynikają z przeprowadzonej diagnozy zasobów i potrzeb.
We wniosku w podpunkcie 2.2.4 Wnioskodawca wskazuje zakres działalności w którym przedszkole/szkoła/placówka specjalna ma największe zasoby do wspierania środowiska ogólnodostępnego, w którym uczą się dzieci/uczniowie/ słuchacze (wiodący zakres).
44.Kto odpowiada materialnie za wypożyczony sprzęt, czy SCWEW, czy placówka wypożyczająca? Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego na Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) (str. 17): Sprzęt i materiały nabyte ze środków pochodzących z Grantu Grantobiorca może udostępniać wyłącznie nieodpłatnie. Odbiorca Końcowy nie może ponosić odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i materiałów, chyba że zniszczenie lub uszkodzenie jest wynikiem świadomego, umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa odbiorcy końcowego (ucznia/rodzica ucznia).
Jeżeli sprzęt lub materiały udostępniane są przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, do której uczęszcza uczeń, Grantobiorca może żądać od tej placówki pokrycia kosztów transportu sprzętu i materiałów oraz pokrycia kosztów ubezpieczenia w okresie, w którym następuje udostępnienie sprzętu lub materiałów. Zasady ponoszenia tych opłat zostaną określone w drodze umowy pomiędzy Grantobiorcą a placówką edukacyjną, z zastrzeżeniem, że umowa powinna zawierać zakaz przenoszenia tych kosztów bezpośrednio lub pośrednio na dzieci/uczniów/słuchaczy.
45. Czy można zakupić do wypożyczalni, np. materiały ćwiczeniowe dla dzieci/uczniów do jednorazowego wykorzystania? Zakup materiałów jednorazowego wykorzystania nie będzie możliwy do zakupu w ramach wypożyczalni. 
46.Czy określenie jednostki miary w etapach i efektach projektu "godzina" należy odnosić do godziny zegarowej, czy jak w przypadku konferencji otwierającej godziny dydaktycznej? czy godzina pracy wychodzi 45 czy 60 minut? W odniesieniu do realizacji zaplanowanych form wsparcia prowadzonego przez SCWEW  jako jednostkę miary należy przyjąć godzinę zegarową. W przypadku realizacji zaplanowanych zajęć otwartych prowadzonych z dziećmi lub uczniami należy uwzględnić organizację tych zajęć opisaną w prawie oświatowym.
47.Czy we wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca (OP) musi wpisać imiona i nazwiska członków Zespołu SCWEW? Zgodnie z sekcją 9.II.1 Regulaminu (s.20) doświadczenie kadry stanowi element oceny wniosku należy zatem wskazać je z imienia i nazwiska.
48.Czy wśród 5 osób stanowiących Zespół SCWEW może być osoba która nie jest pracownikiem szkoły specjalnej? Zgodnie z pkt 3 lit. a) Regulaminu (str.6) Organ Prowadzący zgłaszający wniosek grantowy na utworzenie SCWEW zobligowany będzie do wykazania potencjału, który ma zagwarantować sprawną realizację przedsięwzięcia grantowego, w szczególności wskazania przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do pełnienia roli SCWEW i wykazanie jej potencjału kadrowego (min. 5 osób na stałe pracujących w tym przedszkolu/szkole/placówce, posiadających różnorodne doświadczenie i kwalifikacje z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, edukacji włączającej).
Potencjał osobowy powinien pochodzić zatem z placówki wskazanej do pełnienia roli SCWEW.
49.Ile godzin z czasu pracy  w ramach etatu powinien przeznaczyć pracownik będący członkiem Zespołu SCWEW na realizację zadań SCWEW? Grantodawca nie stawia wymagań w tym zakresie. Zatrudnianie w projekcie winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności  z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2215 z późn. zm.)
50. Czy w ramach budżetu przedsięwzięcia grantowego SCWEW może być finansowane zastępstwo za członka Zespołu SCWEW?Zgodnie z Sekcją 8.2 Regulaminu Grant może być przeznaczony koszty wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia Zespołu SCWEW i Koordynatorów w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych oraz innych ekspertów merytorycznych, koniecznych do zrealizowania danego działania i osiągnięcia zaplanowanego rezultatu (kategoria kosztu – koszt personelu).
51.Czy w przypadku konieczności zawarcia umów cywilno-prawnych z pracownikiem przedszkola/szkoły/placówki specjalnejlub z osobą zatrudnioną na potrzebę realizacji projektu z zewnątrz, należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (co może spowodować, że postępowanie takie wygra inna osoba niż ta opisana we wniosku w pkt 4.3)?Zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielania zamówień określa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), natomiast Grantobiorca powinien ocenić czy jest on zobowiązany do stosowania w/w ustawy. 
52.Zakresy zadań Zespołu SCWEW wykraczają poza zadania wynikające z Karty Nauczyciela. Według jakich stawek należy więc określić wynagrodzenie i która instytucja będzie zatrudniała – pełniąca rolę SCWEW czy organ prowadzący? Czy w przypadku wynagrodzeń w/w powinny być wskazane stawki jak za godzinę ponadwymiarową nauczycieli chociaż nie będą wypłacane na podstawie Karty Nauczyciela, czy może jak stawki dla specjalistów przyjęte. Zasady wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej określone są w art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2215 z późn. zm.). Sposób obliczania sugerowanych wartości wynagrodzeń został także zawarty w załączniku nr 7 do Regulaminu – Zestawienie standardów i cen rynkowych.
53.Czy uchwały rady pedagogicznej szkół/przedszkoli wyrażających chęć współpracy ze SCWEW, muszą być tworzone na etapie aplikowania czy  po uzyskaniu informacji o otrzymaniu grantu? Jaka jest wymagana podstawa prawna tej uchwały?Grantodawca nie wymaga przedłożenia uchwały rady pedagogicznej zarówno na etapie aplikowania o grant jak i realizacji przedsięwzięcia grantowego.
54.Czy list Intencyjny ma zostać podpisany ze szkołami ogólnodostępnymi z tego samego organu prowadzącego, czyli z tego samego powiatu? Jeżeli tak, to kto ten dokument podpisuje?Zgodnie z Sekcją 5 Regulaminu (str. 9) Do wniosku grantowego należy dołączyć list intencyjny, dotyczący współpracy Organu Prowadzącego placówki wskazanej do pełnienia roli SCWEW oraz organu prowadzącego szkoły/przedszkola ogólnodostępne objęte wsparciem (minimalny zakres listu intencyjnego stanowi załącznik nr. 4 do niniejszego Regulaminu). Jeżeli ten sam Organ Prowadzący prowadzi placówkę wskazaną do pełnienia roli SCWEW oraz przedszkole lub szkołę ogólnodostępną objętą wsparciem, przedkładanie listu intencyjnego w tym zakresie nie jest konieczne, należy załączyć stosowne oświadczenie. 

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa