Pytania dotyczące pilotażowego projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

ORE zakończyło udzielanie odpowiedzi na pytaniu 77. Pytania dot. Konkursu Grantowego dostępne są w zakładce konkursowej.

 1. Jaki podmiot może aplikować o środki przewidziane w konkursie grantowym?
  Podmiotem aplikującym, a zatem składającym wniosek grantowy, do udziału w projekcie jest organ prowadzący (publicznym albo niepubliczny). Organ Prowadzący składa wniosek aplikacyjny w którym zobowiązany jest wskazać placówkę specjalną do pełnienia roli SCWEW, tj.:
  • przedszkole specjalne,
  • szkołę specjalną,
  • placówkę specjalną (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS) / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w systemie oświaty).
 1.  Jaki jest planowany, poziom dofinansowania, zakres wniosku, kryteria oceny, ewentualnie inne warunki, które umożliwiłyby przygotowanie się do procesu aplikowania o grant?
  W ramach przedsięwzięcia grantowego przewidziane jest 100% dofinansowania. Maksymalna wartość grantu dla jednego SCWEW wynosić będzie 1.999.416,35 mln zł. (w tym na część merytoryczną – maks. 1.799.474,72 zł. oraz na sprzęt – maks. 199.941,64 zł. ). Natomiast wszelkie informacje dotyczące procedur obowiązujących przy zgłoszeniu, w tym wypełnianiu wniosku grantowego, kryteria oceny, zostaną wskazane w momencie ogłoszenia konkursu.
 2. Czy można objąć wsparciem placówkę integracyjną?
  Nie jest możliwe objęcie wsparciem placówki integracyjnej w ramach przedsięwzięcia grantowego.
 3. Na jakiej podstawie dokonać wyboru przedszkola/szkoły ogólnodostępnej? Czy wybór powinien zostać przeprowadzony na podstawie diagnozy potrzeb dotyczącej danego obszaru?
  Wybór szkół/przedszkoli powinien zostać przeprowadzony na podstawie wcześniejszej/trwającej współpracy oraz w porozumieniu z JST na której terenie będzie działał SCWEW. W opisie przedsięwzięcia grantowego można wykorzystać wszelkie dane, jeśli takimi danymi dysponuje samorząd na obszarze wskazanym do objęcia wsparciem.Ponadto po przystąpieniu do pilotażu niezbędne będzie doprecyzowanie, uszczegółowienie, rozbudowanie diagnozy wstępnej oraz przeprowadzenie  diagnozy pogłębionej indywidualnie ukierunkowaną na daną placówkę, która będzie podstawą zaprojektowania działań wspierających zgodnie z opisem zawartym w Modelu SCWEW.Proponowany/ możliwy schemat działania do zastosowania przy  wyborze szkół/przedszkoli do SCWEW;
  Organ prowadzący (OP) SCWEW:
  • Dokonuje analizy stanu edukacji włączającej w powiecie.
  • Informuje szkoły na swoim terenie o zamiarze przystąpienia do projektu grantowego.
  • Dokonuje rozeznania zasobów szkół specjalnych/placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW.
  • Dokonuje wstępnej analizy potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zaproszonych do udziału w projekcie grantowym.
 1. Czy można podpisać porozumienie o współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli?
  W ramach realizacji projektu grantowego możliwe jest podpisanie porozumień z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (PPP) i placówką doskonalenia nauczycieli (PDN).SCWEW współpracuje z PPP, PDN w zakresie przygotowania wstępnej diagnozy/analizy potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i określenia zasad przyszłej współpracy.
 2. Czy jest określony katalog pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego, który ma być w wypożyczalni?
  W ramach realizacji projektu został zaproponowany w katalog specjalistycznego sprzętu, który będzie dostępny  w dwóch wariantach:
  • wariant podstawowy (koszyk 1): sprzęt uniwersalny odnoszący się do potrzeb szkoły ogólnodostępnej, dziecka/ucznia/słuchacza;
  • wariant poszerzony (koszyk 2): sprzęt wyspecjalizowany odnoszący się do potrzeb szkoły ogólnodostępnej, dziecka/ucznia/słuchacza.
   Propozycja zawartości koszyka 1 obejmuje:
   • tablety z oprogramowaniem iOS i Android;
    dyktafony;
   • pomoce optyczne – kilka sztuk lup różnego rodzaju o różnej mocy powiększenia (lupy elektroniczne/lupy klasyczne), lupa z rączką, lupa z wmontowanym światłem, lupa składana;
   • sztalugę drewnianą do podniesienia czytanego tekstu;
   • naklejki/oznaczenia dotykowe;
   • latarkę;
   • lampkę biurkową;
   • odtwarzacze/czytniki książek;
   • powiększalniki przenośne;
   • podkładki przedramienne;
   • stoliki profilowane z wcięciem i regulacją wysokości blatu;
   • alternatywne klawiatury;
   • naklejki na klawiaturę z powiększoną czcionką;
   • przenośne skanery A4;
   • pętle indukcyjne;
   • systemy Roger i FM wspomagające słyszenie;
    urządzenia i programy do automatycznej transkrypcji wypowiedzi.

Propozycja zawartości koszyka 2:

   • komputery ze specjalistycznym programem udźwiękawiającym Window-Eyes i Jaws;
   • komputery ze specjalistycznym programem powiększającym ZoomText i SuperNovaMagnifier;
   • komputery ze specjalistycznym programem BoardMaker with Speaking Dynamically Pro;
   • komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem Grid i eye trackerami;
   • tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem Mówik;
   • komunikatory głosowe;
   • notesy/notatniki brajlowskie (Braille Sense, Kajetek);
   • odtwarzacze dźwięku, np. BookSense, iPod, VoiceDream Reader;
   • linijki brajlowskie;
   • switche;
   • pionizatory;
   • big bagi;
   • kliny;
   • materace;
   • schodołazy;
   • specjalistyczne pomoce dydaktyczne do wychowania językowego i nauczania języka polskiego z zastosowaniem poszczególnych metod dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb uczniów z uszkodzeniami narządu słuchu.
 1. Ile % kwoty dofinansowania będzie na zakup sprzętu do wypożyczalni?
  Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100 %. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego. Koszty związane z działaniami merytorycznymi  stanowią 90% oraz 10% stanowią koszty dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego.
 2. Czy istnieje zakres zadań, które przejmie Centrum Doradztwa i Wsparcia. W jaki sposób?
  Jeśli organ prowadzący zdecyduje się na realizację działań finansowanych przez ORE i PFRON, wówczas warunkiem uzyskania grantu będzie konieczność podpisania przez organ prowadzący dwóch umów. Nie będzie to wymagało od organu prowadzącego przystępowania do nowego postępowania związanego z działaniami PFRON.Natomiast umowa z PFRON na realizację zadań związanych z programem CIDON- OWIT będzie finansowana ze środków krajowych.Umowa z PFRON będzie obligowała do realizacji zadań związanych z programem PFRON. Umowa z ORE będzie regulowała kwestię realizacji zadań w ramach SCWEW.Projekty ORE koncentrują się na udzielaniu wsparcia kadrze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych w budowaniu edukacji włączającej i sprzyjającego środowiska dla edukacji wszystkich dzieci i uczniów, w tym tworzenia optymalnych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.Program realizowany przez PFRON uzupełnia ofertę ORE poprzez skierowanie wsparcia do indywidualnych osób (także dorosłych), które mają orzeczoną niepełnosprawność oraz do ich rodzin i opiekunów.
 3. Jakie zadania PFRON przejmie Centrum Doradztwa i Wsparcia?
  Centrum Doradztwa i Wsparcia to wspólna, międzyresortowa inicjatywa MENiN i MRiPS. Przewiduje ona, iż niektóre zadania przewidziane w specjalnym programie PFRON („Centra informacyjno- doradcze dla osób niepełnosprawnych”) będą wykonywane w ramach Ośrodka Wsparcia i Testów działającego przy SCWEW.Nie są to zadania, które przejmuje CDiW, gdyż nie są to zadania ustawowe czy statutowe PFRON.Program PFRON przewiduje wprost, że Ośrodek Wsparcia i Testów może być utworzony przy SCWEW, który staje się uczestnikiem programu PFRON, innego niż zadania ustawowe (obligatoryjne) Funduszu.W ramach programu przewidziano koszty utworzenia i funkcjonowania Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT), pokrywane przez PFRON w zamian za  świadczenie usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zawierana będzie umowa o powierzenie realizacji zadania w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.Zadania są wymienione w umowie w sprawie powierzenia realizacji zadania w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
 4. Co dokładnie oznacza „dokonywanie zakupów środków trwałych i usług na rzecz wypożyczalni” oraz „obsługa osób z niepełnosprawnością w zakresie ustalonym w programie i umowie zawartej w PFRON?
  PFRON w ramach zawartej umowy przekaże środki niezbędne na uruchomienie i funkcjonowanie wypożyczalni, które będą mogły być wykorzystane m.in., na zakup wyposażenia wypożyczalni, a także usług związanych  z wykonywaną działalnością (np. usługi dotyczące naprawy i konserwacji urządzeń stanowiących wyposażenie wypożyczalni, zakup usług szkoleniowych dla osób z niepełnosprawnością  lub na potrzeby własne).Ze środków tych trzeba będzie rozliczyć się z PFRON.Zleceniobiorca samodzielnie opracowuje budżet, który będzie dofinansowany ze środków PFRON, wskazując poszczególne rodzaje wydatków (związanych z planowanymi zadaniami) oraz planując koszt jednostkowy i łączny tych wydatków, w okresie rocznym.PFRON zatwierdza budżet zadania, zawierając co roku umowę w sprawie powierzenia realizacji zadania (w kolejnych latach będzie następowało aneksowanie umowy w zakresie budżetu zadania).
  Obsługa osób z niepełnosprawnością w zakresie ustalonym w programie i umowie zawartej z PFRON oznacza, że Zleceniobiorca będzie wykonywał tylko te zadania, które są wskazane w programie/umowie.
 5. W jaki sposób Grantobiorca ma spełnić wymagany postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektu. Czy są już określone wytyczne?
  Grantobiorca ma spełnić wymagany postęp rzeczowy i finansowy według zasad  i terminów określonych w  Regulaminie konkursu i umowie o powierzenie grantu.Grantobiorca rozlicza wydatki w ramach Projektu metodą rozliczania za rezultaty (efekty), tj. w oparciu o kwoty za rezultat, zgodnie z Wnioskiem grantowym. Po każdym etapie realizacji Grantobiorca składa sprawozdania odnoszące się do zrealizowanych zadań, osiągniętych efektów i wnioskuje o kolejną transzę.Możliwą formą rozliczenia grantu będą m.in. sprawozdania z wykonania działań i opisu postępu rzeczowego w ramach danej transzy grantu, protokoły odbioru z wypracowanych efektów (tj. wskaźnika produktu i/lub rezultatu) czy oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu.Realizacja przedsięwzięcia grantowego mierzona będzie poprzez osiągniecie wskaźnika:
  • produktu, którym jest – liczba powołanych i funkcjonujących SCWEW w projekcie pilotażowym – 1 SCWEW.
   • Wskaźnik mierzony będzie na podstawie dokumentów formalnych (decyzja lub zarządzenie OP, itp. dok. równoważny) potwierdzający utworzenie SCWEW, oraz na podstawie 8 przedłożonych i zaakceptowanych sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia grantowego.
  • rezultatu, którym jest – liczba SCWEW funkcjonujących po opuszczeniu programu – 1 SCWEW.
   • Każdy z ośmiu etapów realizacji przedsięwzięcia grantowego będzie zakończony efektami cząstkowymi bądź końcowymi, których osiągnięcie w danym kwartale będzie stanowiło podstawę dla Grantodawcy żeby dokonać płatności za osiągnięte efekty.

Do każdego efektu należy odpowiednio wskazać miernik. Dokumenty wskazane we wniosku grantowym, będą na etapie rozliczeń podstawę weryfikacji i kwalifikowalności wydatków objętych kwotą ryczałtową za dany etap.

 1. Czy obejmowane wsparciem przedszkola/szkoły ogólnodostępne powinny w momencie podpisywania porozumienia o współpracy ze szkołą specjalną aplikującą o grant na tworzenie SCWEW, mieć dzieci/wykazywać  w SIO ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czy opinia o potrzebie WWR?
  Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia (Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, 2014, Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki). W terminologii, która ma pomóc w zmianie postaw odchodzi się od etykietowania uczniów.W Modelu SCWEW podkreśla się pracę z klasą/ grupą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w przypadku uczniów podkreśla się indywidualne potrzeby edukacyjne.
  Jednak ze względu na określone w zadaniach SCWEW i wynikające z zapisów w dokumentach projektowych wybrane niepełnosprawności, SCWEW musi tak dobrać przedszkola i szkoły ogólnodostępne, aby zrealizować wsparcie dla poszczególnych grup potrzeb:
   • dysfunkcja wzroku
   • dysfunkcji słuchu,
   • zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD),
   • potrzeby komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC),
   • trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,
   • zaburzeń psychicznych,
   • niepełnosprawności ruchowej,
   • niepełnosprawności intelektualnej.
 1. Czy o grant można ubiegać się w partnerstwie, kooperacji z inną placówką np. SOSW,  organizacją pozarządową?
  Nie. W ramach konkursu grantowego aplikującym może być Organ Prowadzący (publiczny lub niepubliczny). Składa on wniosek aplikacyjny, w którym wskazuje podległą mu placówkę do pełnienia roli SCWEW, tj.:
  • przedszkole specjalne, 
  • szkołę specjalną, 
  • placówkę specjalną, młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW) lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (MOS) lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w systemie oświaty.

  Jednocześnie do przedsięwzięcia grantowego przystępuje min. 5 szkół ogólnodostępnych z co najmniej jednego powiatu, w których będą realizowane działania SCWEW:

  • jedno przedszkole,
  • jedna szkoła podstawowa,
  • jedno liceum ogólnokształcące,
  • jedna szkoła wybrana z następujących: prowadząca kształcenie w zawodzie, szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych,
  • jedna dowolnie wybrana z powyższych.

  Organ Prowadzący, szkoła wskazana do pełnienia roli SCWEW oraz min. 5 szkół podpisują list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie funkcjonowania SCWEW (list intencyjny stanowi załącznik do wniosku). Jednak umowę grantową Grantodawca podpisuje tylko z Organem Prowadzącym.

  Zespół składa się z min. 5 osób na stałe pracujących w przedszkolu specjalnym/szkole specjalnej/placówce specjalnej, posiadających wszechstronne doświadczenie i kwalifikacje z zakresu kształcenia specjalnego, zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej, której celem będzie transfer tej wiedzy do szkół ogólnodostępnych.

  Skuteczna realizacja planowanych działań zależeć będzie również od efektywnej współpracy z innymi podmiotami, podejmującymi działania na rzecz edukacji włączającej na różnych szczeblach i w różnych sektorach i instytucjach, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, kadrą systemu oświaty, personelem pomocniczym, np. pomocą nauczyciela, asystentem ucznia itd. Stąd funkcjonowanie SCWEW zakłada proaktywne działania na rzecz wzmacniania interdyscyplinarnej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym wśród różnych interesariuszy działań SCWEW (np.: PPP, PDN, BP, itp.) i zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole działającymi w rejonie szkół objętych wsparciem będzie jednym z wymaganych działań SCWEW.

 2. Czy jest możliwość realizowania działań SCWEW przy wykorzystaniu podwykonawcy/podwykonawców? SCWEW musi zapewnić gotowość do zatrudniania nowych specjalistów, czyli wykonawcami mogą być osoby niezatrudnione w danej  placówce, tylko zlecone to komuś z zewnątrz?
  Tak. Funkcjonowanie SCWEW zakłada dobór i gotowość zatrudniania / zlecania zadań specjalistycznych ekspertom zewnętrznym. Same działania związane z funkcjonowaniem SCWEW będą realizowane przez Zespół SCWEW we współpracy z Koordynatorami w szkołach, tak by zachować spójność i ciągłość prac SCWEW.
 3. Czy organ prowadzący specjalistyczne niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne  może ubiegać się o grant w konkursie grantowym?
  Nie. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mogą ubiegać się o grant.  Do pełnienia roli SCWEW Organ Prowadzący (powiat) wskazuje placówkę specjalną tj.:
  • przedszkole specjalne,
  • szkołę specjalną,
  • placówkę specjalną (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS) / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w systemie oświaty).

  Jednakże współpraca m.in. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną  powinna stanowić istotny element działalności SCWEW w zakresie działań merytorycznych.

 4. Jakie działania powinien podjąć organ prowadzący (powiat), który nie posiada placówek specjalnych? Czy dany organ prowadzący może przekazać to zadanie najbliższemu powiatowi, który posiada takie placówki?
  Tak, organ prowadzący (powiat), który nie posiada placówek specjalnych może przekazać to zadanie najbliższemu powiatowi. Możliwa jest współpraca między powiatowa już na etapie konkursu. Na tym etapie realizacji zadania nie można jednoznacznie określić jakie rozwiązania systemowe zostaną przyjęte po zakończeniu realizacji pilotażu przedsięwzięcia grantowego. Na początku chcemy poznać rozwiązania oraz rekomendacje do dalszego funkcjonowania SCWEW, które powstaną podczas pilotażu.
 5. Jak długo będzie trwał program pilotażowy?
  Czas realizacji grantu powinien zawierać się w okresie realizacji projektu, tj. 24 miesięcy, w okresie od 01.06.2021 do 30.06.2023 r.
 6. Jaki będzie status szkół specjalnych po wejściu w życie zmian legislacyjnych? Czy SCWEW je zastąpi?
  Powstanie SCWEW nie zastąpi, ani nie spowoduje likwidacji  istniejących na terenie danego powiatu szkół specjalnych. Realizacja pilotażowego projektu SCWEW jest zaprojektowana, jako dodatkowe działanie.  Po zakończeniu pilotażu, założenia Modelu SCWEW zostaną zweryfikowane, a zaproponowane rozwiązania umożliwią zarówno realizację wsparcia, jak i funkcjonowanie szkoły i placówki specjalnej z zachowaniem jej dotychczasowych zadań.
 7. Czy  do szkół  specjalnych, na bazie których powstanie SCWEW, nadal będą mogli uczęszczać uczniowie  o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
  Tak, w szkołach specjalnych pozostaną dzieci, które będą takiego kształcenia potrzebowały, a decyzję w tej sprawie, zgodnie z obowiązującym prawem, podejmują rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Czy nowo powstały SCWEW może zajmować się tylko jednym zakresem – np. dla dzieci posługujących się komunikacją alternatywną i wspomagającą? Czy jeśli  SCWEW powstaje w placówce specjalnej dla niesłyszących i słabosłyszących to będzie specjalizował się tylko w tej dysfunkcji? Czy może być SCWEW wielospecjalistyczny?
  Celem pilotażu  jest sprawdzenie możliwych  rozwiązań  w kompletnym zakresie. SCWEW przewiduje objęcie wsparciem przedszkoli i szkół ogólnodostępnych we wszystkich obszarach. Jednakże należy mieć na uwadze, że taki szeroki zakres działalności SCWEW może wymagać zaangażowania dodatkowych specjalistów spoza szkoły/placówki specjalnej. Takie rozwiązanie jest niezbędne ze względu na różnorodne potrzeby wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz sprawdzenia różnych wariantów funkcjonowania SCWEW w okresie pilotażu. Warto podkreślić, że działania SCWEW mogą być wspierane przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w ramach dodatkowej ich działalności. Rozwiązaniem  optymalnym jest, aby SCWEW był wielospecjalistyczny, co umożliwi realizację wsparcia dla szkół ogólnodostępnych w pełnym zakresie.
 9. Czy uczniowie innych szkół będą mogli korzystać z bazy lokalowej danego SCWEW  i kto poniesie koszty?
  W ramach pilotażu możliwe jest korzystanie ze sprzętu przez uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie (na podstawie podpisanych porozumień), możliwe też będzie doposażenie przedszkola/szkoły specjalnej/ SOSW/MOW/MOS – który będzie pełnił rolę SCWEW, w potrzebne materiały i sprzęt.
 10. Czy  poradnie psychologiczno-pedagogiczne zostaną włączone do struktury SCWEW?
  Nie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie zostaną włączone do struktury SCWEW.
 11.  Czy pakiety materiałów szkoleniowych z realizacji szkoleń będą dostępne również dla szkół ogólnodostępnych, które nie będą w programie pilotażowym?
  Tak, pakiety materiałów szkoleniowych z realizacji szkoleń będą również dostępne dla szkół ogólnodostępnych, które nie będą brały udziału w programie pilotażowym. Cały pakiet materiałów będzie dostępny na stronie internetowej ORE.
 12. Czy po pilotażowym etapie wdrażania modelu SCWEW, poradnie psychologiczno-pedagogiczne zostaną połączone z PCPR-ami?
  W ramach realizacji projektu, nie  nastąpi zmiana  struktur i funkcjonowania PPP, nie jest to zadanie projektów SCWEW.
 13.  Czy można zapisać się na szkolenie dla liderów powiatowych SCWEW?
  Szkolenia będą prowadzone dla liderów i kadry już wyłonionych w konkursie SCWEW. Dla pozostałych osób, na stronie projektu, zostaną opublikowane i udostępnione szczegółowe scenariusze wraz z pakietami.

 14. Jakie warunki powinna spełnić szkoła ogólnodostępna chcąca nawiązać współpracę
  z SCWEW?
  Szkoła ogólnodostępna, aby wziąć udział w pilotażowym projekcie SCWEW powinna być otwarta na współpracę ze SCWEW w zakresie opracowania programu. Taki program to korzyść dla ucznia i nauczycieli. Jednocześnie szkoła ogólnodostępna musi być gotowa do wyłonienia koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Koordynator w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej będzie wykonywał merytoryczne zadania związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego SCWEW. Szczegółowy opis zadań koordynatora został opisany w Modelu SCWEW.
 15.  Czy materiały ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych będą ogólnodostępne i gdzie będzie można je znaleźć?
  W styczniu i lutym 2021 r. zespół SCWEW prowadzi spotkania konsultacyjno-informacyjne dla organów prowadzących z 16 województw, w których mają powstać SCWEW. Więcej informacji na temat terminów spotkań można znaleźć na stronie projektu.Materiały ze spotkań będą dostępne po każdym zakończonym szkoleniu, na platformie e-kursy.ore.edu.pl, na której logują się Państwo na spotkanie.
 16. Czy każda szkoła ogólnodostępna ma obowiązek  współpracować ze SCWEW? Organ prowadzący, składając wniosek o przyznanie grantu, wskazuje przedszkole specjalne/szkołę specjalną/placówkę specjalną, w której − po uzyskaniu grantu – ma powstać i funkcjonować SCWEW, oraz zaprasza do współpracy minimum pięć szkół ogólnodostępnych.
  Istnieją trzy możliwości przystąpienia przedszkola/szkoły ogólnodostępnej do współpracy ze SCWEW.
  • I wariant: decyzja o tym, które spośród funkcjonujących na terenie danego powiatu przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych będą zaproszone przez organ prowadzący do udziału w projekcie, powinna być podjęta na podstawie porozumienia z gminą, na terenie której znajdują się te przedszkola/szkoły;
  • II wariant: decyzję o przystąpieniu do współpracy ze SCWEW danego przedszkola/szkoły podejmuje miasto na prawach powiatu;
  • III wariant: osoby fizyczne, fundacje, urząd marszałkowski, jako organy prowadzące przedszkola specjalne/szkoły specjalne/placówki specjalne, będą indywidualnie zawierały porozumienia z gminą w sprawie przystąpienia przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej do współpracy ze SCWEW.
 17. Czy po konkursie grantowym przewidziane są działania prowadzące do organizacji SCWEW w każdym powiecie?Celem pilotażu jest sprawdzenie, czy zaproponowane w Modelu SCWEW rozwiązania merytoryczne i organizacyjne są efektywne. Po zakończeniu obu projektów dowiemy się, czy zaproponowane  w Modelu SCWEW oraz zweryfikowane w trakcie pilotażu rozwiązania znajdą swoje zastosowanie w funkcjonującym systemie oświaty i w jakim kształcie.
 18. Czy SCWEW ma powstać w każdym województwie czy powiecie?Założeniem grantodawcy jest rozmieszczenie szesnastu SCWEW po jednym w każdym województwie. Podstawowym terenem działania SCWEW ma być powiat. Celem projektu pilotażowego jest przeprowadzenie pilotażu w 16 SCWEW.
 19. Czy o środki w ramach przedsięwzięcia granatowego może aplikować kilka powiatów z województwa czy tylko jeden? Nie ma ograniczeń liczby aplikacji z danego województwa. Należy pamiętać, iż aplikuje organ prowadzący, a nie placówka edukacyjna.
  W ramach konkursu może aplikować dowolna liczba organów prowadzących, przy czym organ prowadzący może złożyć jeden wniosek. Wnioski najwyżej punktowane otrzymają grant na realizację działań SCWEW.
 20. Czy organizacja pozarządowa (NGO), która jest organem prowadzącym dla przedszkola/szkoły ogólnodostępnej, może zadeklarować wolę współpracy z potencjalnymi grantobiorcami, tj. podmiotami, które mogą aplikować?Organ prowadzący przedszkole specjalne/szkołę specjalną/placówkę specjalną może aplikować i wnioskować o grant, natomiast zaangażowanie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w projekt jest bardzo ważne.
  Zainteresowanych udziałem w pilotażu zachęcamy do skontaktowania się z potencjalnym grantobiorcą, z deklaracją woli współpracy. Być może takie działanie stanie się katalizatorem do podjęcia działań związanych z aplikowaniem o środki grantowe i nawiązaniem współpracy przy realizacji przedsięwzięcia grantowego.
 21. Czy są już dostępne dokumenty aplikacyjne dotyczące procedury grantowej, gdzie można je znaleźć?Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane z chwilą ogłoszenia konkursu na stronie www.ore.edu.pl. Zachęcamy do monitorowania informacji na stronie internetowej.
 22. Z jakich obszarów tematycznych będzie się składał wniosek aplikacyjny o grant?We wniosku aplikacyjnym organ prowadzący powinien wskazać przedszkole specjalne/szkołę specjalną/placówkę specjalną do pełnienia roli SCWEW oraz wykazać jej potencjał kadrowy, organizacyjny i lokalowy, który ma zagwarantować sprawną realizację przedsięwzięcia grantowego.Wniosek aplikacyjny będzie dotyczył następujących obszarów tematycznych:
  • Opis funkcjonowania przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej, w której będzie utworzony SCWEW (krótka charakterystyka, doświadczenie w zakresie wspierania edukacji włączającej).
  • Wnioski ze wstępnej diagnozy środowiska przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, w którym będzie działał SCWEW ( problemów i potrzeb, potencjału przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie realizacji edukacji włączającej oraz charakterystyka obszaru (dane statystyczne).
  • Potencjał kadrowy i organizacyjny podmiotu wskazanego do pełnienia roli SCWEW; zasoby kadrowe min. 5 osób, tj. kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz potencjał organizacyjny przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej i jej otoczenia oraz sposób ich wykorzystania do realizacji działań SCWEW.
  • Potencjał techniczny przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW (zaplecze lokalowe m.in. pomieszczenia do szkoleń, konsultacji, instruktaży, sprzęt specjalistyczny oraz/lub elektroniczny typu rzutnik, ekran itp. oraz zaplecze sprzętowe m.in. sprzęt wspomagający oraz pomoce dydaktyczne, zgodnie z aktualnymi potrzebami dzieci/uczniów oraz możliwości jego bezpłatnego wypożyczanie przedszkolom/szkołom w ramach działalności SCWEW).
  • Określenie zakresu i zasięgu współpracy przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej − wskazanej do pełnienia roli SCWEW − oraz szkół/przedszkoli biorących udział w przedsięwzięciu pilotażowym.
  • Opis działań na rzecz wzmacniania interdyscyplinarnej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (informacje nt. współpracy z instytucjami funkcjonującymi w systemie oświaty lub wspierającymi oświatę oraz podjęcie działań na rzecz społeczności lokalnej).
  • Działania SCWEW podzielone na 8 etapów zgodnie z przyjętymi założeniami w Modelu (Każdy z ośmiu etapów realizacji przedsięwzięcia grantowego będzie zakończony efektami cząstkowymi bądź końcowymi, których osiągnięcie w danym kwartale będzie stanowiło podstawę dla Grantodawcy, żeby dokonać płatności za osiągnięte efekty. Do każdego efektu należy odpowiednio wskazać miernik. Dokumenty wskazane we wniosku grantowym, będą na etapie rozliczeń podstawą weryfikacji i kwalifikowalności wydatków objętych kwotą ryczałtową za dany etap.)Ponadto wniosek aplikacyjny składał się będzie z harmonogramu i części dotyczącej budżetu przedsięwzięcia grantowego.
   Koszty w szczegółowym budżecie wniosku grantowego powinny zostać przypisane do konkretnych efektów cząstkowych i końcowych i powinny być bezpośrednio związane z jego realizacją.
 23. Czy punkty premiujące można uzyskać za dodatkową szkołę z grupy: technikum, szkoła branżowa oraz czy punkty premiujące można uzyskać za każdą szkołę/przedszkole ogólnodostępne spoza granic powiatu?Tak, punkty premiujące będzie można uzyskać za: objęcie wsparciem więcej niż 5 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych; objęcie wsparciem więcej niż jednej szkoły z grupy: technikum, branżowa szkoła I lub II stopnia, szkoła policealna, szkoła dla dorosłych; objęcie wsparciem przedszkoli/szkół poza granicami powiatu lub realizację zadań Programu PFRON (CIDON). Pod warunkiem, że projekt uzyska co najmniej 50% ogólnej liczby punktów obligatoryjnych.
 24. Jaka jest rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektów „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” i „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW”?W ramach realizacji projektu grantowego możliwe jest podpisanie porozumień z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (PPP) i placówką doskonalenia nauczycieli (PDN). SCWEW współpracuje z PPP i PDN w zakresie przygotowania wstępnej diagnozy/analizy potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz określenia zasad przyszłej współpracy.
 25. Czy placówka wytypowana przez organ prowadzący do pełnienia funkcji SCWEW musi być przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową? Czy musi być wyposażona w windę?Organ prowadzący we wniosku będzie musiał wskazać potencjał lokalowy i techniczny przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej pełniącej rolę SCWEW, w tym: posiadanie budynku dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenia do prowadzenia wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych, sal do prowadzenia konsultacji, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny potrzebny do prowadzenia zajęć pokazowych.
  Kwestia opisu i realizacji zajęć zależy od pomysłu grantobiorcy, który przedstawi we wniosku.
 26. Czy nauczyciel zatrudniony w szkole specjalnej, realizującej zadania SCWEW, otrzyma wynagrodzenie za dodatkowe godziny na wspomaganie szkół ogólnodostępnych? Czy na te działania zaplanowane są dodatkowe etaty? Czy nauczyciel w ramach swoich godzin etatowych realizuje zadania SCWEW, robi więcej?W ramach pilotażu organ prowadzący przedszkole specjalne/szkołę specjalną/placówkę specjalną, na bazie której zostanie utworzony SCWEW, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania w danej jednostce, decyduje o rodzaju umowy (umowa na etat lub rodzaj umowy cywilnoprawnej − zlecenie). W projekcie nie ma możliwości zatrudnienia Zespołu SCWEW lub innych specjalistów zaangażowanych w realizację pilotażu na podstawie przepisów Karty Nauczyciela.Za kwalifikowalne uznaje się koszty wynagrodzeń personelu merytorycznego, tj. wynagrodzenia Zespołu SCWEW (lider, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, ekspert ds. informacji i ewaluacji, koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW) oraz innych nauczycieli i specjalistów, koniecznych do zrealizowania danego działania i osiągnięcia zaplanowanego rezultatu.
 27. Kto może być koordynatorem ds. edukacji włączającej z przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej?Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej będzie wykonywał merytoryczne zadania związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego SCWEW. Szczegółowy opis zadań koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW został opisany w Modelu SCWEW, który zostanie opublikowany wraz z dokumentacją konkursową grantu.
  Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW ma posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia specjalnego, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz znać założenia edukacji włączającej i sposoby realizacji tych założeń w praktyce. Oczekiwane będzie doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej.
 28. Czy nie rozważaliście Państwo utworzenia SCWEW przy placówkach doskonalenia nauczycieli? Są to również placówki prowadzone przez powiaty?Na etapie pilotażu nie planuje się utworzenia SCWEW przy placówkach doskonalenia nauczycieli.
 29. Czy jeden SCWEW będzie musiał mieć specjalistów z każdego rodzaju niepełnosprawności?Rozwiązaniem optymalnym jest, aby SCWEW był wielospecjalistyczny, co umożliwi realizację wsparcia dla szkół ogólnodostępnych w pełnym zakresie. Każdy SCWEW powinien zatrudniać specjalistów adekwatnie do potrzeb przedszkoli/szkół, którym udziela wsparcia. W regulaminie konkursu grantowego zakłada się także konieczność wskazania jednego z poniższych zakresów pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami, w którym specjalizuje się potencjalny SCWEW:
  • z dysfunkcjami wzroku,
  • z dysfunkcjami słuchu,
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD),
  • posługujących się komunikacją wspomagającą i alternatywną (AAC),
  • z trudnościami w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z zaburzeniami psychicznymi (umiejscowienie SCWEW w przedszkolach i  szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych w szpitalach  z oddziałami psychiatrii dzieci i młodzieży).
   Szczegóły dotyczące konkursu grantowego zostaną przedstawione w dokumentach konkursowych.
 30. Ile szkół obowiązany jest objąć SCWEW w ramach pilotażu?Zadaniem SCWEW jest objęcie wsparciem minimum 5 przedszkoli/szkół ogólnodostępnych z co najmniej jednego powiatu, w tym:
  • jednego przedszkola,
  • jednej szkoły podstawowej,
  • jednego liceum ogólnokształcącego,
  • jednej szkoły wybranej z następujących: prowadząca kształcenie w zawodzie, szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych,
  • jednej dowolnie wybranej z powyższych.

  Do wniosku grantowego należy dołączyć list intencyjny dotyczący współpracy organu prowadzącego przedszkole specjalne/szkołę specjalną/placówkę specjalną wskazaną do pełnienia roli SCWEW oraz organu/organów prowadzącego/prowadzących szkoły/przedszkola ogólnodostępne objęte wsparciem.

 31. Jakie najważniejsze treści powinna zawierać umowa wskazująca na możliwość współpracy z placówkami oświatowymi w przypadku uzyskania grantu?Na etapie aplikowania o grant organ prowadzący wraz ze szkołą/przedszkolem wskazanym do pełnienia roli SCWEW oraz szkołami ogólnodostępnymi (min. 5) podpisują i dołączają do wniosku grantowego list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie aplikowania i utworzenia SCWEW. Umowę o powierzenie grantu na realizację zadań i funkcjonowanie SCWEW grantodawca podpisuje tylko z organem prowadzącym jednostki wskazanej do pełnienia roli SCWEW.Na etapie przystąpienia do składania wniosku list intencyjny powinien określać wolę współpracy wyżej wymienionych stron i powinien zawierać minimum:
  • datę zawarcia,
  • nazwę oraz dane teleadresowe stron przystępujących do przedsięwzięcia grantowego,
  • imiona i nazwiska osób podpisujących list intencyjny wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego,
  • pełnomocnictwa (jeżeli osoby podpisujące list intencyjny nie są reprezentantami danej strony),
  • cel podpisania listu intencyjnego tj. „przygotowania i złożenia wniosku o przyznanie grantu w Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach projektu pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), który realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty”.

  Po otrzymaniu grantu strony zawierają porozumienie/umowę, regulując w ten sposób zasady współpracy i komunikacji pomiędzy stronami, zgodnie z zasadami panującymi w danej jednostce wskazanej do pełnienia roli SCWEW oraz na zasadach ustalonych wspólnie przez strony porozumienia.

 32. Czy w ramach pilotażu projektu będzie można zatrudnić personel merytoryczny projektu? Czy ma to być dodatek do pensji, nowy etat czy umowa zlecenie dla zespołu SCWEW i specjalistów z poszczególnych specjalizacji? Jak w przyszłości ma wyglądać ich finansowanie w okresie trwałości projektu i po jego zakończeniu?
  Kadrę SCWEW stanowić będą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu specjalnym/szkole specjalnej/placówce specjalnej oraz nauczyciele i specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb do realizacji celów projektowych SCWEW, a także inne osoby pełniące funkcje wynikające z przewidzianych w projekcie zadań. Skład osobowy SCWEW może się zmieniać w zależności od liczby zatrudnianych nauczycieli i specjalistów, którzy będą wspierać szkoły ogólnodostępne adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb. Osoby zatrudnione do realizacji zadań projektowych wynikających z roli SCWEW będą otrzymywały dodatkowe wynagrodzenie.Dobór i zatrudnianie nauczyciela zależeć będzie od potrzeb szkół ogólnodostępnych i planowanego rodzaju, obszaru oraz form wsparcia tych szkół. Do realizacji zadań mogą zostać zaangażowane osoby posiadające doświadczenie w pracy z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi, niewidomymi i słabowidzącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uczniami z niepełnosprawnością ruchową (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym) i chorobami przewlekłymi, z uczniami z afazją, mutyzmem, korzystającymi z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej i inni zależnie od potrzeb.Specjaliści zatrudniani w SCWEW będą świadczyć usługi na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na zasadach i warunkach zatrudnienia określonych przez dany organ prowadzący
 33. Jak będą finansowane wypożyczalnie sprzętu po zakończeniu projektu?Organy prowadzące, jako podmioty, które zakupiły sprzęt w ramach projektu, będą odpowiedzialne za jego utrzymanie i dalszą eksploatację w danej jednostce po zakończeniu realizacji projektu.
 34. Czy liderem w SCWEW będzie nauczyciel/specjalista tej placówki, czy dyrektor szkoły?Liderem SCWEW, może być dyrektor, wicedyrektor przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej pełniącej rolę SCWEW, albo inna osoba spełniająca kompetencje określone w Modelu SCWEW. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ prowadzący.
 35. Czy organ prowadzący powinien wskazać jeden z zakresów, w którym specjalizuje się potencjalny SCWEW?Organ prowadzący deklaruje, że przedszkole specjalne/szkoła specjalna/placówka specjalna, wskazana do pełnienia roli SCWEW, posiada kompetencje w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz na etapie wypełniania wniosku aplikacyjnego wskazuje jeden z zakresów działalności:
  • dysfunkcje wzroku,
  • dysfunkcje słuchu,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD),
  • komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC),
  • trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • zaburzenia psychiczne (umiejscowienie w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych w szpitalach z oddziałami psychiatrii dzieci i młodzieży).
 36. Na jakich zasadach formalno-organizacyjnych zostanie powołany SCWEW do funkcjonowania w danej placówce specjalnej? Organ prowadzący, aby powołać SCWEW, powinien:
  1. Przygotować dokument formalny (decyzja lub zarządzenie lub dokument równoważny) potwierdzający powołanie i utworzenie SCWEW.
  2. Podpisać umowę o współpracy określającą zasady współpracy SCWEW z przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi.
  3. Zatrudnić wymaganą minimalną liczbę osób do utworzenia Zespołu SCWEW oraz podpisać umowy z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW ze szkół/przedszkoli ogólnodostępnych.
 37. Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku aplikacyjnego?Przy ocenie wniosków aplikacyjnych w pierwszej kolejności będzie weryfikowane spełnienie kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych (kryteria merytoryczne obligatoryjne i kryteria punktów premiujących).Kryteria formalne dotyczą spełnienia warunków dotyczących:
  • terminu złożenia wniosku;
  • właściwej formy wniosku;
  • braku przeszkód do ubiegania się o udzielenie grantu;
  • wskazania placówki mającej pełnić rolę SCWEW;
  • potwierdzenie kompetencji, wiedzy i umiejętności kadry potencjalnego SCWEW w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi;
  • wskazania danych co najmniej 5 przedszkoli/szkół ogólnodostępnych z terenu minimum jednego powiatu, które mają być objęte wsparciem;
  • wnioskowanej kwoty i wymaganych proporcji wydatkowania;
  • dostarczenia wymaganych oświadczeń i dokumentów.

  Kryteria merytoryczne obligatoryjne dotyczą spełnienia przez potencjalny SCWEW, warunków dotyczących:

  • potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności kadry potencjalnego SCWEW w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi;
  • prowadzenia działalności edukacyjnej przez okres min. 3 lat;
  • dysponowania zasobami kadrowymi pozwalającymi na realizację zadań SCWEW;
  • posiadania bazy lokalowej i sprzętowej, która będzie udostępniana w ramach realizacji zadań SCWEW;
  • właściwego określenia wskaźników rezultatu i produktu.

  Kryteria merytoryczne obligatoryjne, oceniane punktowo, dotyczą:

  • opisu placówki, w której będzie utworzony SCWEW;
  • wniosków ze wstępnej diagnozy środowiska przedszkoli/szkół, w którym będzie działał SCWEW;
  • potencjału kadrowego i organizacyjnego potencjalnego SCWEW;
  • potencjału technicznego potencjalnego SCWEW;
  • zakresu i zasięgu współpracy potencjalnego SCWEW i przedszkoli/szkół, które mają być objęte wsparciem;
  • opisu działań na rzecz wzmacniania interdyscyplinarnej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;
  • zaplanowanych działań potencjalnego SCWEW;
  • zaplanowanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka;
  • budżetu i przeznaczenia grantu − kwalifikowalności wydatków;
  • harmonogramu realizacji.

  Kryteria punktów premiujących, oceniane punktowo, dotyczą:

  • objęcia wsparciem więcej niż 5 przedszkoli/szkół;
  • objęcia wsparciem więcej niż jednej szkoły z grupy: technikum, branżowa szkoła I lub II stopnia, szkoła policealna, szkoła dla dorosłych;
  • objęcia wsparciem przedszkoli/szkół poza granicami powiatu;
  • realizacji zadań CIDON.

  W drugiej kolejności na podstawie oceny punktowej, zostaną utworzone listy rankingowe, które zostaną poddane analizie pod kątem zakresu dotyczącego edukacji włączającej.

 38. SCWEW obejmie współpracą podczas pilotażu min. 5 szkół ogólnodostępnych. Czy OP powinien wskazać również zakres edukacji włączającej dla tych szkół? Nie. Organ prowadzący wskazuje zakres edukacji włączającej tylko dla jednostki wskazanej do pełnienia roli SCWEW.OP składa wniosek aplikacyjny, w którym zobowiązany jest wskazać placówkę do pełnienia roli SCWEW:
  • przedszkole specjalne,
  • szkołę specjalną,
  • placówkę specjalną, tj. młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW) lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (MOS) lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w systemie oświaty.

  Kadra przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, które mają pełnić funkcję SCWEW, musi posiadać kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

  Placówka wskazane przez OP powinna zajmować się jednym z poniżej wskazanych zakresów dotyczących:

  • dysfunkcji wzroku,
  • dysfunkcji słuchu,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD),
  • komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC),
  • trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,
  • niepełnosprawności ruchowej,
  • zaburzeń psychicznych (dotyczy przedszkoli i szkół specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych w szpitalach z oddziałami psychiatrii dzieci i młodzieży).

  W ramach działań SCWEW, przewidzianych w pilotażu, obligatoryjnie wsparciem powinno zostać objętych min. 5 przedszkoli/szkół ogólnodostępnych z co najmniej jednego powiatu:

  • jedno przedszkole,
  • jedna szkoła podstawowa,
  • jedno liceum ogólnokształcące,
  • jedna szkoła wybrana z następujących: prowadząca kształcenie w zawodzie, szkoła policealna lub szkoła dla dorosłych,
  • jedna dowolnie wybrana z powyższych.
 39. Czy Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny może wziąć udział w projekcie?
  Nie. O grant w konkursie może się ubiegać organ prowadzący: przedszkole specjalne, szkołę specjalną, placówkę specjalną, tj. młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW) lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (MOS) lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w systemie oświaty.
 40.  Jakie zadania dla Zespołu opisuje Model SCWEW?
  Działania zespołu SCWEW będą obejmować:
  •  rozpoznanie potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;
  • zaplanowanie i realizacja wsparcia zgodnie z potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym między innymi: szkolenia, konsultacje, superwizje, konferencje, sieci współpracy i samokształcenia, opracowanie materiałów dla nauczycieli;
  • monitorowanie działań SCWEW;
  • działania związane z wyposażeniem dzieci/uczniów oraz osób uczestniczących
   w kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki;
  • działalność informacyjną i promocyjną związaną z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej;
  • współpracę z innymi partnerami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi itp.) w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań;
  • ewaluację działań SCWEW.

  Działania Zespołu SCWEW i jego pracowników, będą obejmowały zadania zgodne z Modelem SCWEW oraz określone w założeniach konkursu grantowego. Realizacja projektu grantowego wymagać będzie decyzji grantobiorcy dot. sposobu zaangażowania lidera i kadry SCWEW.

 41. Jakie funkcje będą pełnić osoby zatrudnione w zespole SCWEW, czy przedsięwzięcie grantowe przewiduje również udział innych specjalistów? 
  W działania SCWEW mają być zaangażowani: lider SCWEW, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających (wypożyczalnia), ekspert ds. informacji i ewaluacji oraz nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej i/lub resocjalizacji i/lub socjoterapii i inni specjaliści zgodnie z potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem. W każdym przedszkolu i szkole ogólnodostępnej w ramach projektu grantowego zatrudniony zostanie koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.
 42. Na czym ma polegać wsparcie szkół ogólnodostępnych przez SCWEW?
  Wsparcie nauczycieli i specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych ma polegać na:
  • pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów;
  • doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych, jakie można stosować w codziennej edukacji w kontekście zróżnicowanych potrzeb;
  • pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;
  • ocenie potrzeby i doboru  spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych;
  • przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie z potrzebami przedszkola i szkoły ogólnodostępnej ) oferty szkoleniowej obejmującej:
  • szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej (w aspekcie dydaktycznym, wychowawczym i metodycznym);
  • prowadzenie lekcji otwartych;
  • konsultacje, obserwacje wspierające, superwizje koleżeńskie
 43. Jakie kategorie wydatków można sfinansować w ramach przedsięwzięcia grantowego?
  Przedsięwzięcie grantowe przewiduje następujące kategorie wydatków, jakie będzie można sfinansować w ramach jego dofinansowania:
  • zakup sprzętów, urządzeń, oprogramowania, technologii asystujących w celu uruchomienia wypożyczalni dla szkół i przedszkoli, wspierających pracę z dziećmi i młodzieżą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (wyposażenie SCWEW powinno być dostosowane w miarę możliwości do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz innych potrzeb edukacyjnych).
  • wynagrodzenia Zespołu realizującego zadania SCWEW, tj. lider, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW na rzecz szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, w tym nauczycieli, specjalistów, dzieci/uczniów/słuchaczy i rodziców oraz środowiska lokalnego oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w przedszkolach/szkołach objętych wsparciem;
  • zakup materiałów i usług zewnętrznych niezbędnych dla właściwej realizacji działań  SCWEW w szczególności: sfinansowanie zatrudnienia ekspertów zewnętrznych, usług szkoleniowych, materiałów na spotkania i warsztaty, koszt wydruku,  pokrycie kosztów delegacji/dojazdów pracowników SCWEW do szkół/przedszkoli ogólnodostępnych, organizacja i prowadzenie szkoleń pokazowych, organizacji konferencji, koszty przygotowania publikacji, koszty przejazdu na szkolenia i warsztaty organizowane przez SCWEW 1 w Warszawie itp.

  Pozyskany grant może  być przeznaczony na następujące wydatki w okresie obowiązywania umowy o powierzenie Grantu: do 10% wnioskowanej kwoty grantu na sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki (lub dobór sprzętu) i nie więcej niż 90% wnioskowanej kwoty grantu na działalność SCWEW, w tym na:

  • koszty wynagrodzeń, wynagrodzenia Zespołu  SCWEW i innych ekspertów merytorycznych oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych, , koniecznych do zrealizowania danego działania i osiągnięcia zaplanowanego rezultatu;
  • bezpośrednie wsparcie zadań SCWEW, zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji działań merytorycznych związanych z:
   • przeprowadzeniem szkoleń dla kadry szkół i przedszkoli,
   • udzielaniem doradztwa merytorycznego/konsultacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli,
   • prowadzeniem działań upowszechniających i promocyjnych,
   • prowadzeniem współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i placówkami doskonalenia nauczycieli,
   • prowadzeniem konsultacji dla rodziców,
   • prowadzeniem spotkań instruktażowych w szkołach,
   • opracowaniem pakietów materiałów dydaktycznych,
   • opracowaniem graficznym oraz korektą i redakcją językową i techniczną pakietów materiałów dydaktycznych,
   • organizacją konferencji,
   • przeprowadzeniem kampanii społecznej,
   • przeprowadzeniem obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich
   • przeprowadzeniem modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji otwartych),
   • działaniami doradczo-szkoleniowymi w zakresie działań interwencyjnych,
   • przeprowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia,
   • przeprowadzeniem ewaluacji działań,
   • opracowaniem publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.
 44. W jaki sposób organ prowadzący może dokonać wyboru  przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/ placówki specjalnej, tj. młodzieżowego ośrodka wychowawczego (MOW) lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii (MOS) lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (SOSW) do pełnienia roli SCWEW? 
  Organ prowadzący będzie decydował, które jednostki zostaną wybrane do pilotażu projektu. We wniosku aplikacyjnym organ prowadzący będzie musiał opisać, dlaczego wskazuje, że właśnie w tym  przedszkolu specjalnym/szkole specjalnej/placówce specjalnej ma zostać powołany SCWEW. Umotywowaniem tych zapisów będzie opis zakresu kompetencji, wiedzy, potencjału kadrowego danej jednostki w obszarze pracy z dziećmi/uczniami/ słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnym.Ważnym aspektem będzie również przeprowadzenie wstępnej diagnozy środowiska przedszkoli/szkół, w którym będzie działał SCWEW. W diagnozie środowiskowej będzie trzeba wskazać potrzeby i /lub problemów w zakresie edukacji włączającej na obszarze, gdzie powstanie SCWEW. Dokonać analizy dotyczącej mocnych stron i potencjału w zakresie edukacji włączającej na obszarze, gdzie powstanie SCWEW, jak również dokonać charakterystyki obszaru, na którym ma działać SCWEW.W późniejszym etapie – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez grantodawcę – konieczne będzie przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkoli objętych wsparciem w ramach SCWEW. Zatem grantobiorca, wybierając daną jednostkę do pełnienia roli SCWEW, jak i szkoły i przedszkola ogólnodostępne do udziału w przedsięwzięciu, powinien kierować się doświadczeniem, jakie posiada dana jednostka w prowadzeniu edukacji włączającej, tak by można było dokonać  transferu wiedzy w tym zakresie z przedszkola/szkoły/placówki specjalnej do przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.Zgodnie z zapisami Modelu SCWEW przedszkole specjalne/ szkoła specjalna/placówka specjalna wskazania do pełnienia roli SCWEW powinna:
  • prowadzić działalność edukacyjną przez okres minimum 3 lat;
  • dysponować zasobami kadrowymi nauczycieli i specjalistów pozwalającymi na realizację zadań SCWEW;
  • posiadać bazę lokalową i sprzętową, którą bezpłatnie udostępnią do realizacji zadań SCWEW (m.in. pomieszczenia do szkoleń, konsultacji, instruktaży, sprzęt specjalistyczny oraz/lub elektroniczny typu rzutnik, ekran itp.)ub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (SOSW) do pełnienia roli SCWEW?
 45. Czy w projekcie planowane są środki na doskonalenie koordynatorów sieci współpracy, jeśli będą koordynatorami specjaliści/osoby z SOSW? Czy przewidujecie oparcie się na koordynatorach przeszkolonych z wcześniejszych projektów dot. wspomagania?
  W ramach realizacji działań SCWEW planowane są szkolenia dla liderów i kadry SCWEW, które będą realizowane w dwóch etapach: na początku projektu oraz w terminie późniejszym, jako szkolenia uzupełniające, wynikające z potrzeb kadry realizującej zadania SCWEW. Ponadto będą prowadzone sieci współpracy i samokształcenia, rozwijające kompetencje liderów i kadry SCWEW. W realizacji projektów grantowych można wykorzystać lokalne zasoby (m.in. PPP, BP, PDN), które są już przygotowane do prowadzenia sieci.
 46. Jak będą upowszechniane rezultaty projektu podczas realizacji projektu w środowisku lokalnym?
  Realizacja przedsięwzięcia grantowego zakłada upowszechnianie informacji o projekcie w środowisku lokalnym, wśród kadry kierowniczej szkół i przedszkoli czy samej kadry pedagogicznej.Do zadań zespołu SCWEW w tym zakresie będzie należeć:
  • Przygotowanie informacji o  projekcie, dotyczącym uruchomienia SCWEW (założenia, kadra, zakres usług, itp. aktualne informacje nt. podejmowanych działań, kontakt) i umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły/placówki specjalne/ organu prowadzącego.
  • Zamieszczenie informacji / artykułu w lokalnej gazecie (elektronicznej lub drukowanej) dotyczącej uruchomienia SCWEW.
  • Poinformowanie instytucji istotnych dla działania SCWEW, w szczególności kuratorium oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego, a także PDN i PPP obejmujących swoim działaniem teren, na którym działa SCWEW. Zaleca się również przekazanie informacji innym grupom interesariuszy (w tym NGO).
  • Opracowaniem publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW

  Promocja projektu powinna być prowadzona na bieżąco w różnych środkach przekazu (media społecznościowe, strony internetowe, fora czy portale) przez eksperta ds. informacji i ewaluacji, tak by informacja na temat zadań i działań SCWEW regularnie docierała do podmiotów ze środowiska lokalnego z obszaru funkcjonowania SCWEW.

  Ponadto w ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie  kampanii  społecznej mającej na celu wspieranie rozwoju włączającej społeczności lokalnej.  Celem będzie poszerzanie świadomości członków społeczności lokalnej dotyczącej zróżnicowanych potrzeb osób funkcjonujących w społeczności, przybliżanie aspektów związanych z budowaniem edukacji włączającej i włączającego środowiska lokalnego. SCWEW może przeprowadzić kampanie informacyjne, promocyjne i/lub bazujące na zaangażowaniu interesariuszy.

  Zorganizowanie 1 konferencji otwierającej  i 1 konferencji podsumowującej projekt, skierowanej do społeczności lokalnej, dot. działań SCWEW.

  Konferencje powinny zostać skierowane do społeczności lokalnej, w szczególności dla pracowników KO, JST, PPP, PDN, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych działających w rejonie, w którym SCWEW oferuje wsparcie (min. powiat). SCWEW zaprezentuje działania podejmowane w regionie. Celem konferencji będzie również upowszechnianie założeń edukacji włączającej i dobrych praktyk w tym zakresie. Konferencja może mieć formę stacjonarną lub zdalną.

 47. Czy SCWEW może być realizowany w oparciu np. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy?
  Nie. O grant w konkursie może się ubiegać organ prowadzący: przedszkole specjalne, szkołę specjalną, placówkę specjalną, tj. młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW) lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (MOS) lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w systemie oświaty.
 48. W jaki sposób udokumentować objęcie wsparciem szkoły z sąsiedniego powiatu? List intencyjny powinien być podpisany przez organ prowadzący i szkołę. Czy wystarczy tylko organ prowadzący?
  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grantowego Grantodawca wskazuje minimalny zakres listu intencyjnego, należy mieć na uwadze, że w dokumentacji nie ma samego wzoru listu intencyjnego, jedynie informacje o tym, co list intencyjny powinien zawierać., tj.: pełna nazwa instytucji lub organizacji podpisujących dokument wraz z danymi teleadresowymi, jasne wskazanie, która z nich, będzie pełnić rolę podmiotu ubiegającego się o grant w projekcie.  List powinien zostać podpisany przez OP oraz szkoły uczestniczące w przedsięwzięciu grantowym.Cel podpisania listu intencyjnego: przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie grantu w konkursie grantowym ogłoszonym w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Pełnomocnictwo powinno zostać opatrzone podpisem osoby uprawnionej w instytucji do składania wniosków granatowych i zawierania umów w jej imieniu.  Pełnomocnictwo powinno stanowić załącznik do zawartego porozumienia w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem*.*Wyjaśnienie:W przypadku gdy list intencyjny podpisuje podmiot publiczny – tj. organ prowadzący przedszkole specjalne, szkołę specjalną czy placówkę specjalną (młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW), młodzieżowy ośrodek socjoterapii (MOS), specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW) lub równoważną w przypadku zmian w systemie oświaty, który jest jednostką samorządu terytorialnego – to osoba uprawniona do podpisania listu intencyjnego musi załączyć pełnomocnictwo, które upoważnia ją do składanie wniosków granatowych i zawieranie umów w imieniu organu prowadzącego. W przypadku braku listu intencyjnego Stosowne pełnomocnictwo,dla danej osoby, jako pełnomocnika, który w imieniu instytucji może ubiegać się o grant w ww. konkursie.W przypadku, gdy list intencyjny podpisuje podmiot niepubliczny, a porozumienie podpisuje substrat osobowy organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu (np. prezes fundacji, wspólnik spółki, prokurent), wtedy takie pełnomocnictwo nie będzie wymagane. W tym wypadku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość reprezentowania organizacji przez daną osobę, chyba że możliwość weryfikacji składu osobowegiałania podmiotu przez pełnomocnika, konieczne jest przedstawienie dokumentu pełnomocnictwa.o organu wynika z dokumentów powszechnie dostępnych (np. Centralna Informacja KRS).  W przypadku dz
 49. Czy istnieją wytyczne do przeprowadzenia diagnozy edukacji włączającej w powiecie?
  Razem z dokumentacją konkursową zostanie opublikowany przykładowy arkusz wstępnej diagnozy zasobów i potrzeb  przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.Diagnoza wstępna powinna uwzględniać:
  • Informacje ogólne o przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
  • Informacje o doskonaleniu zawodowym kadry 
  • Informacje dotyczące dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • Doświadczenia przedszkola/szkoły:
  1. w realizowaniu założeń edukacji włączającej
  2. we współpracy z przedszkolami, szkołami, placówkami specjalnymi
  3. w organizacji procesu kształcenia dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami
  4. w wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych
  • Informacje o wyposażeniu przedszkola/szkoły ogólnodostępnej (baza, sprzęt i sale)
  • Zasoby i potrzeby w zakresie wyposażenia w  pomoce dydaktyczne oraz  dostosowania przestrzeni edukacyjnej (pomoce dydaktyczne, przestrzeń edukacyjna)
  • Wsparcie oczekiwane  od SCWEW
 50.  Czy przedstawiciele organu prowadzącego mogą pracować w projekcie np. jako menadżer projektu, specjalista ds. dokumentacji czy specjalista ds. księgowości?
  Zgodnie z założeniem przedsięwzięcia grant nie obejmuje kosztów pośrednich – niedozwolone jest finansowanie zadań związanych z zarządzaniem, koordynacją czy kosztów administracyjnych, a także zakupu sprzętu biurowego. W związku z powyższym w przedsięwzięciu grantowym nie przewiduje się zatrudnienia na stanowiskach wskazanych w treści pytania. To organ prowadzący (OP) będzie odpowiedzialny za finansowanie stanowisk związanych z obsługą administracyjną grantu i jego rozliczeniem.
 51. Jaki jest termin naboru wniosków konkursu grantowego?
  Konkurs grantowy dotyczący projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zostanie ogłoszony w kwietniu 2021 r. Zgodnie z dokumentacją konkursową nabór wniosków grantowych będzie trwał 30 dni. W tym czasie będzie można składać wnioski aplikacyjne o przyznanie grantu. Natomiast planowany czas realizacji grantu powinien  zawierać się w okresie realizacji projektu, tj. 24 miesięcy, czyli w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.
 52. Na podstawie jakich przepisów ustawy – Prawo oświatowe i w jakiej formie prawnej ma zostać utworzony SCWEW?
  Realizacja przedsięwzięcia jakim jest SCWEW, ma formę pilotażu, a SCWEW będzie działał w oparciu o podpisaną umowę powierzenia grantu.
 53. Gdzie można znaleźć dokument pt. Model SCWEW o którym była mowa na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych?
  Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej przedsięwzięcia grantowego i razem z nią zostanie opublikowany na stronie ORE. 
 54. Czy w ramach przedsięwzięcia grantowego można będzie sfinansować szkolenia/studia podyplomowe dla zespołu SCWEW.
  W ramach przedsięwzięcia grantowego nie ma możliwości finansowania studiów podyplomowych oraz szkoleń. W Modelu SCWEW zaplanowano szkolenia dla lidera i kadry SCWEW przygotowujące do realizacji zadań w pilotażu. Szkolenia te będą bezpłatne.
 55. Czy Wnioskodawca może wnioskować o zakup sprzętu specjalistycznego  z obu koszyków wskazanych  w odpowiedziach na pytania zamieszczonych na stronach ORE.
  Katalog sprzętu, jaki został przedstawiony na stronie ORE, nie jest katalogiem zamkniętym. Wnioskodawca, przygotowując budżet, powinien tak zaprojektować zakupy, by odpowiadały na zidentyfikowane  potrzeby. Produkty  w ramach wskazanych koszyków można ze sobą łączyć  i dobierać narzędzia według konkretnych potrzeb.
 56. W sytuacji, gdy organ prowadzący zdecyduje się na zawarcie umowy z PFRON, czy w okresie trwałości projektu otrzymuje środki na funkcjonowanie wypożyczalni?
  Po zakończeniu okresu realizacji projektu (a w czasie trwałości projektu) wnioskodawca nie będzie otrzymywał środków na utrzymanie funkcjonowania wypożyczalni w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego SCWEW.Grantobiorca wybrany do pełnienia roli SCWEW, który po zadeklarowaniu we wniosku aplikacyjnym chęci udziału w programie CIDON, będzie podpisywał dwie osobne umowy z ORE i z PFRON. Umowy te będą finansowane z dwóch różnych źródeł.
  Działania, jakie zostały zaprojektowane przez obie instytucje, mają się wzajemnie wspierać i uzupełniać.
 57. Czy będzie dostępna lista efektów  do każdego etapu realizacji SCWEW?
  Regulamin konkursu grantowego opisuje działania, jakie są wymagane lub zalecane do realizacji. W Regulaminie zostaną wskazane efekty cząstkowe i końcowe tych działań. Wszystkie wskazówki co do tego, jakie etapy należy zrealizować w ramach przedsięwzięcia grantowego, zostały tam opisane, dlatego też – przygotowując opis przedsięwzięcia grantowego – należy projektować działania zgodnie z tymi wytycznymi.
 58. Jak można spełnić wymóg związany z doświadczeniem placówki w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną?
  Każde przedszkole specjalne/szkoła specjalna/placówka specjalna, w której planowane jest utworzenie SCWEW, musi wykazać, że w dniu składania wniosku wśród pracowników jest minimum jedna osoba, która posiada kompetencje (wiedza, umiejętności i doświadczenie) w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
  Zgodnie z regulaminem: Kadra przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, które mają pełnić funkcję SCWEW, musi posiadać kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
  We wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca potwierdza, że przedszkole/szkoła/placówka wskazana do roli SCWEW posiada kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi uczniami/ słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jest to warunek konieczny do spełnienia i ma charakter oświadczenia Wnioskodawcy.
 59. Czy organ prowadzący może zatrudnić eksperta w zakresie oligofrenopedagogiki w ramach tworzonego SCWEW.
  W ramach tworzenia SCWEW jest możliwe zatrudnienie dodatkowo oligofrenopedagoga lub innego specjalisty jako eksperta w celu wykonywania zadań SCWEW. Liczba zatrudnionych ekspertów z tej dziedziny jest zależna od Grantobiorcy, który powinien kierować się potrzebami i racjonalnym wykorzystaniem środków.
  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest jednak to, że w dniu składania wniosku wśród pracowników przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej -w której planowane jest utworzenie SCWEW – jest wskazanie do Zespołu SCWEW minimum jednej osoby, która posiada kompetencje w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 60. Czy w pilotażowym konkursie może wziąć udział tylko jeden organ prowadzący z danego województwa?
  W opublikowanych odpowiedziach na pytania nr 29 i 30 informowaliśmy, że celem pilotażu jest sprawdzenie, czy zaproponowane w Modelu SCWEW rozwiązania merytoryczne i organizacyjne są efektywne. W związku z tym, iż jest to projekt pilotażowy, naszym założeniem jest równomierne rozmieszczenie w trakcie pilotażu szesnastu SCWEW – po min. jednym w każdym województwie – oraz równocześnie zapewnienie odpowiedniej reprezentacji każdej ze specjalizacji (min. 2) w całym kraju.
  O środki granatowe może aplikować kilka powiatów z województwa. Nie ma ograniczeń liczby aplikacji. Należy pamiętać, iż aplikuje organ prowadzący, a nie placówka edukacyjna.W ramach konkursu może aplikować dowolna liczba organów prowadzących, przy czym organ prowadzący może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny.
  Ogłoszony obecnie konkurs grantowy jest konkursem ofert i tylko wnioski, które będą najwyższej punktowane, spełniające kryteria regulaminowe, otrzymają dofinansowanie.
 61. Jak należy rozumieć sformułowanie “liczba SCWEW funkcjonujących po zakończeniu projektu pilotażowego”? Czy chodzi o utrzymanie struktury projektowej (tj. szkoła specjalna + min. 5 współpracujących przedszkoli/szkół ogólnodostępnych), które nadal będą ze sobą współpracować realizując zadania SCWEW ? Czy też może chodzi o formalne powołanie takiego podmiotu (lub przekształcenie podmiotu realizującego projekt pilotażowy) ?
  Każdy z organów prowadzących składając wniosek aplikujący tworzy jeden SCWEW. Zatem we wskaźnikach
  • rezultatu: Liczba SCWEW funkcjonujących po opuszczeniu Programu – podaje wartość wskaźnika – 1 SCWEW.
  • produktu: Liczba powołanych i funkcjonujących SCWEW w projekcie pilotażowym – podaje wartość wskaźnika – 1 SCWEW.
   Założeniem jest utrzymanie funkcjonowania SCWEW po zakończeniu projektu grantowego poprzez: utrzymanie funkcjonowania wypożyczalni, kontynuowanie prac Zespołu SCWEW.
 62. Kto formalnie zatrudnia koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – placówka pełniąca rolę SCWEW czy szkoła ogólnodostępna?
  Zgodnie z dokumentacją konkursową koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW jest finansowany z kwoty grantu, dlatego zatrudnia go organ prowadzący. Koordynator jest również pracownikiem przedszkola/szkoły ogólnodostępnych, a zakres jego zadań a jest określony w Modelu SCWEW.
 63. Jak odbywa się proces aplikowania o środki grantowe w ramach konkursu? Co oznacza sformułowanie: “Wnioskodawcą w niniejszym konkursie grantowym może być Organ Prowadzący, będący podmiotem publicznym lub niepublicznym, który zostanie wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta, przedsięwzięcia grantowego w ramach realizacji projektu pilotażowego”?
  Wniosek można składać tylko drogą elektroniczną za pomocą systemu dostępnego na stronie: https://witkac.pl/Account/Login.
  Wnioski można składać w konkursie zamkniętym w terminie od 01.04.2021 do 30.04.2021 r.
  Dofinansowanie w ramach obecnie ogłoszonego konkursu grantowego otrzymają tylko te wnioski, które spełnią kryteria zawarte w dokumentacji konkursowej i które będą najwyżej punktowane.
 64. Jeśli dana szkoła/placówka spełnia wszystkie warunki do pełnienia funkcji SCWEW oprócz warunku lokalowego, to czy organ prowadzący (OP) może wskazać inne miejsce wypożyczalni i do prowadzenia szkoleń., np. w innej placówce należącej do danego organu prowadzącego (OP)?Zgodnie z dokumentacją konkursową organ prowadzący (OP), zgłaszający wniosek grantowy na utworzenie SCWEW, zobligowany będzie do wykazania potencjału, który ma zagwarantować sprawną realizację przedsięwzięcia grantowego. Dodatkowo przedszkole specjalne/szkoła specjalna/placówka specjalna wskazane do pełnienia roli SCWEW musi spełniać następujące warunki: posiadać bazę lokalową i sprzętową, którą bezpłatnie udostępni do realizacji zadań SCWEW (m.in. pomieszczenia do szkoleń, konsultacji, instruktaży, sprzęt specjalistyczny oraz/lub elektroniczny typu rzutnik, ekran itp.).
  Zgodnie z zestawieniem cenowym, które stanowi jeden z załączników dokumentacji konkursowej, koszt wynajmu sali będzie kosztem kwalifikowalnym tylko w zakresie wskazanym w ww. zestawieniu, o ile ten wydatek zostanie prawidłowo opisany i uzasadniony w realizacji przedsięwzięcia oraz nie będzie przekraczał maksymalnych stawek wskazanych w ww. dokumencie.
 65. Czy organ prowadzący, składając wniosek aplikacyjny, może podać wszystkie placówki wchodzące w skład zespołu? Czy w konkursie mogą wziąć udział podmioty niepubliczne?
  Zgodnie z dokumentacją konkursową o grant mogą się ubiegać organy prowadzące będące podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym również stowarzyszenia.
  Do pełnienia roli SCWEW organ prowadzący (OP) ma wskazać tylko jedno przedszkole lub jedną szkołę specjalną lub placówkę specjalną, zatem nie można wskazać kilku podmiotów, które miałby pełnić tę funkcję. System, w jakim będzie trzeba przygotować wniosek aplikacyjny, nie daje takiej możliwości. Jednak nie wyklucza się jednostek funkcjonujących w zespołach, a w przypadku zespołu szkół koniecznie będzie wskazanie jednej z nich.

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa