Konferencje podsumowujące działania SCWEW – maj 2023 roku, cz. 2

Zdjęcie przedstawia osoby, które otrzymały dyplomy z podziękowaniami
Zdjęcie przedstawia osoby, które otrzymały dyplomy z podziękowaniami

W drugiej połowie maja zrealizowano kolejne sześć konferencji podsumowujących działania SCWEW w ramach pilotażowego wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Konferencja w Toruniu odbyła się 24 maja w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. W dniu 26 maja odbyła się konferencja w Sierpcu na terenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Konferencja podsumowująca realizację przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez SCWEW we Wrocławiu odbyła 30 maja w Zespole Szkół Gastronomicznych. Trzy konferencje, które odbyły się 31 maja realizowane były przez SCWEW: w Częstochowie w Auli Zespołu Szkół Specjalnych nr 23, Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Ośrodku Kultury oraz Świdniku w Miejskim Ośrodku Kultury.

Konferencja podsumowująca działania SCWEW w Toruniu zatytułowana „Od modelu do realizacji SCWEW” odbyła się 24 maja 2023 r. w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Po uroczystym otwarciu konferencji i wystąpieniach okolicznościowych zebrani obejrzeli spektakl pt. „Śpiochy”, przygotowany przez Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu. Aktorami byli: dzieci, uczniowie i nauczyciele z tej placówki. Następnie liderka SCWEW Maja Niewiadomska przedstawiła „Podsumowanie dwóch lat pilotażowego wdrożenia modelu SCWEW – przykład toruński”. W kolejnym wystąpieniu kierownik projektów Opracowanie modelu SCWEW oraz Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW Agnieszka Pietryka przedstawiła podsumowanie z działania 23 SCWEW-ów zaangażowanych w realizację tych projektów. Na szczególną uwagę zasługuje kolejne wystąpienie zatytułowane „Jak skutecznie wykorzystywać sprzęt z wypożyczalni SCWEW? Interaktywny quiz z udziałem publiczności”. Ekspert ds. technologii wspomagającej SCWEW Filip Szafarz w praktyczny i zabawny sposób, z wykorzystaniem formuły programu telewizyjnego „Milionerzy”, przedstawił możliwości sprzętu. Następnie dr hab. profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Beata Jachimczak w wystąpieniu zatytułowanym „SCWEW jako rozwiązanie systemowe. Realna potrzeba czy chwilowa moda?” zwróciła uwagę na myślenie systemowe w kontekście Modelu i pilotażu SCWEW. Prelegentka podkreśliła, że na jakość funkcjonowania SCWEW i postrzeganie edukacji dla wszystkich mają wpływ wszyscy, których to dotyczy. Kolejnym punktem programu konferencji było wystąpienie Anny Rutkowskiej, psycholożki, trenerki i coacha, zatytułowane „Superwizja – profesjonalna relacja, która wspiera”, w którym podkreśliła rolę superwizji w rozwoju zawodowym i osobistym. Następnie Agnieszka Kluszczyńska, również psycholożka, trenerka i coach, przedstawiła istotę „Tekstów łatwych do czytania i rozumienia” i podkreśliła, jak ważna jest znajomość ich standardów w pracy z grupą zróżnicowaną. W kolejnej prelekcji  zatytułowanej „Model wsparcia realizowany przez Ośrodek Wsparcia i Testów w Toruniu” Hanna Fuerst, kierownik OWiT, omówiła jego sposób działania oraz zwróciła uwagę na szczególne znaczenie współpracy ze SCWEW (współpracy międzyresortowej). Konferencję zakończyło wystąpienie Ewy Orłowskiej-Nobik, ekspertki ds. edukacji włączającej SCWEW, na temat „Wsparcie dziecka młodszego – formy wspierania nauczyciela przedszkola ogólnodostępnego w ramach funkcjonowania SCWEW”. Prelegentka podkreśliła, jak ważne jest wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym dla jego dalszego rozwoju.

Nagranie konferencji

Konferencja podsumowująca działania zrealizowane w pilotażu przez SCWEW Sierpc odbyła się 26 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Starosta Powiatu Sierpeckiego Andrzej Cześnik oraz Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu podkreślił dużą rolę SCWEW w promocji założeń edukacji włączającej w środowisku lokalnym. Działania centrum, między innymi zorganizowanie warsztatów „Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej”, cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy uczestnictwo ponad 100 nauczycieli z placówek ogólnodostępnych. Podkreślono, że centrum jest rozpoznawalne w środowisku nie tylko oświatowym, ale także wśród instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. W wykładzie inaugurującym dr hab. profesor UAM Beata Jachimczak podkreśliła potencjał szkół specjalnych – otwartość na zmianę, chęć dzielenia się doświadczeniami, które wytyczają kierunek zmian zarówno w szkole specjalnej, jak i ogólnodostępnej. Zespołowe działania kadry, praca zadaniowa sprzyjają budowaniu relacji i kreowaniu klimatu szkoły dla każdego dziecka i ucznia. W dalszej części konferencji kadra SCWEW podsumowała dotychczasową działalność, zasadność podejmowanych działań w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby przedszkola i szkół ogólnodostępnych, które zostały objęte wsparciem centrum. Podkreślono korzyści płynące z możliwości korzystania z konsultacji, lekcji modelowych, obserwacji wspierających, rad samokształceniowych, sieci współpracy i samokształcenia, wypożyczalni sprzętu specjalistycznego. Prezentacje sprzętu podczas zajęć modelowych, w których uczestniczyli nauczyciele z placówek ogólnodostępnych były przykładem dobrych praktyk i łączenia teorii z praktyką. W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział dyrektorzy, koordynatorzy, nauczyciele i rodzice z placówek objętych wsparciem oraz przedstawiciele placówek partnerskich, współuczestniczący w działaniach projektowych. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wsparcia i współpracy, jakie otrzymali w trakcie trwania pilotażu oraz korzyści płynących z działalności SCWEW. Na zakończenie konferencję uświetnił wspólny występ artystyczny uczniów z placówek objętych wsparciem i wychowanków SOSW w Sierpcu.

Nagranie konferencji

Konferencja SCWEW we Wrocławiu „Różni, a tacy sami” odbyła się na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych. Wydarzenie zaszczycili obecnością Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz przedstawiciele lokalnych władz oświatowych: Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych i Kinga Pisching z Wydziału Edukacji UM Wrocławia. Obecni byli również Paweł Kierakowicz – Asystent Wojewody Dolnośląskiego oraz Dorota Olearnik – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami UM Wrocławia. Wśród uczestników licznie reprezentowana była kadra szkół specjalnych i ogólnodostępnych. Łącznie na widowni znalazło się 189 osób. Obrady były nagrywane i transmitowane w czasie rzeczywistym.

Konferencja zorganizowana została pod honorowym patronatem Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW reprezentowanego przez Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych prof. DSW dr Joannę Mintę, . Podczas pilotażu SCWEW we Wrocławiu intensywnie współpracował z tą uczelnią i korzystał ze wsparcia kadry akademickiej. Współpraca zauważalna była także podczas konferencji podsumowującej, która w pierwszej części miała w dużym stopniu akademicki charakter. Można było wysłuchać wystąpień – dr hab. profesor UAM Beaty Jachimczak oraz dr hab. prof. UDSW Małgorzaty Oleniacz. Profesor Beata Jachimczak zapoznała uczestników z ideą międzysektorowego wsparcia dziecka/ucznia w koncepcji wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, zaś profesor Oleniacz podzieliła się refleksją dotyczącą tematu „Bycie młodym – dlaczego to takie trudne?”. Drugą część konferencji rozpoczęły wystąpienia nauczycieli akademickich: dr hab. profesor UDSW Alicji Czerkawskiej, dr Agnieszki Szymajdy oraz dr Joanny Kłodkowskiej. Pierwsza prelegentka omówiła problem poradnictwa zaangażowanego w szkole, druga przybliżyła temat możliwości wykorzystania muzykoterapii w pracy pedagogiczno-terapeutycznej, kolejny zaś wykład poświęcony został „królowej nauk” – matematyce i procesowi wspierania dziecka doświadczającego trudności w przyswojeniu jej tajników. Naukowy charakter wystąpień w połączeniu z mocnym zakotwiczeniem w praktyce pedagogicznej wpłynął na bardzo wysoki merytoryczny poziom konferencji. W dalszej części wydarzenia wystąpiła koordynator ds. współpracy ze SCWEW, dyrektor XV LO we Wrocławiu Bogumiła Mandat. Zapoznała słuchaczy z wybranymi aspektami szkolnej oceny funkcjonalnej jako pomocy w kształtowaniu kompetencji kluczowych, planowaniu pracy dydaktycznej oraz ocenianiu ucznia na poziomie ponadpodstawowym. Trzecia, ostatnia część konferencji, poświęcona została wystąpieniom członków zespołu SCWEW i OWIT. Lider SCWEW Violetta Malarczyk opowiedziała o edukacji włączającej w systemie edukacji włoskiej na podstawie wizyty studyjnej zrealizowanej w trakcie trwania projektu. Ekspert Ewa Lipkowska omówiła działania SCWEW w trakcie trwania projektu. Podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniami, sukcesami i refleksjami z dwuletniego okresu realizacji projektu. Marcin Bojarski, kierownik Ośrodka Wsparcia i Testów, opowiedział o działaniach OWiT oraz o współpracy ze SCWEW. Konferencja zakończyła się dyskusją moderowaną przez dr hab. prof. UAM Beatę Jachimczak. Całość urozmaicona została wzruszającymi występami dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych i ogólnodostępnych. Wspaniałą oprawę kulinarną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Konferencja SCWEW w Częstochowie „Szkoła Bardziej dostępna” odbyła się 31 maja 2023 r. w Auli Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie. Konferencję zorganizował SCWEW w Częstochowie, a prowadziła Lider SCWEW i kadra SCWEW. Po przywitaniu gości honorowych, wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. profesor UAM Beata Jachimczak „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – od potrzeb do zmian”. Wystąpienie kierownika projektów SCWEW 1 i SCWEW 2 Agnieszki Pietryki dotyczyło opracowania Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWEW. Kierownik przedstawiła założenia opracowania Modelu i jego pilotażowego wdrażania. Panel dyskusyjny „Architektura i wyposażenie” rozpoczął część praktyczną konferencji. W panelu wzięli udział przedstawiciele szkół objętych wsparciem SCWEW oraz przedstawiciele SCWEW. Wykład wprowadzający nt. „Projektowanie uniwersalne – od rozwiązań architektonicznych do edukacji” zaprezentowała dr Marta Niciejewska z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Kolejny panel dyskusyjny to „Nauka”. Wykład wprowadzający nt. „Metody i strategie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych” przedstawiła dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak. W panelu wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, szkół objętych wsparciem oraz kadry SCWEW.

Ostatni panel zatytułowano „Klimat społeczny”. Wykład wprowadzający „Spotkajmy się w Strefie Empatii” przedstawiła Agata Wierny, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans. Dyskusję pomiędzy przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolami, szkołami objętymi wsparciem a kadrą SCWEW poprowadziła Barbara Dylkowska – specjalista SCWEW.

Po zakończeniu paneli, podsumowujące wystąpienie, oparta na faktach refleksja, czyli najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające z autoewaluacji SCWEW, przedstawiła Lider SCWEW Jolanta Miękina. Po podsumowaniu lidera odbyły się sesje warsztatowe:

  1. Jesteśmy różni – jesteśmy równi – spotkanie z grą edukacyjną, prowadząca: Agata Wierny, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans.
  2. Jesteśmy różni – jesteśmy równi – spotkanie z grą edukacyjną, prowadząca: Justyna Weingricht, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.
  3. Pozytywna dyscyplina dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – wybrane aspekty, prowadząca: dr Marta Niciejewska, Katedra Inżynierii Produkcji Bezpieczeństwa, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
  4. Jak rozwijać skutecznie kompetencje 4K (w tym myślenie krytyczne) w klasie/szkole, prowadząca: Monika Niedzielska, trenerka myślenia krytycznego III stopnia przy Instytucie Krytycznego Myślenia.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem i oficjalnym zakończeniem spotkania przez lidera SCWEW Częstochowa Jolantę Miękinę. Jolanta Miękina wyraziła nadzieję, że to nie koniec, ale początek funkcjonowania SCWEW.

Nagranie konferencji

Konferencja zatytułowana „Szkoła to jedność w różnorodności” zorganizowana przez SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się 31 maja 2023 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury. Konferencję rozpoczęło uroczyste otwarcie i wystąpienia okolicznościowe. Wystąpienia merytoryczne zaproszonych pracowników akademickich przeplatane były występami artystycznymi. Na szczególną uwagę zasługuje to, że artystami byli uczniowie i absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, przy którym powstał SCWEW.

Pierwsze wystąpienie merytoryczne „Nastolatek w kryzysie – o objawach, których nie wolno lekceważyć i w jaki sposób mądrze wspierać dzieci w okresie dorastania” przedstawił profesor UG dr Marcin Szulc z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Następnie Anna Blokus-Szkodzińska, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Ateneum w Gdańsku, podkreśliła w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Kompetencje personalne w efektywnej i innowacyjnej edukacji na miarę czasów” istotę kompetencji społecznych. Kolejny prelegent profesor WASE dr Jakub Andrzejczak, nauczyciel akademicki Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwrócił uwagę na cyberbezpieczeństwo w wystąpieniu „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”. Wszystkie wystąpienia merytoryczne charakteryzował nacisk na praktyczne rozwiązania oraz odwoływanie się do studiów przypadków.

Prezentacja podsumowująca dwuletni pilotaż funkcjonowania SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim przedstawiona została w formie filmu, w którym przedstawiciele szkół objętych wsparciem (dyrektorzy, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, nauczyciele) przedstawili swoje doświadczenia, docenili korzyści, wskazali swoje początkowe obawy związane z podjęciem się zadań projektowych oraz podkreślali proces zmiany w postrzeganiu edukacji dla wszystkich.

W podsumowaniu konferencji, w panelu dyskusyjnym przedstawiciele szkół specjalnych z województwa pomorskiego zadawali pytania o organizację i praktyczne działanie SCWEW oraz o dalszą perspektywę ich funkcjonowania.

Nagranie konferencji

W dniu 31 maja 2023 r. w Świdniku odbyła się konferencja pt. „Edukacja włączająca, dlaczego (by) nie?”. Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji filmu promocyjnego o SCWEW Świdnik, w którym zaprezentowano 8 placówek objętych wsparciem w ramach SCWEW, przedstawiono działania, jakie zostały podjęte, podkreślono wielokrotnie wagę wspólnych spotkań, dyskusji, możliwość nawiązania kontaktów, podkreślono wartość przeprowadzanych superwizji oraz doceniono pracę nauczycieli wspierających. Poinformowano również o plusach wypożyczalni i pomocy dydaktycznych. Po projekcji filmu konferencję oficjalnie otworzyła Elżbieta Krupa, Lider SCWEW i Dyrektor SOSW w Świdniku, dziękując wszystkim obecnym na sali. Na koniec wystąpienia zaproszono ekspertów i koordynatorów z placówek, którzy podziękowali Pani Lider, wręczając bukiet kwiatów. Później głos zabrał Radosław Brzóska z Gabinetu Politycznego Ministra, który odczytał list w imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Następnie głos zabrała Marzenna Habib, Wicedyrektor ORE, która odczytała list w imieniu p.o. Dyrektora ORE Tomasza Madeja oraz podziękowała w swoim imieniu wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Kolejne przemówienie należało do Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, która zwróciła uwagę na wzorowy „turkusowy model zarządzania” w SCWEW, kwestię współpracy, która jest bardzo ważna w kształceniu specjalnym oraz całej oświacie, a także doświadczenie i kompetencje, które będą procentowały. Wskazała, że „ta konferencja niczego nie kończy”. Potem głos zabrał starosta świdnicki Łukasz Reszka, który podkreślił, że Elżbieta Krupa to „lider środowiska dyrektorów”. Zwrócił uwagę na więź i kontakty, które dzięki działalności powstały pomiędzy ludźmi i instytucjami, zaś świdnicki SCWEW nazwał „Ambasadorem powiatu świdnickiego”. Na tym zakończono pierwszą część konferencji.

Część naukową konferencji rozpoczął dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, który przedstawił prezentację pt. „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – rola i zadania SCWEW”. Kolejne prezentacje przedstawili: Radosław Brzóska („Inkluzyjne społeczeństwo – uwarunkowania i potrzeby”) oraz dr Dorota Prysak („Współpraca i ekosystem wspólnoty jako ważne ogniwa działalności SCWEW”). Tę część zakończyła prezentacja dr Ewy Trojanowskiej, która opowiedziała o roli SCWEW w Świdniku we wsparciu rodziców dzieci z różnorodnymi trudnościami.

Po przerwie kawowej swoje prezentacje przedstawili: Mirosław Król, dyrektor ZSO nr 1 w Świdniku, Magdalena Kowalczyk, koordynator SCWEW z Zespołu Szkół w Piaskach oraz Małgorzata Guellard, dyrektor szkoły, metodyk LSCDN, koordynator SCWEW w SP w Kalinówce, którzy opowiedzieli o obszarach rozwoju inkluzji w liceum, nauczycielu w edukacji włączającej oraz funkcjonowaniu uczniów w zróżnicowanej klasie. Następnie odtworzono film z wypowiedzi Wiolety Rożek, która ze względów zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w wydarzeniu, ale opowiedziała o swojej drodze i o radzeniu sobie z przeciwnościami losu mimo bycia osobą z niepełnosprawnością. Potem wyświetlono film promocyjny Ośrodka Wsparcia i Testów w Świdniku, który został utworzony przy SOSW. Ostatnie dwa wystąpienia to wystąpienie Iwony Jareckiej, przyjaciela SOSW, która przedstawiła wnioski z realizacji oraz podsumowała cały projekt jako „Piękny czas, który będzie trwał”. Ostatnim oficjalnym wystąpieniem było wystąpienie dr hab. Anny Prokopiak z UMCS, która opowiedziała o współpracy SCWEW z Uniwersytetami. Konferencję zakończyły podziękowania Romualda Gumienniaka dla Pani Lider Elżbiety Krupy oraz wystąpienie Elżbiety Krupy, która podkreśliła również ogromną rolę Profesor Kazimiery Krakowiak, która była inspiracją powstania SCWEW w Świdniku. Wydarzenie prowadziła dziennikarka TVP Lublin Anna Dąbrowska.

Obecność wielu gości reprezentujących różne instytucje, podkreślających chęć kontynuowania współpracy, mimo zakończenia pilotażowego projektu SCWEW, pokazuje, że wypracowane działania, będą nadal prowadzone.

Zdjęcie przedstawia osoby, które otrzymały dyplomy z podziękowaniami
Zdjęcie przedstawia Panią lider Jolantę Miękinę mówiącą przez mikrofon
Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji
Zdjęcie przedstawia dwie osoby 4 osoby uczestniczące w konferencko, które klaszczą w ręce
Zdjęcie przedstawia prace plastyczne dzieci, na których jest globus, plac zabaw, blok mieszkalny oraz serce w dłoniach
Zdjęcie przedstawia kadrę Specjalistycznego Centrum wraz uczestnikami konferencji
Zdjęcie przedstawia dwie osoby, Panią Eleonorę Brudnicką i Panią Marzannę Dąbrowską na tle dwóch roll-up
Zdjęcie przedstawia ulotki i znaczki reklamowe z napisem SCWEW
Zdjęcie przedstawia dzieci wskazujące na plakat, na którym jest napisane Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
Zdjęcie przedstawia dwie postacie: po lewej stronie stoi Pan Romuald Gumienniak, który trzyma w rękach bukiet kwiatów, zaś po prawej stronie stoi Pani Elżbieta Krupa, Lider SCWEW. Za plecami tych osób stoją cztery roll-upy.
Zdjęcie przedstawia scenę, na której w środkowej części stoi 11 osób – koordynatorów i ekspertów SCWEW. W lewej części zdjęcia widać Panią Elżbietę Krupę – Lidera SCWEW, stojącą przy mównicy z mikrofonem. Za ludźmi stojącymi na scenie stoją roll-upy oraz wisi ekran, na którym wyświetlany jest slajd
Zdjęcie przedstawia cztery osoby na tle dużego ekranu, na którym jest napis SCWEW i przy mikrofonie z lewej strony stoi jedna osoba.
Zdjęcie przedstawia osobę, która trzyma w rękach sprzęt dla osób, które mają problem z rękoma na tle dużego ekranu
Zdjęcie przedstawia roześmianych uczestników konferencji
Zdjęcie przedstawia Panią Agnieszkę Pietrykę mówiącą do uczestników konferencji przez mikrofon
Zdjęcie przedstawia salę, w które siedzą na krzesełkach osoby na konferencji

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa