Liderzy w procesie weryfikacji Modelu SCWEW

W dniach 27–28 lutego 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Spotkanie było poświęcone dalszej weryfikacji założeń przyjętych w Modelu funkcjonowania SCWEW.  Dotychczasowe doświadczenia liderów SCWEW pozwoliły po raz kolejny spojrzeć na przyjęte założenia teoretyczne przez pryzmat ich praktycznej realizacji. Podczas pierwszego dnia warsztatów liderzy odnieśli się do założeń wynikających z Modelu w kontekście dotychczas zrealizowanych zadań przez SCWEW-y, wskazując – w ich ocenie – najefektywniejsze działania. Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE omawiali kwestie dotyczące modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jaki powinien zostać przyjęty do realizacji w następnych latach w ramach realizacji kolejnej edycji projektu, w ramach którego przewidywane jest utworzenie SCWEW w każdym województwie. Podczas warsztatów liderzy podkreślili, że nowym SCWEW powinna przyświecać idea implementacji kultury edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych i koncentracja na wskazywaniu efektywnej drogi nauczycielom i specjalistom w obszarze pracy ze zróżnicowanymi zespołami klasowymi. Uczestnicy spotkania pracowali także nad wypracowaniem sposobu ewaluacji samych SCWEW, efektem było wypracowanie ostatecznej wersji zestawu pytań ewaluacyjnych do wykorzystania przez wszystkie zespoły projektowe.

W drugim dniu spotkania uczestniczył przedstawiciel Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Jan Kosiński-Gortych, radca ministra, który odniósł się do planów związanych z umiejscowieniem SCWEW w systemie oświaty oraz ich rozwojem w nowej perspektywie finansowania na lata 2021–2027, także w kontekście polityki Unii Europejskiej.  Przedstawił także efekty trwających prac związanych z funkcjonowaniem wypożyczalni SCWEW, tj. optymalizacją jej działania. W trakcie obrad poruszono także kwestię dot. możliwych modeli funkcjonowania SCWEW. Opinia liderów w odniesieniu do tego zagadnienia jest niezwykle istotna, ponieważ ma wymiar praktyczny i zostanie wykorzystana do kontynuowania działań projektowych. Zarówno dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak i Ośrodka Rozwoju Edukacji wiedza i doświadczenia liderów mają istotne znaczenie w odniesieniu do planowania kolejnych działań i weryfikacji dotychczasowych rozwiązań.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem, w którym wybrzmiało znaczenie pilotażu dla opracowania spójnej koncepcji SCWEW. Kierownik projektu, Agnieszka Pietryka podziękowała za udział Liderów w warsztatach i zadeklarowała możliwość kolejnych spotkań środowiska SCWEW.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa