Doradztwo dla JST – spotkania w siedzibach JST

Spotkanie doradców z władzami gminy Dwikozy
Spotkanie doradców z władzami gminy Dwikozy
Spotkanie doradców z władzami gminy DwikozySpotkanie doradców z władzami gminy Dwikozy

Doradztwo dla JST – spotkania w siedzibach JST

W ramach projektu realizujemy cykliczne działanie pn. Doradztwo dla JST adresowane do kilkuosobowych zespołów reprezentujących 20 jednostek samorządu terytorialnego. Doradztwo realizowane jest od września 2022 roku do 31 maja 2023 roku tj. przez 8 miesięcy. Celem doradztwa jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Usługa doradcza realizowana jest zgodnie z modelem Doradztwa dla JST opracowanym
w projekcie; w następujących formach;

 • spotkań informacyjno-konsultacyjnych (otwierające i podsumowujące),
 • szkoleń warsztatowych (dwie tury szkoleń),
 • doradztwa realizowanego w siedzibach JST (spotkania w siedzibach JST),
 • doradztwa zdalnego (w tym spotkań on-line).

Na pełny cykl doradztwa składa się;

 • wybór obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
 • opracowanie harmonogramu działań (HDR-u),
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań.

Aktualnie tj. w styczniu i lutym 2023 roku kontynuowane są działania w ramach Doradztwa dla JST; odbywają się spotkania w siedzibach JST, na których samorządowcy wraz z wybranymi dyrektorami szkół/placówek przygotowują harmonogramy działań rozwojowych. Równolegle do stacjonarnych działań w jednostkach prowadzone jest wsparcie zdalne. Zakończone już zostały szkolenia dla uczestników projektu (dwie tury w terminach: 27-28 października i 23-24listopada 2022r.)

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego doradztwa będzie:

 1. dokonanie diagnozy potrzeb JST po okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nauki zdalnej oraz wybór aktualnych priorytetów rozwojowych;
 2. zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą
  w obszarze wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego (wybór jednego z 12 obszarów).

Doradztwo realizowane jest przez „dwójki ekspertów.”

Po zakończeniu Doradztwa dla JST, każda z uczestniczących w nim jednostka podsumuje  przebieg procesu doradztwa oraz osiągniętych przez JST założonych rezultatów, w formie
(do wyboru):

 1. opisu dobrej praktyki samorządowej,
 2. studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
 3. minireportażu z wywiadem.

Doradztwo dla JST realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Szkolenie dla nauczycieli w gminie Dwikozy. szkolenie prowadzone przez dwóch doradców; Panią Annę Kupczyk i Panią Marię Szostak.
Spotkanie z pracownikami gminy Blachownia
Spotkanie doradców z władzami gminy Wojnicz
Praca nad Harmonogramem Działań Rozwojowych w gminie Blachownia
Prezentacja sieci szkół w gminie Nowe Miasto Lubawskie
Spotkanie z pracownikami gminy Blachowania. Spotkanie prowadzi Pani Maria Szostak

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa