SCWEW w Węgrowie na konferencji „Niepełnosprawność z perspektywy rodzica, naukowca i terapeuty”

Konferencja  „Niepełnosprawność z perspektywy rodzica, naukowca i terapeuty” odbyła się 02.12.2022 r. w siedzibie SOSW (Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) w Wyszkowie. W agendzie wydarzenia znalazły się prezentacje związane z wsparciem dziecka i rodziny w przypadku niepełnosprawności oraz wynikających z tego szczególnych potrzeb.

Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele MEiN –  Elżbieta Neroj Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która wygłosiła prelekcję na temat „Opieka i edukacja wysokiej jakości dla dzieci i uczniów w działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki”. Uczestnicy wysłuchali także wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Byli to przedstawiciele projektów: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie rozwiązań na rzecz międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w powiatach – założenia i plan działań” i „Model rozwiązań na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin”.

Istotnym głosem było także wystąpienie Hanny Kasperowicz – liderki SCWEW w Węgrowie, która  w swoim wystąpieniu „Doświadczenia w zakresie wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przed i po SCWEW” przekazała praktyczne informacje dotyczące wdrażania modelu SCWEW oraz omówiła korzystne zmiany, jakie następują w placówkach oświatowych w wyniku podejmowanych działań. Udział przedstawiciela SCWEW w Węgrowie w konferencji sprzyjał upowszechnianiu informacji na temat edukacji włączającej w środowisku. Działania tego typu należą do zadań realizowanych w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa