Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego

Acongraphic/photogenica.pl
Acongraphic/photogenica.pl

W dniach 8–9 grudnia 2022 roku w Warszawie, w hotelu Park odbędzie się szkolenie adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat: „Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Ocena i analiza dotychczasowych działań, rekomendacje do dalszych zmian”. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych samorządowców.

W Polsce od kilkunastu lat trwa proces zmian w systemie oświaty, polegający na wdrożeniu idei edukacji włączającej. Przez ten czas szkoły wychodzą na przeciw zróżnicowanym potrzebom uczniów i doskonalą się w tym zakresie. Ważnym adresatem wprowadzanych zmian są jednostki samorządu terytorialnego, ich rola oraz zadania, które realizują z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie jest próbą przybliżenia i uporządkowania aktualnego stanu prac i wdrożeń praktycznych z zakresu edukacji włączającej. Zaprezentowane wystąpienia mają na celu z jednej strony podsumowanie już podjętych działań, z drugiej wskazanie barier i trudności we wdrożeniach, ale niewątpliwie zainspirowanie samorządowców do pożądanych zmian. Treści zostały uporządkowane w czterech blokach:

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (wiek 0–6 lat).
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (wsparcie edukacyjno-specjalistyczne) – poziom szkoły.
  • Nowe instytucje w systemie oświaty (placówki specjalistyczne).
  • Jakość i efektywność działań wspierających.

Mamy nadzieję, że samorządy dostrzegą edukację włączającą jako część szerszego ruchu włączającego w społeczeństwie, zadanie i wyzwanie wieloresortowe i wielosektorowe.

Wszystkie szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa