Podsumowanie rocznej działalności – spotkanie Liderów SCWEW

W dniach 15–16 września 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą podsumowujące rok działania SCWEW-ów i wyznaczające dalsze kierunki pracy. W pierwszym dniu podsumowano wizyty monitorujące, które odbyły się w SCWEW-ach od kwietnia do sierpnia 2022 r. Przedstawiono wnioski ze sprawozdań, konsultacji ekspertów, obserwacji działań oraz ewaluacji i monitorowania SCWEW, rozmawiano o sieci współpracy dla liderów i kadry SCWEW, omówiono dobre praktyki i propozycje rozwiązań w zakresie metod i form pracy, ze szczególnym uwzględnieniem superwizji oraz zajęć/lekcji modelowych, podsumowano zakres działań realizowanych przez SCWEW-y w okresie wakacji. Aktywny udział w rozmowach wzięła także Marzenna Habib, wicedyrektor ORE. Podczas spotkania zwracano uwagę na różnorodność realizowanych działań oraz form wsparcia dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Te rozwiązania zostaną wykorzystane w trakcie weryfikacji Modelu SCWEW, umożliwią także opracowanie katalogu form i metod pracy przyszłych SCWEW i opracowanie propozycji skutecznej oferty wsparcia. Podkreślono, że w dalszym funkcjonowaniu SCWEW należy zwrócić uwagę na współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz większe wykorzystanie lokalnych zasobów do realizacji zadań SCWEW.
W drugim dniu spotkania Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE oraz Janem Kosińskim-Gortychem, radcą ministra w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN wzięli udział w dyskusji nt. obecnego funkcjonowania i planów wobec Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, szczególnie w zakresie zadań SCWEW, narzędzi wykorzystywanych do diagnozy potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz specjalistycznego wsparcia na bazie zorganizowanej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
Następnie prof. Beata Jachimczak i prof. Dorota Podgórska-Jachnik poprowadziły dyskusję w formie warsztatowej, z wykorzystaniem metody world cafe. Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami z funkcjonowania SCWEW-ów w kontekście Modelu SCWEW, wniosków, dobrych praktyk i proponowanych rozwiązań. Dyskutowano wokół następujących tematów: najbardziej efektywne formy pracy SCWEW w zmienianiu kultury organizacyjnej przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, identyfikowanie białych plam w opracowanym Modelu SCWEW i konieczności uzupełnienia zapisów, weryfikacji zaplanowanych działań w kontekście realnych potrzeb, a także odpowiedzieli na pytania: gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy? Jak zarządzać dalej realizacją przedsięwzięć grantowych? Materiały wypracowane w trakcie spotkania zostaną włączone w proces weryfikacji „Modelu SCWEW”.
Spotkanie zakończono podsumowaniem i ustaleniami dot. zakresu współpracy w roku szkolnym 2022/2023.

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa