Konferencja SCWEW Sosnowiec – „W poszukiwaniu systemowego modelu szkoły włączającej”

Uczestnicy debaty podczas konferencji w Sosnowcu
Uczestnicy debaty podczas konferencji w Sosnowcu

27 czerwca w Zagłębiowskiej Mediatece odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „W poszukiwaniu systemowego modelu szkoły włączającej”, zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sosnowcu, objęta honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Prezydenta Miasta Sosnowiec.

W wydarzeniu udział wzięli: Elżbieta Neroj – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN, Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Marzenna Habib – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Anna Jedynak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej, Mateusz Bochenek – poseł na sejm RP, Ewa Kraus – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanitas, Joanna Końska i Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Leszek Falis – Dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, przedstawiciele SCWEW-ów, lokalnego środowiska, przedstawiciele uczelni wyższych, uczniowie, rodzice.

Konferencja rozpoczęła się efektownym spektaklem w wykonaniu uczniów i nauczycieli ZSS nr 4 w Sosnowcu, w którym w absolutnej ciemności na auli w wyjątkowej choreografii pokazano cztery żywioły, co wywołało zachwyt widzów.

Wprowadzając w tematykę konferencji, zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN Elżbieta Neroj w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie, rolę i cel edukacji włączającej, oraz podziękowała za podjęcie inicjatywy w zakresie poszukiwania praktycznych rozwiązań w tym zakresie, m.in. poprzez przystąpienia do konkursu grantowego i powołania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Natomiast wicedyrektor ORE Marzenna Habib w swoim wystąpieniu podkreśliła istotę i znaczenie funkcjonowania SCWEW-ów w aspekcie podnoszenia jakości edukacji dla wszystkich uczniów. Zwróciła również uwagę słuchaczy na kampanię informacyjno-promocyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki „Edukacja w zasięgu ręki”, czyli szereg działań, które są realizowane dzięki funduszom unijnym.

Organizatorzy jako podstawowy cel postawili sobie stworzenie przyjaznej przestrzeni do prezentacji działań poszczególnych SCWEW-ów w Polsce, w kontekście podsumowania pierwszego roku realizacji przedsięwzięcia grantowego i wzajemnej wymiany doświadczeń. O swoich działaniach opowiedzieli przedstawiciele sześciu SCWEW-ów: z Krakowa, Ropczyc, Olsztyna, Łodzi, Częstochowy i Sosnowca. Prelekcje pokazały, jak różnorodnie jest interpretowany i realizowany Model SCWEW. Każdy z zespołów miał ten sam podstawowy katalog zadań do zrealizowania w projekcie, jednak w połączeniu ze specyfiką wiodącej niepełnosprawności, uwarunkowań lokalnych oraz dostępnych zasobów, czyli czynników środowiskowych, każdy inaczej realizował zadania, określał i organizował dodatkowe działania. Przedstawiciele poszczególnych SCWEW-ów opowiedzieli o dotychczasowej pracy, trudnościach, pomysłach, podjęli próbę podsumowania dotychczasowych, osiągniętych efektów. Jednym ze wspólnych wniosków było stwierdzenie, że realizacja działań SCWEW przynosi zauważalne efekty w postaci kreowania atmosfery sprzyjającej rozwojowi i wdrażaniu idei edukacji włączającej w polskich szkołach, większego zrozumienia ze strony nauczycieli, rodziców oraz samej idei edukacji inkluzyjnej i podnoszenia jakości kształcenia.

Jednocześnie przedstawiciele poszczególnych SCWEW-ów dziękowali SCWEW Sosnowiec za zorganizowanie twórczego spotkania, w tym umożliwienie przestrzeni do wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji.

O pracy SCWEW-ów z perspektywy Ośrodka Rozwoju Edukacji w swojej prezentacji „Wdrożenie Modelu SCWEW z perspektywy Grantodawcy” opowiedziały Agnieszka Pietryka i Justyna Ilczuk – przedstawicielki zespołu projektowego Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Omówione zostały m.in. pierwsze informacje z pilotażu, opowiedziano o szkoleniu dla liderów i kadry SCWEW, kampaniach promocyjnych, omówiono wnioski po roku działalności SCWEW. Przedstawione zostały dane m.in. o strukturze SCWEW-ów w zestawieniu z Modelem. Na koniec wystąpienia przedstawicielki ORE krótko podsumowały działania zespołów projektowych związane ze współpracą z grantobiorcami.

Wydarzenie było niezwykle ciekawe również ze względu na czas, w którym się odbywało – jest to półmetek 24-miesięcznej działalności SCWEW-ów utworzonych w ramach konkursu grantowego, co było znakomitym punktem wyjścia do refleksji, wniosków, analiz i obserwacji, jak również do wymiany spostrzeżeń nt. wdrażania edukacji włączającej w Polsce, w kontekście funkcjonowania SCWEW-ów. Konferencję zwieńczył panel dyskusyjny, w którym uczestnicy spotkania stacjonarnie i zdalnie rozmawiali o wyzwaniach organizacyjnych we wdrażaniu Modelu SCWEW, efektywnych rozwiązaniach metodycznych wspierających edukację włączającą, animowaniu przestrzeni społecznej dla wsparcia idei inkluzji w szkołach. Wnioski z tej dyskusji zostaną wykorzystane w dalszej pracy nad Modelem SCWEW.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej formule hybrydowej, umożliwiając uczestnictwo w spotkaniu uczestnikom online. Większość uczestników podkreślała znaczenie takich wydarzeń w perspektywie wdrażania edukacji włączającej. Nie bez znaczenia była twórcza, inspirująca i refleksyjna atmosfera wydarzenia, co niewątpliwie było sukcesem SCWEW Sosnowiec.

Serdecznie dziękujemy kadrze SCWEW Sosnowiec za zorganizowanie wydarzenia, dającego pole dla wspólnego omówienia wyzwań, spostrzeżeń, podsumowań! Życzymy dalszych sukcesów w realizacji wsparcia na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Wystąpienie Marzenny Habib - Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji podczas konferencji w Sosnowcu.
Wystąpienie online Elżbiety Neroj Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas konferencji w Sosnowcu.
Uczestnicy debaty podczas konferencji w Sosnowcu

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa