Szkolenie on-line dla samorządowców

© AninkaBongersSutherland_Photogenica
© AninkaBongersSutherland_Photogenica

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line (6 godz. dydaktycznych) na temat: Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli związane z zapewnieniem przez JST kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – podstawy prawne, wyzwania i rozwiązania.

Szkolenie dotyczy realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz.583).      

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych.

Cel szkolenia: Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu zadań samorządu w zakresie form pomocy obywatelom Ukrainy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna rodzaje pomocy, jakie może podejmować samorząd terytorialny w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki na dziećmi i uczniami,
 • potrafi reagować na bieżące potrzeby zgłaszane przez podległe jednostki oświatowe w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom,
 • potrafi przygotować projekty podstawowych aktów prawnych niezbędnych do zapewnienia pomocy dzieciom z Ukrainy.

Program szkolenia:

 1. Wybrane rozwiązania legislacyjne ukierunkowane na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  a)     omówienie, dla kogo jest skierowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  b)     formy pomocy zapewnionej przez wojewodów, samorząd terytorialny i inne podmioty,
  c)     niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium RP, w tym prawo do pracy i nauki.
 2. Nowe zadania oświatowe organów samorządu terytorialnego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w zakresie organizacji kształcenia:
  a)     zasady przyjmowania do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy,
  b)     zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
  c)      pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym zajęcia wyrównawcze,
  d)     tworzenie oddziałów przygotowawczych,
  e)     zatrudnienie nauczycieli,
  f)       zmiany w organizacji pracy szkół,
  g)     tworzenie innych poza szkołami i przedszkolami lokalizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych szkołom.
 3. Zadania związane z realizacją zadań związanych z dożywianiem uczniów, dowożeniem do szkół i przedszkoli, przyznawaniem stypendiów, zapewnieniem opieki świetlicowej.
 4. Źródła finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z organizacją kształcenia, wychowania i opieki dzieciom z Ukrainy. Zmiany w planach finansowych szkół.
 5. Problemy, wyzwania, rozwiązania.

Przykłady wzorów aktów prawnych wymaganych przy realizacji dodatkowych zadań, w tym: dotyczące zmian w budżetach jednostek samorządowych, przyznawania stypendiów, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej, zwolnienie z opłat za świadczenia przedszkoli, zwolnienie z podatku od nieruchomości, bony komunalne, zmian w statutach szkół, inne inicjatywy JST.

Czas trwania szkolenia on-line: 6 godzin dydaktycznych.

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób w grupie.

Szkolenie realizowane jest na platformie ZOOM.

Terminy szkolenia:

 • 27 kwietnia 2022 r.
 • 6 maja 2022 r.
 • 12 maja 2022 r.
 • 18 maja 2022 r. – dwie grupy
 • 19 maja 2022 r.
 • 20 maja 2022 r.
 • 25 maja 2022 r. – dwie grupy
 • 1 czerwca 2022 r.

Rekrutacja na szkolenie on-line

W sprawach rekrutacji i organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 345 37 00 wew. 333.

Szkolenia on-line organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

 

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa