Szkolenie on-line dla dyrektorów szkół/placówek

© triocean2011/ Bank zdjęć Photogenica
© triocean2011/ Bank zdjęć Photogenica

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line (6 godz. dydaktycznych ) na temat: Uczeń, nauczyciel i pracownik ukraiński w polskim systemie oświaty – praktyczne rozwiązania w szkołach i placówkach. Szkolenie dotyczy realizacji przez szkoły i placówki oświatowe zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz.583).      

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych.

Cele ogólne:

 • Wsparcie dyrektorów szkół/placówek w organizacji i realizacji zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w aspekcie prawnym.
 • Podniesienie kompetencji dyrektora w zakresie praktycznej realizacji określonych prawem nowych zadań związanych z przyjęciem i funkcjonowaniem uczniów i pracowników ukraińskich w szkole/placówce.
 • Wymiana doświadczeń z wdrażania rozwiązań związanych z edukacją dzieci/uczniów ukraińskich oraz z zatrudnianiem pracowników ukraińskich.

Uczestnik szkolenia:

 • zna aspekty prawne dotyczące zadań oświatowych zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • zna regulacje dotyczące możliwości zatrudniania obywateli ukraińskich w polskim systemie edukacji,
 • potrafi, zgodnie z obowiązującym prawem, dostosować zapisy prawa szkolnego do realizacji nowych zadań szkoły,
 • wskazuje przykłady praktycznych rozwiązań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami ukraińskimi przyjmowanymi do polskich grup, oddziałów, klas,
 • stosuje w praktyce rozwiązania związane z funkcjonowaniem oddziałów przygotowawczych w szkołach,
 • stosuje regulacje prawne związane z przyjmowaniem do pracy ukraińskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • dzieli się własnym doświadczeniem związanym z kształceniem uczniów niebędących obywatelami polskimi i z zatrudnianiem pracowników ukraińskich,
 • jest świadomy znaczenia integracji środowiska, w tym komunikacji w tym środowisku dla prawidłowego funkcjonowania społeczności szkolnej w związku z wyzwaniami związanymi z wojną na Ukrainie.

Program szkolenia:

 1. Zapoznanie z zapisami prawa w zakresie organizacji i funkcjonowania pracy szkoły, w szczególności z:
 • Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – U. poz. 583 ze zm.
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – U. z 2021 r. poz. 1082
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.
 • Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2021 r. poz. 1762

oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.

 1. Analiza zadań związanych z organizacją pracy szkoły w kontekście omawianych zmian.
 2. Redagowanie zmian prawa wewnątrzszkolnego związanych z nowymi zadaniami realizowanymi przez szkoły.
 3. Dzielenie się przez uczestników szkolenia doświadczeniami związanymi z:
 • przyjmowaniem do szkół/placówek dzieci i uczniów do klas/oddziałów/grup już funkcjonujących na różnych poziomach edukacji, w szczególności, w zakresie:
 • formalno-prawnych zadań szkoły,
 • oddziaływań społeczno-wychowawczych umożliwiających integrację dzieci i uczniów ukraińskich,
 • aspektów współpracy z rodzicami,
 • zadań związanych z dbaniem o dobrostan psychiczny kadry szkół i placówek;
 • rozwiązaniami przyjętymi w praktyce w zakresie organizacji oddziałów przygotowawczych;
 • sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej, wskazania ewentualnej modyfikacji tych dokumentów, w odniesieniu do realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ukraińskich.
 1. Wypracowanie katalogu – wspólne skatalogowanie propozycji uczestników zadań w obszarach:
 • ewentualnych możliwych zmian w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/placówki,
 • zadań i czynności związanych z zatrudnianiem pracowników ukraińskich.

Refleksje o współpracy dyrektora szkoły/placówki z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny w kontekście nowych zadań, oraz o kondycji dyrektora szkoły/placówki w nowej trudnej rzeczywistości szkolnej – przykłady praktyk.

Czas trwania szkolenia on-line: 6 godzin dydaktycznych.

Maksymalna liczba uczestników – 25 osób w grupie.

Szkolenie realizowane jest na platformie ZOOM.

Terminy szkolenia:

 • 11 maja 2022 r.
 • 26 maja 2022 r.
 • 27 maja 2022 r.
 • 1 czerwca 2022 r.
 • 10 czerwca 2022 r.
 • 27 czerwca 2022 r.
 • 28 czerwca 2022 r.
 • 29 czerwca 2022 r.
 • 30 czerwca 2022 r.
 • 4 lipca 2022 r.

Rekrutacja na szkolenie on-line

W sprawach rekrutacji i organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 345-37-00 wew. 333

Szkolenia on-line organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa