„W kierunku edukacji włączającej …” Konferencja otwierająca dla społeczności lokalnej prezentująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Białymstoku

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W dniu 8 marca 2022 roku  odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Białymstoku. Zorganizowana została w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku – w szkole, która uczestniczy w pilotażu. Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej. Wzięli w niej udział  pracownicy: Departamentu Edukacji Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, szkół, przedszkoli oraz instytucji wspierających SCWEW, tj. poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, PFRON, organizacji pozarządowych.

Głównym celem konferencji było pokazanie dotychczasowych działań prowadzonych przez SCWEW, upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz zaprezentowanie lokalnych zasobów kadrowych.

Gości oraz uczestników konferencji powitała Ewa Łupińska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, któremu powierzono realizację „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wicekurator Oświaty – Barbara Buraczewska odczytała list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka skierowany do uczestników konferencji, natomiast w imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku głos zabrała Dyrektor Departamentu Edukacji – Dorota Toporkiewicz. Zapoznała ona uczestników z doświadczeniami miasta w zakresie edukacji włączającej oraz korzyściami, które przyniesie realizowany projekt. Prowadząca konferencję, Grażyna Dattelbaum – Lider SCWEW, w swoim wystąpieniu przybliżyła słuchaczom ideę edukacji inkluzyjnej, przedstawiła założenia projektu pilotażowego, cele i zadania SCWEW, jego strukturę oraz zasoby kadrowe. Podkreśliła, iż obecnie w Polsce funkcjonują 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą w 13 województwach, a wśród nich jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Zaprezentowała przedszkola i szkoły ogólnodostępne oraz instytucje wspierające SCWEW w realizacji zadań. Omówiła formy udzielanego wsparcia oraz dotychczas zrealizowane zadania, jak również działania planowane w kolejnych etapach pilotażu.

Uczestnicy konferencji zostali poinformowani również, iż model SCWEW powstał w wyniku prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. W pracach uczestniczyli przedstawiciele szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele partnerów społecznych.

Merytorycznie konferencję wzbogaciły wystąpienia: prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Beaty Jachimczak na temat „Pracy w grupach zróżnicowanych – od założeń teoretycznych do praktyki edukacyjnej” oraz mgr Agnieszki Kluszczyńskiej – trenera i coacha, a także eksperta SCWEW w Białystoku, na temat „Projektowania uniwersalnego w kontekście edukacji włączającej”.

Bardzo ciekawie o swoich doświadczeniach z edukacją włączającą mówił Dyrektor VII LO – Jerzy Nowik. W roli prelegentów wystąpili również członkowie zespołu SCWEW, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Prezentowali oni zarówno blaski, jak i cienie realizowanego pilotażu. Specjalista ds. działań merytorycznych Czesława Kozłowska wyjaśniła uczestnikom, co łączy wypożyczalnię pomocy i urządzeń wspomagających SCWEW z obecnie uruchamianym Ośrodkiem Wsparcia i Testów finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz jakie korzyści z tego płyną dla placówek edukacyjnych, w których uczą się uczniowie o zróżnicowanych potrzebach. Ekspert ds. edukacji włączającej Anna Kopczuk mówiła o tym, jak ważną rolę pełnią koordynatorzy projektu w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Doradca wewnętrzny – Ewa Rosińska zaprezentowała wnioski płynące z dotychczasowych spotkań i konsultacji z rodzicami oraz członkami rad pedagogicznych przeprowadzonymi w szkołach objętych wsparciem SCWEW, natomiast Doradca wewnętrzny – psycholog Magdalena Kozińska dzieliła się swoimi spostrzeżeniami ze spotkań z młodzieżą, akcentowała potrzeby młodych ludzi, a także zdefiniowała swoją rolę w projekcie.

Problematyka konferencji zainteresowała media lokalne – relację zamieściła TVP3 Białystok https://bialystok.tvp.pl/58928549/08032022-godz-1830 oraz Radio Białystok Radio Bialystok. Opis działania białostockiego SCWEW zamieszczamy na stronie: SCWEW SOSW Bialystok

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa