Inauguracja utworzenia Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Konferencja pod hasłem „Wszyscy to wszyscy”, inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach, odbyła się 29 marca 2022 r. w Centrum Kultury Izabelin.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Elżbieta Szczepkowska – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskiego Związku Niewidomych, Fundacji Synapsis, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu, dyrektorzy placówek objętych wsparciem SCWEW Laski, pracownicy Ośrodka w Laskach i zaprzyjaźnionych szkół, rodzice.

Gościem honorowym wydarzenia był Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, absolwent Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Paweł Kacprzyk – prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Nawiązał do spuścizny błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej, dzięki staraniom której w 1934 r. wprowadzono obowiązek kształcenia niewidomych. Udział w pilotażu SCWEW jest „rozszerzeniem drogi”, którą dotychczas kroczył Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Istotą jest wypracowywanie wspólnego systemu wsparcia, w którym „najważniejszy jest uczeń” – zaznaczył prezes.

Minister Paweł Wdówik w swoim wystąpieniu przypomniał, że w Polsce to rodzice/prawni opiekunowie decydują o tym, gdzie ma się kształcić ich dziecko, powinni być uprzywilejowani w debacie dotyczącej edukacji włączającej. Rodzic, mając wybór, musi znać wszystkie argumenty za i przeciw proponowanym rozwiązaniom. Minister przybliżył prawne uwarunkowania edukacji włączającej zawarte w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W podsumowaniu pogratulował Zarządowi Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi odwagi wejścia w pilotaż, który jest okazją, by Laski – legenda edukacji osób niewidomych – mogły podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, pełnić rolę służebną i wspierającą rozwój i godność człowieka.

Następnie głos zabrał Jan Żychliński, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który stwierdził, że szkoły specjalne są komplementarne do ogólnodostępnych. Zauważył, że na obszarze powiatu powstały dwa SCWEW-y – jeden w Laskach, a drugi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach.

Wykład na temat „Edukacja włączająca edukacją dla wszystkich – fakty i mity” wygłosiła dr Danuta Al-Khamisy. Prelegentka dokonała przeglądu definicji, zaprezentowała wzorce, cechy, czynniki warunkujące oraz modele edukacji włączającej, a także wyniki badań postaw i opinii polskich nauczycieli. Wskazała na mocne strony włączania, ale podkreśliła też ryzyka, o których nie należy zapominać w podejmowanych działaniach.

O działaniach SCWEW Laski opowiedziała lider Dorota Gronowska. Zaprezentowała zespół SCWEW, a także omówiła realizowane zadania w kontekście „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Przedstawiła także, jak udział w projekcie widzą przedszkola i szkoły ogólnodostępne objęte wsparciem tego SCWEW.

Marek Tarwacki i Justyna Niegierysz ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach podzieli się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu edukacji włączającej i zaprosili do współpracy w tym zakresie. Zespół Szkół w Łajskach brał czynny udział w projekcie Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej „Podnoszenie Osiągnięć Wszystkich Uczniów w Edukacji Włączającej (RA) (2014–2017)”. W praktycznych działaniach projektu udział wzięły trzy szkoły z Europy (ze Szkocji, z Włoch i z Polski).

Natomiast o zindywidualizowanym podejściu do ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną w oparciu o studium przypadku opowiedziała Kalina Lichtorowicz-Kozera – ekspert SCWEW Laski.

Kolejny prelegent Sebastian Grzywacz – założyciel Fundacji Ponad Słowami, trener, nauczyciel, w wystąpieniu zatytułowanym „Niewidomy – nie widzę problemu” wskazał na ważne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Zdaniem prelegenta bardzo ważna jest „socjalizacja pełna”, czyli m.in. wyposażenie w umiejętności niezbędne w codziennym życiu i umiejętności społeczne. „nie byłbym tym, kim jestem, gdybym widział” powiedział, wskazując tym samym, że akceptacja siebie i swoich niedoskonałości, niezłomność, pracowitość i realizacja marzeń to droga do szczęścia.

Agnieszka Kosowicz – założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne – zaprezentowała doświadczenia organizacji pozarządowej we wsparciu dzieci migrantów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uchodźców z Ukrainy.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa