„Edukacja włączająca – wyłączeniem segregacji” – konferencja inaugurująca SCWEW Bartoszyce

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

22 marca br. w Bartoszycach odbyła się konferencja inaugurująca pt. „“Edukacja włączająca – wyłączeniem segregacji”. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Starosta Jan Zbigniew Nadolny, Wicestarosta Władysław Bogdanowicz, Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce Jadwiga Bogdaniuk, Zastępca Burmistrza – Krzysztof Hećman, Katarzyna Skorubska, Ewa Karolczyk reprezentująca SCWEW Olsztyn, rodzice, przedstawiciele instytucji współpracujących z SCWEW Bartoszyce, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie placówek objętych wsparciem oraz Telewizja Bartsat.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Panią Alicję Agatę Lemiesz p.o. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, głos zabrał Pan Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, mówiąc o wszechstronnej otwartości systemu oświaty, podkreślając zasługi SOSW i gratulując pracy włożonej w działania w edukacje włączającą. Podkreślił również zaistniałą sytuację w naszym kraju związaną z wojną w Ukrainie i napływem ludzi z tego kraju a szczególnie dzieci. Pan Wicekurator zaapelował aby przedszkola i szkoły ogólnodostępne uczestniczące w projekcie utworzyły klasy przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy, które pomogą tym dzieciom w przystosowaniu się do edukacji panującej w naszym kraju.

Pan Tomasz Madej p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w swoim przemówieniu powiedział, że SCWEW w Bartoszycach znalazł się w gronie 23 Grantobiorców – pionierów. Zaznaczył, że Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje dwa projekty – „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą„ oraz „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dyrektor wyraził nadzieję, że „edukacja włączająca będzie tą edukacją, która da szansę każdemu dziecku na edukację, której potrzebuje i wynika z jego potrzeb.” Podkreślił fakt, że „najważniejszy jest uśmiech szczęśliwego i spełnionego dziecka, do którego chcemy dążyć poprzez edukację włączającą”.

Następnie zabrał głos Pan Starosta Jan Zbigniew Nadolny, który pogratulował p.o. Dyrektor Pani Alicji Agacie Lemiesz i jej zespołowi zaangażowania się i pracy włożonej w działania zawiązane z edukację włączającą. Starosta podkreślił fakt, że w niedalekiej przyszłości działania związane z edukacją włączającą będą standardem działań, na który dzięki udziałowi w projekcie placówki edukacyjne na terenie powiatu będą gotowe.

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Hećman pogratulował udziału w działaniach  i w przedsięwzięciach innowacyjnych Pani Dyrektor jak również Panu Staroście, który popiera i wspiera w takich działaniach placówki edukacyjne.

Pani Monika Dąbkowska – lider SCWEW opowiedziała o codziennych wyzwaniach, celach, zadaniach i strukturze SCWEW Bartoszyce, omówiła powstanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego oraz zaprezentowała zespół projektowy.

Po części inauguracyjnej nastąpiły wystąpienia prelegentów, którzy przedstawili różne aspekty edukacji włączającej.  Jako pierwsza zabrała głos Pani Aleksandra Rodzewicz, ekspertka merytoryczna w projekcie Forum edukacji włączającej województwa małopolskiego. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „edukacja włączająca – uniwersalne projektowanie czy racjonalne dostosowanie?” omówiła założenie edukacji włączającej, jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. Omówiła, jaki istnieje wymiar dostępności w edukacji dla każdego ucznia. Zaprezentowała zasadę działania UDL, który jest zbiorem zasad przewodnich stosowanych w projektowaniu programów nauczania i lekcji od najwcześniejszych etapów edukacji dziecka.

Następnie zabrała głos Pani Ewa Rodziewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Swoje wystąpienie poświęciła roli i działaniu poradni psychologiczno- pedagogicznych w edukacji włączającej, która ułatwia dostęp do tzw. „ dobrej edukacji”, oraz zapewnia pełne uczestnictwo w edukacji wszystkim uczniom, niezależnie od płci, stanu społecznego, ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności wieku czy wyznania.[1]

Kolejne wystąpienie miała Pani Marta Kostrzewa – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Wystąpienie na temat: „Wszystko zaczyna się od komunikacji”, poświęcone zostało znaczenie komunikacji alternatywnej i wspierającej w funkcjonowaniu dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaprezentowano systemy wspierające komunikację i strategie pracy z uczniami z zaburzoną komunikacją werbalną.

Ostatnie wystąpienie było poświęcone tematyce: „ Rola dialogu rodzic – szkoła”, w którym Pani Marta Matelska – specjalistka SCWEW w Bartoszycach, przedstawiła perspektywę roli dialogu widzianą zarówno ze strony specjalisty jak również rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prelegentka w podwójnej roli specjalisty i rodzica omówiła funkcjonowanie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawiła istotne znaczenie wartości komunikacji w procesie wspierania dziecka i rodzica. Na końcu zaprezentowano dobre praktyki we współpracy rodziców ze szkołą.

Konferencja zakończyła się podziękowaniami p.o. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach Pani Alicji Agaty Lemiesz wszystkim przybyłym osobom na konferencje inauguracyjną.

Tomasz Madej - dyrketor Ośrodka Rozwoju Edukacji podczas konferencji w Bartoszycac łączy się zdalnie z uczestnikami spotkania
Pełniąca obowiązki Dyrektorki Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego imienia. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach oraz specjalistki kadry Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą wygłasza prelekcje podczas konferencji inauguracyjnej w Bartoszycach.
Lider Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą Monika Dąbkowska wygłasza prelekcję podczas konferencji inauguracyjnej w Bartoszycach;

[1] Prezentacja Pani Ewa Rodziewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa