Ruszamy z rekrutacją na szkolenia on-line dla samorządowców  

©-elnur/Photogenica
©-elnur/Photogenica

Serdecznie zapraszamy wszystkich samorządowców do uczestnictwa w szkoleniach on-line.  Przygotowaliśmy 7 tematów szkoleń poruszających zagadnienia z zakresu prawa, nowych technologii i ich wykorzystania w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego.

Celem szkoleń jest m.in:

 • uporządkowanie wiedzy na temat zmian w przepisach prawa oświatowego wydanych
  w związku z pandemią COVID-19 w obszarze dotyczącym organizacji kształcenia
  i wychowania oraz zapoznanie z głównymi założeniami organizacji kształcenia i wychowania na odległość,
 • przygotowanie uczestników szkoleń do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkół  rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego,
 • poznanie możliwości wybranych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK)
  w organizacji edukacji zdalnej, w tym możliwości Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz innych multimedialnych zasobów edukacyjnych w edukacji zdalnej,
 • doskonalenie kompetencji pracowników samorządów w optymalizacji zarządzania zespołami rozproszonymi oraz motywowania pracowników pracujących zdalnie,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych w zarządzaniu i organizowaniu pracy w JST,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania sytuacją kryzysową.

Tematy szkoleń:

 1. Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej.  Zdalne zarządzanie szkołami przez organ prowadzącyformularz zgłoszeniowy
 2. Moduł prawny. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowychformularz zgłoszeniowy
 3. Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjnaformularz zgłoszeniowy
 4. Moduł technologiczny. Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego – wyzwania, możliwości, przykłady.
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymiformularz zgłoszeniowy
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Monitorowanie pracy pracowników zdalnych
  i motywowanie ich do pracy.
 7. Zarządzanie kryzysowe

W I etapie szkoleń (tj. do 16 lipca 2021r.) uruchamiamy tylko 4 tematy: 1,2,3 i 5. Te i inne tematy będą kontynuowane po wakacjach w II etapie szkoleń (tj. po 15 sierpnia 2021 do końca roku kalendarzowego 2021.)  

Programy szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi (pakiety szkoleniowe) zostały zamieszczone
w nowej zakładce po lewej stronie pn. Wsparcie w pandemii COVID-19 – dla kadry JST.

Informujemy, że przed rozpoczęciem szkolenia konieczne jest zapoznanie się z przygotowanymi materiałami.  Materiały szkoleniowe będą wykorzystywane w trakcie szkoleń przez prowadzących je trenerów. Dają także możliwość samodzielnej pracy nad treściami szkolenia.

W trakcie realizacji szkoleń, planujemy poszerzenie oferty tematów szkoleń w oparciu o zebrane od samorządowców aktualne potrzeby szkoleniowe.

Każde szkolenie trwa 2 dni (każdego dnia po 6 godzin dydaktycznych = 12 godzin) plus przerwy
ustalone przez prowadzącego każde szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników – 25 osób w grupie.

Szkolenia adresowane są wyłącznie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z realizacją zadań oświatowych.

W drugiej połowie sierpnia 2021r.  planowane jest uruchomienie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek.

Nabór na szkolenia

 • 1 krok – zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym terminie szkoleniu poprzez formularz elektroniczny. Po zgłoszeniu, na wskazany w zgłoszeniu e-mail, zostanie przesłany formularz w postaci „Oświadczenia uczestnika projektu”.

Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i wykonać scan, który następnie należy przesłać na adres e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Oryginalny wypełniony formularz prosimy wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Piotr Matuszak
Polna 46 A
00-644 Warszawa

Z dopiskiem „Szkolenie dla JST”

 • 2 krok – po otrzymaniu od Państwa podpisanego scanu, następuje właściwe zakwalifikowanie na szkolenie. Otrzymujecie Państwo mailową informację o zakwalifikowaniu się na dane szkolenie, link do szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Link do szkolenia zostaje wysłany najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Logowanie się na platformę ZOOM

W celu uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem platformy ZOOM, należy zainstalować na swoim komputerze program klienta ZOOM, a następnie:

 • otworzyć witrynę ZOOM
 • najechać kursorem myszy na przycisk RESOURCES i kliknąć Download Zoom Client, lub kliknąć Zoom Client for Meetings
 • w sekcji Zoom Client for Meetings kliknąć przycisk Download.
 • potwierdzić zapisanie, a następnie uruchomić plik ZoomInstaller.
 • po wykonaniu tych czynności, jesteście już Państwo gotowi aby dołączyć do uczestników szkolenia,

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest
Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa