Sieć współpracy dla samorządowców – Coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej

fot. Adobe Stock
fot. stock.adobe.com
fot. Adobe Stockfot. stock.adobe.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy
i samokształcenia, której tematem jest: coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Rola tzw. kompetencji miękkich w procesie zarządzania bywa często niedoceniana, pomijana a nawet lekceważona. W aspekcie tempa zmian zarządzania współczesną oświatą możemy mówić już nie tylko o różnorodnych modelach czy stylach zarządzania, ale o strategii zarządzania zmianą w ogóle. Co oznacza, że współczesny menadżer musi nauczyć się funkcjonować w nieustannie zmieniającym się środowisku, na którego labilność – nie ma wpływu. Zarazem powinien dostosować się do oczekiwanych wymagań, tak by osiągnąć jak najlepsze wyniki. W takiej sytuacji wartościowe jest skierowane swojej uwagi na cztery najbardziej pożądane kompetencje miękkie, tj: przywództwo, komunikacja, współpraca, zarządzanie sytuacyjne. Powszechnie duży nacisk kładziony jest także na rozwinięcie umiejętności prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Coaching menadżerski ma więc umożliwić osiąganie celów, rozwiązywanie problemów i zaangażowanie potencjałów w kontekście pełnionych przez siebie i podwładnych zadań i ról. Powinien stworzyć przestrzeń i atmosferę do rozwoju a w konsekwencji do wykraczania „ponad poziom”, na którym znajduje się dana osoba. Taki proces ma umożliwić zmianę i modyfikację dotychczasowych nawyków, także przez wywołanie refleksji obserwacyjnej.

Menadżer zarządzający systemem oświaty doświadcza nieustannie charakteru pracy zadaniowej.
W relacjach wielu czynników partycypacyjnych niezbędne staje się projektowanie sytuacji organizacyjnych oraz podstawy opanowania umiejętności stosowania mediacji i negocjacji. Moderator sieci – p. Marek Lipiec zaprasza zainteresowanych samorządowców na spojrzenie trochę z „drugiej strony lustra”, na przygodę z kreatywnym myśleniem lateralnym, udział w sieci wymiany myśli i doświadczeń.

Adresaci sieci: Pracownicy JST nadzorujący organizację pracy szkół i placówek oświatowych.

Rekrutacja uczestników do sieci:

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa w sieci, należy wysłać maila na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl

  • w temacie maila wskazać: Sieć współpracy dla samorządowców – Coaching menedżerski lidera oświaty samorządowej
  • w treści maila podać: imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy i nazwę jednostki samorządu terytorialnego, którą Państwo reprezentujecie.

W sprawach rekrutacji do sieci, osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Przypominamy, że sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zaplanowanych działań. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych To także tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Praca w sieciach odbywa się za pośrednictwem platformy Doskonaleniewsieci.

Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Dlatego też sieć online uzupełniana będzie spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (odbędą się dwa spotkania w ramach sieci).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa