Sieć współpracy dla samorządowców – Arkusz organizacyjny jednostki – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki

©-andreypopov/Photogenica
©-andreypopov/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki. Praca sieci  zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Arkusz organizacyjny to wymóg prawa oświatowego. Można go tworzyć i zatwierdzać realizując wymogi prawa oświatowego, zapominając jednocześnie o tym, że jest to dokument, który zawiera podstawowe decyzje okołobudżetowe oraz decyzje mające istotny wpływ na jakość usług edukacyjnych realizowanych w szkole i w całej JST. Arkusz, co warto podkreślić, jest ważnym instrumentem realizacji polityki oświatowej samorządu. To plan operacyjny organizacji pracy szkoły/placówki i związanych z nią wydatków oświatowych. To także źródło wiedzy o funkcjonowaniu każdej jednostki oświatowej. Jest także doskonałym sprawdzianem współpracy samorządu
z dyrektorem jednostki oświatowej.

Adresaci sieci: Pracownicy JST nadzorujący organizację pracy szkół i placówek oświatowych.

Celem sieci będzie wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu tworzenia i weryfikacji arkusza organizacyjnego na poziomie organu prowadzącego oraz analiza informacji niezbędnych do jego wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki oświatowej.

Efekty pracy sieci: dzięki wymianie informacji i doświadczeń samorządów z różnych jednostek, wypracowane zostaną rozwiązania pomocne przy analizie arkuszy. Rozwiązania te uczestnicy sieci będą mieli możliwość przetestowania w swoich samorządach.

Moderatorem sieci jest p. Marzena Mandla

Rekrutacja uczestników do sieci:

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa w sieci, należy wysłać maila na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl

  • w temacie maila wskazać: Sieć współpracy dla samorządowców – Arkusz organizacyjny jednostki
  • w treści maila podać: imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy i nazwę jednostki samorządu terytorialnego, którą Państwo reprezentujecie.

W sprawach rekrutacji do sieci, osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Przypominamy, że sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zaplanowanych działań. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. To także tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Praca w sieciach odbywa się za pośrednictwem platformy Doskonaleniewsieci

Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Dlatego też sieć online uzupełniana będzie spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (odbędą się dwa spotkania w ramach sieci).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach.   

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa