Ruszamy z pilotażem!

©-pushnoval/photogenica
©-pushnoval/photogenica

W związku z zakończeniem prac nad wstępnymi założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST, rozpoczynamy pilotaż opracowanych rozwiązań. Pilotaż rusza z dniem 1 lipca 2020 roku i trwać będzie 8 miesięcy tj. do 28 lutego 2021 roku. Celem pilotażu jest weryfikacja przygotowanych rozwiązań, a następnie (po uwzględnieniu uwag uczestników), wypracowanie rekomendacji prawnych oraz wdrożenie ich do systemu. Pilotaż realizowany jest w dziewięciu JST na terenie trzech województw: lubelskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Pilotaż założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników jednostek samorządu terytorialnego, realizowany jest w formie:

 • spotkań doradczych w siedzibie JST,
 • doradztwa zdalnego (on-line).

W ramach pilotażu, jednostki samorządu terytorialnego, biorą udział w pełnym cyklu doradztwa, na który składa się:

 • wybór obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych w wybranym obszarze,
 • opracowanie harmonogramu działań (HDR-u),
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań,
 • uzyskanie wsparcia doradczego we wdrożeniu HDR-u przez team doradczy.

Działania realizowane w ramach pilotażu adresowane są do 2–4-osobowych zespołów przedstawicieli JST delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo realizowane jest – zgodnie z przyjętymi założeniami – przez teamy doradcze, składające się z eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Zróżnicowane kompetencje doradców gwarantują wielowymiarowe podejście do napotkanych problemów i/lub rozpoznanych potrzeb pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproponowanych sposobów ich rozwiązania. Wsparcie realizowane przez team doradczy będzie miało formę spotkań, szkoleń, konsultacji, ale również będzie to wsparcie zdalne udzielane na każdym etapie realizacji działań w JST.

Celem realizowanych w ramach pilotażu działań jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego pilotażu będzie:

 1. weryfikacja opracowanych założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST w oparciu o uwagi zgłoszone przez uczestników pilotażu;
 2. usprawnienie zarządzania lokalną oświatą w obszarze wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego (wybór jednego z 12 obszarów).

Wykaz 12 obszarów/ zadań organu prowadzącego wraz z rozwiązaniami zarządczymi opisane zostały w Modelu doradztwa dla JST.

Po zakończeniu pilotażu, każda z uczestniczących w nim JST złoży Organizatorowi pilotażu (ORE) podsumowanie z przebiegu procesu doradztwa oraz osiągniętych przez JST założonych rezultatów, do wyboru, w formie:

 1. opisu dobrej praktyki samorządowej,
 2. studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
 3. minireportażu z wywiadem.

Pilotaż organizowany jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa