Szkolenie dla ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji

W związku z zakończeniem prac nad wstępnymi założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) – rozpoczęto szkolenia związane z przygotowaniem do realizacji ww. zadań w systemie przez dwie grupy specjalistów; ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). W dniach 24–25 czerwca 2020 roku odbyło się szkolenie on-line przygotowujące do pełnienia roli eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji. W szkoleniu uczestniczyło 13 osób. 

Szkolenie wstępnie planowane było w formie stacjonarnej w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w terminie 26–28 marca 2020roku,jednak ze względu na zagrożenie związane z pandemią COVID-19, zostało przełożone i zrealizowane w późniejszym terminie.

Szkolenie objęło m.in. następujące zagadnienia:

 1. Omówienie modelu doradztwa dla JST.
 2. Omówienie roli i zadań ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO) w systemie wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST. Kanon kompetencji.
 3. Zapoznanie z podstawami prawa oświatowego.
 4. Partycypacja społeczna w kontekście systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST. Przygotowanie i prowadzenie debat. Wymiana doświadczeń.
 5. Przedstawienie modelu doradztwa ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych w nim metod pracy.
 6. Planowanie pracy w teamie doradczym cz. 1 (zasady współpracy, etyka, podział zadań, studium przypadku).
 7. Planowanie pracy w teamie doradczym cz. 2 (Harmonogramy Działań Rozwojowych w praktyce).

Eksperci realizujący zadania w ramach systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST – zgodnie z przyjętymi założeniami – pracują w teamach doradczych, składających się z eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Zróżnicowane kompetencje doradców gwarantują bardziej wielowymiarowe podejście do napotkanych problemów i/lub rozpoznanych potrzeb pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproponowanych sposobów ich rozwiązania. Wsparcie realizowane przez team doradczy ma formę spotkań, szkoleń, konsultacji oraz wsparcia zdalnego udzielanego na każdym etapie realizacji działań w JST.

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z rolą i zadaniami obu grup ekspertów zachęcamy do przeczytania Modelu doradztwa dla JST (pdf. 784 KB), w którym szczegółowo omówione zostały etapy doradztwa, metody pracy doradców oraz obszary, w ramach których udzielane jest  wsparcie doradcze.

Zadania ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO):

 1. Wsparcie merytoryczne JST w rozwoju organizacji.
 2. Uświadamianie potrzeby własnego rozwoju oraz rozwoju organizacji.
 3. Wspieranie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych pracowników oraz organizacji.
 4. Doskonalenie pracowników JST w zakresie rozwoju osobistego i społecznego.
 5. Doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania planów rozwoju oświaty i/lub harmonogramów działań rozwojowych w wybranym przez JST obszarze.
 6. Konsultacje na etapie monitorowania wdrażania działań rozwojowych.
 7. Współudział w ocenie efektów wdrażanych działań rozwojowych.
 8. Inspirowanie do podejmowania innowacyjnych działań poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem oraz wskazywanie dobrych praktyk.
 9. Zachęcanie pracowników JST do korzystania z dostępnych metod i form wsparcia.
 10. Wspieranie w rozwoju umiejętności przywódczych dla kadry zarządzającej lokalną oświatą.
 11. Wskazywanie możliwości wykorzystania zasobów do zarządzania oświatą, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wywodzących się z informatyki.
 12. Wspieranie JST w budowaniu partycypacyjnego modelu zarządzania oświatą poprzez organizację i moderowanie debat społecznych i spotkań dialogowych.

Szkolenie dla drugiej grupy ekspertów, tj. ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS), także ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19, zostało przesunięte na późniejszy termin, ostatni zjazd szkolenia (trzeci zjazd) planowany jest w formie stacjonarnej w dniach 7–11 września 2020 roku.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa