Aktualizacja dotacji oświatowych oraz środki na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w budżecie JST. Szkolenie dla samorządowców

© rangizzz/photogenica
© rangizzz/photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie poświęcone w całości zagadnieniom prawnym, dotyczącym dotacji oświatowych ( ich aktualizacji w 2019 r.) oraz planowania środków na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną nauczycieli. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 16–17 grudnia 2019 r.

Adresaci szkolenia: Pracownicy JST nadzorujący organizację pracy szkół/placówek oświatowych.

Celem szkolenia: jest dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian/aktualizacji zapisów prawnych z zakresu dotacji oświatowych oraz planowania doskonalenia zawodowego i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w budżetach JST.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia;

I. Aktualizacja dotacji oświatowych, w tym dotacji na kształcenie specjalne oraz ich kontrola i rozliczanie.

 1. Aktualizacja dotacji w 2019 r., w tym; zmiany kwot subwencji oświatowej, aktualizacja PKD i wskaźnika zwiększającego, mechanizm zapobiegający drastycznym zmianom wysokości dotacji przy aktualizacji.
 2. Zasady aktualizowania dotacji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych po nowelizacji.
 3. Dotacje na uczniów niepełnosprawnych – ustalanie, wypłacanie, aktualizacja.
 4. Rozliczanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 5. Zasady rozliczeń pomiędzy JST z tytułu zwrotu dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami danej gminy.
 6. Tryb i zasady kontroli wykorzystania dotacji – wymogi ustawy, postanowienia uchwał, obowiązki pracowników.
 7. Wydatkowanie środków z dotacji- przykłady orzeczeń.
 8. Postępowanie o zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nadmiernie pobranej lub nienależnej, nieterminowy zwrot dotacji, odsetki. Zakres kompetencji i decyzyjności kuratora oświaty.

II. Doskonalenie zawodowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli w budżecie JST – zadania organu prowadzącego.

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w przepisach prawa.
 2. Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście podniesienia jakości pracy szkół.
 3. Zabezpieczenie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli – decyzje organu prowadzącego.
 4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – planowanie i realizacja zadania w świetle art. 72 Karty Nauczyciela.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonym trenerom prowadzącym szkolenie.

Termin szkolenia:

 • 16–17 grudnia 2019 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.

W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia(pdf. 593 KB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów- II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa