Zakończenie pilotażu modelu doradztwa dla JST

W dniach 23–24 września 2019 roku w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie podsumowujące pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w którym uczestniczyło 103 samorządowców z 34 jednostek samorządu terytorialnego. Celem uczestnictwa w pilotażu była weryfikacja opracowanego modelu i po uwzględnieniu uwag jego uczestników, wykorzystanie go w projektach konkursowych oraz innych działaniach podejmowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, adresowanych do samorządowców.

Pilotaż modelu doradztwa dla JST realizowany był w formie; spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń warsztatowych, doradztwa realizowanego w siedzibach JST ( po dwa spotkania doradcze) oraz doradztwa zdalnego (on-line). Działania realizowane w ramach pilotażu adresowane były do 2–3-osobowych zespołów przedstawicieli JST delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Efektem realizowanych działań było opracowanie przez uczestniczące JST Harmonogramów Działań Rozwojowych obejmujących swoim zakresem jeden z wybranych 12 obszarów, który zdaniem organów prowadzących, sprawiał im największe trudności. Samorządowcy wybrali w pilotażu następujące obszary działań oświatowych;

 • Zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego – 10 JST,
 • Organizacja wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych – 9 JST,
 • Planowanie budżetowe – 4 JST,
 • Monitorowanie jakości usług edukacyjnych – 4 JST,
 • Analizowanie potrzeb i planowanie realizacji założonej wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty – 3 JST,
 • Rola dyrektora i relacje z organem prowadzącym – 3 JST,
 • Udział rodziców w planowaniu, realizacji i ocenie usług edukacyjnych – 2 JST,
 • System wspomagania szkół – doskonalenie nauczycieli – 1 JST,
 • Gospodarowanie zasobami materialnymi systemu oświaty – 1 JST,
 • Organizacja wsparcia uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów z trudnościami w nauce – 1 JST

Cztery jednostki samorządu terytorialnego przygotowały HDR-y obejmujące dwa obszary.

Opracowane przez JST HDR-y zostaną w najbliższym dniach upowszechnione na stronie internetowej projektu.

Wrześniowe spotkanie podsumowujące pilotaż składało się z czterech podstawowych modułów tematycznych;

 • wymiana doświadczeń między samorządowcami,
 • przygotowanie do wdrożenia opracowanych Harmonogramów Działań Rozwojowych,
 • prezentacje Harmonogramów Działań Rozwojowych.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, jednak rozpoczynało się i kończyło dwoma wykładami dotyczącymi; finansowania oświaty, jako jednego z zadań organu prowadzącego szkoły/placówki oraz komunikacji międzypokoleniowej w kontekście wdrażania opracowanych harmonogramów działań rozwojowych.

Dużą dynamiką i kreatywnością samorządowców charakteryzowała się wymiana doświadczeń, która prowadzona była w formie open spec-a. Samorządowcy, po zgłoszeniu tematów do dyskusji („targowisko tematów”), wybierali najbardziej ich interesujące i pracowali nad nimi w grupach moderowanych przez doradców/trenerów. Wnioski zebrane w trakcie pracy grup zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom na sali plenarnej. Samorządowcy dyskutowali nad następującymi zagadnieniami w kontekście problemów i ich rozwiązań:

 • Jak zmienić system finansowania oświaty?
 • Opieka pielęgniarska w przedszkolu.
 • Jaka powinna być struktura organizacyjna w organie prowadzącym, aby dobrze zarządzać oświatą?
 • Dodatek motywacyjny – jak i ile przyznawać? Czy określać stawkę minimalną?
 • Co zrobić, żeby dyrektor był bardziej samodzielnym menadżerem szkoły?
 • SIO- weryfikacja danych przez JST.
 • Praktyczna nauka zawodu – skąd wziąć specjalistów?
 • Dodatek za opiekę wychowawczą w przedszkolu i internacie.

Spotkanie zakończyła praca w grupach nad przygotowaniem wdrożenia opracowanych harmonogramów oraz prezentacja harmonogramów działań rozwojowych.

Pierwszy dzień spotkania – Open space – wymiana doświadczeń między samorządowcami
Praca w grupie gmin wiejskich - omawianie przygotowanych przez samorządy tzw HDR-ów czyli harmonogramów działań rozwojowych.
Prowadząca - Maria Szostak podsumowuje pracę swojej grupy podczas pierwszego dnia spotkania
Przedstawiciele powiatów i miast rozmawiają na temat praktycznej nauki zawodu
Przedstawicielki JST intensywnie dyskutują nad priorytetami swojego samorządu
Trudny temat - jak zmieniać system finansowania oświaty

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa