Rozpoczęcie pilotażu modelu doradztwa dla samorządów

Pilotaż modelu doradztwa dla JST- warsztaty Grupa gminy miejskie
Pilotaż modelu doradztwa dla JST- warsztaty Grupa gminy miejskie

W dniach 4–5 czerwca 2019 r. w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie otwierające pilotaż modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Uczestniczyło w nim ok. stu samorządowców, reprezentujących 33 jednostki (gminy wiejskie, miejskie, wiejsko-miejskie, powiaty). Celem pilotażu jest weryfikacja opracowanego modelu, który po zakończeniu prac zostanie wdrożony w projektach konkursowych w całej Polsce. Pilotaż realizowany jest w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanego do zespołów (dwu-, czteroosobowych) delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Działania podjęte w pilotażu mają przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania lokalną oświatą.

Efektami przeprowadzonego pilotażu będą:

 • weryfikacja opracowanego modelu doradztwa dla JST z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez uczestników pilotażu;
 • opracowanie harmonogramu działań rozwojowych (HDR) dla własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • wdrożenie – na podstawie harmonogramu – zaplanowanych zmian usprawniających zarządzanie lokalną oświatą w jednym z dwunastu obszarów wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy pilotażu otrzymali informacje dotyczące:

 • przebiegu pilotażu i jego organizacji;
 • modelu doradztwa dla JST oraz organizacji doradztwa w ramach pilotażu (w tym w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego);
 • obszarów, w ramach których będzie realizowane doradztwo (12 obszarów wsparcia);
 • minimalnych danych do diagnozy pogłębionej w ramach wyłonionych obszarów;
 • metod i sposobów pracy doradców w pilotażu.

Samorządowcy pracowali w czterech grupach, skupiających jednostki tego samego typu. Praca warsztatowa w grupach koncentrowała się na:

 • analizie zaprezentowanych obszarów,
 • wyborze obszaru do działań rozwojowych,
 • przygotowaniu uczestników do zbierania danych do diagnozy,
 • analizie i wyborze metod i sposobów pracy reprezentantów jednostek z przydzielonymi im doradcami.

Spotkanie zakończyło się przydzieleniem każdej jednostce samorządu terytorialnego uczestniczącej w pilotażu dwóch doradców. W skład każdego zespołu doradczego wchodzi doradca ds. personalnego rozwoju organizacji oraz doradca ds. rozwiązań zarządczych. Zespoły doradcze spotkały się z przydzielonymi samorządami i uzgodniły wstępny harmonogram wsparcia doradczego.

Uczestnicy pilotażu spotkają się ponownie podczas szkoleń w dniach 1–2 lipca oraz 27–28 sierpnia 2019 r.

Pilotaż organizowany jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Materiały szkoleniowe/komunikaty znajdują się w zakładce Pilotaż modelu doradztwa.

Pilotaż modelu doradztwa dla JST - warsztaty grupa Gminy miejsko-wiejskie
Pilotaż modelu doradztwa dla JST - herby jednostek
Otwarcie pilotażu modelu doradztwa dla JST
Pilotaż modelu doradztwa dla JST - praca w grupach warsztatowych
Pilotaż modelu doradztwa dla JST - warsztaty grupa Powiaty
Piotaż modelu doradztwa dla JST - warsztaty Grupa gminy wiejskie
Pilotaż modelu doradztwa dla JST- warsztaty Grupa gminy miejskie

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa