Nabór samorządów do pilotażu modelu doradztwa dla JST

Zapraszamy do uczestnictwa w pilotażu modelu doradztwa adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) realizujących zadania oświatowe. Celem modelu opracowanego w ramach projektu jest wsparcie samorządów w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Pilotaż modelu realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do dwu-, trzyosobowych zespołów delegowanych przez gminy wiejskie, miejskie i powiaty.

Pilotaż odbędzie się w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego pilotażu będzie:

 1. weryfikacja opracowanego modelu doradztwa dla JST na podstawie uwag zgłoszonych przez uczestników;
 2. usprawnienie zarządzania lokalną oświatą w obszarze wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego (wybór jednego z 12 obszarów).

W ramach pilotażu modelu przedstawiciele JST wezmą udział w pełnym cyklu doradztwa. Jego podstawą będzie wypracowany model, na który składają się:

 • wybór obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia przedstawicielom JST uczestniczącym w pilotażu:

 1. uczestnictwo w dwóch spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych;
 2. uczestnictwo w dwóch szkoleniach warsztatowych;
 3. doradztwo i pomoc w realizacji zaplanowanych zadań (realizacja pełnego cyklu doradztwa)
  w tym uczestnictwo w dwóch spotkaniach doradczych w siedzibie JST oraz doradztwo zdalne (online);
 4. upowszechnienie oraz udostępnienie wypracowanych w ramach pilotażu materiałów (np. przykładów dobrych praktyk samorządowych oraz harmonogramów i diagnoz wypracowanych przez JST) w celach szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych na szkoleniach/konferencjach/spotkaniach organizowanych w ramach projektu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizowanego projektu pokrywa koszty:

 • noclegów i wyżywienia związanych z uczestniczeniem przedstawicieli JST w dwóch szkoleniach warsztatowych i dwóch spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych;
 • prowadzenie dwóch spotkań doradczych przez ekspertów/doradców w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego;
 • doradztwa zdalnego (online) realizowanego przez zespoły doradców.

Rekrutacja samorządów do pilotażu:

Rekrutacja jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w pilotażu jest otwarta i jednoetapowa.

Warunkiem dopuszczenia do pilotażu jest wypełnienie i przesłanie następujących dokumentów:

 • karty zgłoszenia JST (załącznik nr 1),
 • deklaracji współpracy (załącznik nr 2),
 • oświadczeń (załącznik nr 3).

Ww. dokumenty należy przesyłać w wersji papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę najpóźniej do 22 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa, z dopiskiem: „Pilotaż dla JST”.

Wyniki rekrutacji JST do pilotażu zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce Zarządzanie oświatą w samorządach – Etap II do 26 marca 2019 r.

Kontakt w sprawach dotyczących pilotażu: Piotr Matuszak, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 42.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażu!

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w pilotażu zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami, w tym w szczególności z Regulaminem uczestnictwa w pilotażu oraz załącznikiem nr 4, stanowiącym opis genezy powstania i głównych założeń modelu doradztwa dla JST.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa