Monitorujemy i wspieramy realizację planów strategicznych opracowanych przez JST – gminy miejsko-wiejskie

W dniach 23-24 października 2018r.w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców gmin miejsko- wiejskich. Uczestnikami spotkania były JST, które opracowały plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych i od 1 września 2018 roku rozpoczęły proces wdrażania przygotowanych planów. Na co dzień uczestnicy sieci pracują na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, jednak, co dwa miesiące uczestniczą w spotkaniach stacjonarnych prowadzonych przez moderatora sieci.

Celem spotkania było:

 1. Monitorowanie realizacji procesu wdrażania planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (opracowanych w I etapie projektu).
 2. Wsparcie JST w realizacji ww. planów.
 3. Identyfikacja przykładów dobrych praktyk samorządowych w zakresie wdrażania opracowanych planów.

Spotkanie pozwoliło uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz ustalić dodatkowe elementy współpracy w ramach sieci. Jednak najważniejszą częścią spotkania było zebranie informacji oraz przedyskutowanie wyzwań wiążących się z praktyczną realizacją przygotowanych planów.

W spotkaniu uczestniczyły następujące samorządy z gmin miejsko-wiejskich: Chęciny, Góra Kalwaria, Halinów, Maków Mazowiecki, Pszczyna, Skoczów.

W Chęcinach sukcesywnie realizowane są założenia przyjętego planu, odbywają się szkolenia dopasowane do potrzeb nauczycieli i dyrektorów szkół. Ze względu na niewielki, bo tylko 3% przyrost wiedzy uczniów uzyskiwany dzięki zadawanym pracom domowym, zdecydowano, w porozumieniu
i uzgodnieniu z dyrektorami chęcińskich szkół – zniesienie prac domowych na weekendy.

Pszczyna zgodnie z założeniami zawartymi w lokalnym planie rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, podejmuje działania usprawniające zarządzanie lokalną oświatą. Jednym z działań, na których w ostatnim okresie, skoncentrował się samorząd jest szersza współpraca ze szkołami znajdującymi się w gestii powiatu pszczyńskiego.

W Makowie Mazowieckim dzięki realizacji projektów i różnego typu inicjatyw, zauważyć można większą integrację nauczycieli i dyrektorów szkół realizujących te przedsięwzięcia. Poprawiła się także współpraca miedzy poszczególnymi szkołami i placówkami.  Większa aktywność nauczycieli i kadry zarządzającej pozytywnie wpłynęła na postrzeganie szkół przez lokalną społeczność.

Miasto Skoczów na spotkaniu reprezentowała dwójka dyrektorów. Dyrektorzy bardzo pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Miejskiego Zarząd Oświaty w zakresie wsparcia szkół. Szczególnie podkreślali, przydatność i formę szkoleń, którymi objęci zostali nauczyciele szkół. Działania wdrożeniowe w Skoczowie przebiegają według przyjętego harmonogramu.

Miasto Halinów w swoich działaniach wdrożeniowych, w pierwszej kolejności, skoncentrowało się na kwestiach infrastrukturalnych – inwestycje w bazę oświatową (hala sportowa). Dużym problemem
w mieście jest pozyskanie chętnych osób do realizacji wspomagania w szkołach tzw. wspomagaczy.

Zagadnienia poruszane w ramach spotkania szczegółowo dotyczyły;

 1. Wdrożenia Planów Rozwoju Oświaty w gminach:
 • monitorowania procesu wdrożenia, narzędzi, możliwości;
 • zarządzania ryzykiem w procesie wdrażania planu rozwoju,
 • dobrych praktyk i sukcesów w procesie wdrażania,
 1. Zarządzania coachingowego i dyrektywnego w praktyce JST:
 • zarządzania coachingowego i dyrektywnego; kiedy i po co?
 • roli i oczekiwań wobec pracownika JST,
 • narzędzii coachingowych w zarządzaniu zadaniami i ocenie działań, coachingu i informacji zwrotnej jako motywatora do działania.
 1. Modeli udzielania informacji zwrotnej.
 • zasad formułowania komunikatu,
 • kryteriów udzielania informacji zwrotnej,
 • warunków udzielania informacji zwrotnej
 • gotowości współpracowników na przyjęcie informacji zwrotnej – jak zabezpieczyć
  się przed nieporadnymi skutkami (tłumaczenie się, obwinianie, agresja itp.)
 1. Informacji zwrotnej opartej na komunikatach asertywnych:
 • istocie asertywności, czyli dlaczego i po co warto znać narzędzia asertywne?
 • mapie przekonań – zachowania agresywne, uległe i asertywne,
 • komunikatom asertywnym – konstrukcja i zastosowania (ja, prośba, odmowa),
 • asertywnej obronie przed manipulacjami.
 1. Motywowaniu do współpracy:
 • etapów zarządzania w nowym zadaniu wg Blancharda,
 • co motywuje ludzi? – bank motywatorów i korzyści,
 • kiedy i w jaki sposób delegować zadania?, 6 kroków delegowania;
 • technik monitorowania realizacji zadań i osiągania celów.
 1. Ku doskonałości komunikacyjnej
 • model komunikacji transformującej (Transforming Communication) Richarda Bolstada,
 • słuchanie „czworgiem uszu” wg koncepcji S. Von Thuna

 

Samorządowcy podsumowali spotkanie, jako bardzo efektywne, oceny dotyczące prowadzącego spotkanie oraz realizacji oczekiwań uczestników, uzyskane w ankiecie ewaluacyjnej były bardzo wysokie. Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu 2019r.

Spotkanie organizowane było w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa