Gminy wiejskie dyskutują o wdrażaniu planów rozwoju oświaty

W dniach 6–7 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców z gmin wiejskich. Na co dzień uczestnicy sieci pracują na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, jednak co dwa miesiące biorą udział w spotkaniach stacjonarnych prowadzonych przez moderatora sieci.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST), które opracowały plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych i od 1 września 2018 r. rozpoczęły proces wdrażania przygotowanych planów.

Celem spotkania były:

 1. Monitorowanie realizacji procesu wdrażania planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (opracowanych w I etapie projektu).
 2. Wsparcie JST w realizacji ww. planów.
 3. Identyfikacja przykładów dobrych praktyk samorządowych w zakresie wdrażania opracowanych planów.

W ramach spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania wyzwań wiążących się z praktyczną realizacją przygotowanych planów. Zagadnienia poruszane
w ramach spotkania szczegółowo dotyczyły:

 1. Wdrożenia Planów Rozwoju Oświaty w gminach:
  • monitorowania procesu wdrożenia, narzędzi, możliwości;
  • zarządzania ryzykiem w procesie wdrażania planu rozwoju;
  • dobrych praktyk i sukcesów w procesie wdrażania;
  • problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.
 2. Zarządzania coachingowego i dyrektywnego w praktyce JST:
  • zarządzania coachingowego i dyrektywnego; kiedy i po co?;
  • roli i oczekiwań wobec pracownika JST;
  • narzędzi coachingowych w zarządzaniu zadaniami i ocenie działań, coachingu i informacji zwrotnej jako motywatora do działania.
 3. Informacji zwrotnej wg FUKO:
  • zasad formułowania komunikatu wg FUKO;
  • kryteriów udzielania informacji zwrotnej;
  • warunków udzielania informacji zwrotnej FUKO;
  • gotowości współpracowników na przyjęcie informacji zwrotnej – jak zabezpieczyć
   się przed nieporadnymi skutkami (tłumaczenie się, obwinianie, agresja itp.).
 4. Informacji zwrotnej opartej na komunikatach asertywnych:
  • istoty asertywności, czyli dlaczego i po co warto znać narzędzia asertywne?;
  • mapy przekonań – zachowania agresywne, uległe i asertywne;
  • komunikatów asertywnych – konstrukcji i zastosowania (ja, prośba, odmowa);
  • asertywnej obrony przed manipulacjami.
 5. Motywowania do współpracy:
  • etapów zarządzania w nowym zadaniu wg Blancharda;
  • co motywuje ludzi? – bank motywatorów i korzyści;
  • kiedy i w jaki sposób delegować zadania? – 6 kroków delegowania;
  • technik monitorowania realizacji zadań i osiągania celów.
 6. Narzędzi perswazyjnych w skutecznej komunikacji:
  • zasad oddziaływania perswazyjnego vs manipulacja;
  • technik pozornej zgody, implikacji jednoczesnej;
  • 8 reguł kontaktów międzyludzkich w praktyce.

W spotkaniu sieci uczestniczyli przedstawiciele następujących JST z gmin wiejskich: Piaski, Wojkowice, Miedźna oraz Trąbki Wielkie. Samorządowcy podsumowali spotkanie jako bardzo efektywne; oceny dotyczące prowadzącego spotkanie oraz realizacji oczekiwań uczestników, uzyskane w ankiecie ewaluacyjnej były bardzo wysokie.

Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu 2019 r.

Spotkanie organizowane było w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa