Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w świetle zmian prawnych i finansowych. Trzecie szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 23–24 kwietnia 2018 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujący organizację pracy szkół i przedszkoli.

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o organizacji i finansowaniu zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i nauczania indywidualnego.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych organizacji rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole
  i przedszkolu.
 2. Doskonalenie umiejętności korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych
  w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Kształtowanie postaw gotowości do tworzenia systemowych rozwiązań wspierania uczniów
  z problemami rozwojowymi w lokalnych systemach oświaty.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
I. Systemowe wspieranie dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi w polskim systemie oświaty.

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci elementem systemowego wsparcia rozwoju dzieci w JST.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola.
 3. Kształcenie specjalne jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola – klasa · specjalna, klasa integracyjna czy edukacja włączająca?
 4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla kogo i jak je organizować?
 5. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.
 6. Indywidualne nauczanie a zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 7. Zatrudnianie pedagoga, psychologa, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne i specjalistów – kwalifikacje, zakres zadań i organizacja ich pracy.
 8. Zadania poradni. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym.

II. Mocne i słabe strony lokalnej polityki wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. Lokalna diagnoza potrzeb jednostek oświatowych w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania systemowe czy doraźne – co się bardziej opłaca?
 2. Wspieranie nauczycieli w kierunku zdobywania specjalistycznych kwalifikacji czy tworzenie bazy specjalistów?
 3. Zmiany w sposobie planowania i ewidencjonowania wydatków ponoszonych na kształcenie specjalne w JST.
 4. Zmiany w sposobie rozliczania dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego.

Zajęcia warsztatowe poprowadzi ekspert – Emilia Wojdyła.

Termin szkolenia:

23–24 kwietnia 2018 r., Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku.

Organizator nie zapewnia dojazdu do Sulejówka. W razie własnym przyjazdu samochodem – Ośrodek zapewnia bezpłatny parking.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dojazd do Centrum Szkoleniowego:

 • pociąg podmiejski linii Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście (kierunek Siedlce, Mrozy, Mińsk Mazowiecki). Obowiązują bilety zakupione w kasach PKP lub u kierownika pociągu;
 • pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście, kierunek Sulejówek Miłosna. Obowiązują bilety ZTM – warszawskie miejskie (strefa 2 – dawna strefa podmiejska) zakupione w kioskach ruchu, automatach lub u kierownika pociągu.

W obu przypadkach należy wysiąść na stacji SULEJÓWEK.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

 W razie pytań proszę kontaktować się z:

 Piotrem Matuszakiem, tel. 22 570-83-42, mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Program szkolenia

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa