Zgłoś się do projektu konkursowego w swoim województwie – lista osób odpowiedzialnych za rekrutację w projektach (I edycja)

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych (w 11 województwach w Polsce). Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po ich zakończeniu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Cele projektów:

Celem realizowanych w ramach projektów działań (szkolenia i doradztwo) jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach cyklu szkoleń główny akcent położony jest na budowanie lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół/placówek, czyli diagnozę lokalnej oświaty, wyznaczanie priorytetów oświatowych, formułowanie celów, planowanie, wdrażanie oraz monitorowanie planu.

Efektem uczestnictwa w projekcie jest wypracowanie planu strategicznego dla lokalnej oświaty, wzrost świadomości samorządowców w zakresie całościowego postrzegania lokalnej oświaty oraz ukierunkowanie wybranych priorytetów na doskonalenie nauczycieli w formie kompleksowego wspomagania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Działania w ramach projektów:

W ramach konkursów Beneficjenci są zobowiązani do:

 • przeszkolenia przedstawicieli JST w oparciu o programy szkoleniowo-doradcze i materiały szkoleniowe wypracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich pt. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.”
 • udzielenia wsparcia doradczego przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
 • przeprowadzenia 4 spotkań w środowisku lokalnym każdej JST, w celu udzielenia pomocy w zawiązaniu lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty, jako wstępu do stworzenia planu rozwoju oświaty.
 • zaplanowania i skoordynowania prac związanych z realizacją procesowego wspomagania z poziomu jednostki samorządu terytorialnego (w tym także zaplanowania sfinansowania realizacji tego zadania).
 • zapewnienia przedstawicielom JST uczestnictwa w 6 sieciach współpracy dla samorządowców uruchomionych w regionie (województwie) dotyczących różnych obszarów tematycznych.

Korzyści uczestnictwa w projektach:

 • Uczestnictwo w ponad 100 godzinnym cyklu szkoleniowym (szkolenia warsztatowe w grupach jednorodnych ze względu na typ jednostki samorządu terytorialnego),
 • Podniesienie kompetencji samorządowców z zakresu diagnozowania stanu lokalnej oświaty, opracowywania lokalnych planów strategicznych służących rozwojowi oświaty oraz ich wdrażania i monitorowania,
 • Wymiana doświadczeń z innymi samorządowcami; poznanie problemów innych oraz sposobów ich rozwiązywania, spojrzenie na swoją jednostkę/oświatę z innej perspektywy,
 • Włączanie lokalnych interesariuszy w proces diagnozowania stanu oświaty, planowania strategicznego oraz monitorowania opracowanych planów (z wykorzystaniem modelu partycypacyjnego),
 • Dzięki spotkaniom dialogowym, pobudzenie lokalnego środowiska oświatowego, dostrzeżenie roli i wpływu dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, rodziców oraz uczniów we współdecydowaniu, o jakości edukacji w gminie,
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z interesariuszami oświatowego środowiska lokalnego oraz tworzenia partnerstw służących rozwiązywaniu bieżących problemów w tym obszarze,
 • Poznanie dobrych praktyk innych samorządów w zakresie oświaty oraz wzrost umiejętności korzystania z przykładowych gotowych rozwiązań – modeli – służących doskonaleniu lokalnych systemów oświaty,
 • Poznanie i wykorzystanie narzędzia, jakim jest procesowe wspomaganie szkół/placówek do dokonywania zmian w pracy szkół ( w kierunku szkół uczących się),
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania lokalnych zasobów (kadrowych, finansowych, infrastruktury) do rozwoju szkół i lokalnego systemu oświaty,
 • Poznanie słabych i mocnych stron działań JST oraz określenie rekomendacji do podjęcia niezbędnych zmian,
 • Pobudzenie do działania i wprowadzania zmian w samorządzie, usystematyzowanie doświadczeń, nowe spojrzenie na oświatę, jako na proces,
 • Refleksja nad oświatą, przyspieszenie procesu zmiany myślenia o współczesnej szkole, uświadomienie sobie i przypomnienie, że szkoła jest dla ucznia,
 • Promocja JST, budowanie wizerunku nowoczesnego, innowacyjnego samorządu, przez pryzmat oświaty,
 • Uzyskanie wsparcia eksperckiego i pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów,
 • Integracja środowiska w ramach tego samego szczebla samorządu – wiemy, o czym rozmawiamy, mamy podobne problemy ( regionalne sieci współpracy i samokształcenia).

Jak stać się uczestnikiem projektów?

Aby stać się uczestnikiem projektu realizowanego na terenie Państwa województwa wystarczy zgłosić się do przedstawicieli Beneficjenta, którzy dokonują rekrutacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ich przedstawicieli do projektów konkursowych.

Poniżej załączmy listę Beneficjentów realizujących projekty w poszczególnych województwach wraz z danymi adresowymi oraz wskazaniem osób rekrutujących JST do projektów.

Lista Beneficjentów realizujących projekty konkursowe – dane adresowe oraz wykaz osób odpowiedzialnych za rekrutację JST do projektów.

Projekty konkursowe realizowane są w ramach II  Osi  Priorytetowej  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku  pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa