Pierwsze spotkanie dla beneficjentów projektów konkursowych (I edycja)

20 stycznia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku spotkali się przedstawiciele beneficjentów projektów konkursowych. Umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej z czterema beneficjentami. Projekty konkursowe adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) ruszają w dziewięciu województwach, tj. pomorskim, małopolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim.

Celem spotkania było omówienie:

 • głównych założeń interwencji na podstawie regulaminu konkursu „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)”,
 • programu szkoleniowo-doradczego dla przedstawicieli JST wraz z zadaniami wdrożeniowymi,
 • funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców w oparciu o platformę Doskonalenie w sieci,

Odbyła się także dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami oraz problemami pojawiającymi się w realizacji projektów.

Spotkanie prowadziła Dorota Jastrzębska – kierownik projektu pozakonkursowego Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół
i kompetencji kluczowych uczniów” oraz dwie ekspertki i trenerki pracujące w ww. projekcie: Dorota Tomaszewicz i Zofia Domaradzka-Grochowalska.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na następujące problemy w realizacji projektów:

 • zbyt krótki czas realizacji projektów określony w regulaminie konkursu (18 miesięcy),
 • trudności w naborze samorządów,
 • wysokie wymagania postawione trenerom realizującym szkolenia i doradztwo adresowane do samorządowców.

Dyskusja z uczestnikami dotyczyła praktycznych aspektów realizacji projektów, m.in.:

 • zakładania i funkcjonowania sieci dla samorządowców na platformie Doskonalenie w sieci,
 • mniej lub bardziej efektywnych form rekrutacji samorządów do konkursów,
 • praktycznych uwag dotyczących realizacji szkoleń i zadań wdrożeniowych
  z samorządowcami (dojazdy i organizacja na szkolenia, identyfikacja zagrożeń w ich realizacji),
 • uwag i pytań związanych z doradztwem adresowanym do JST,
 • przygotowywania przez samorządowców lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół/placówek.

Zespół Projektu Zarządzanie Oświatą w Samorządach z ORE – w celu wsparcia Beneficjentów w rekrutacji JST do projektów – zadeklarował pomoc w formie mailingu do samorządów. Mailing został wykonany w dniu 29 stycznia 2018 r. w ramach województw, w których realizowane są projekty konkursowe.

Kolejne spotkanie z beneficjantami planowane jest w marcu 2018 r.

Projekty konkursowe realizowane są w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W załączeniu materiały wykorzystane w ramach spotkania:

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa