Drugie szkolenie dla samorządowców – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian prawnych i finansowych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców na drugie już dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 24–25 stycznia 2018 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST nadzorujący organizację pracy szkół i przedszkoli.

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o organizacji i finansowaniu zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i nauczania indywidualnego.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych organizacji rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu.
 2. Doskonalenie umiejętności korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Kształtowanie postaw gotowości do tworzenia systemowych rozwiązań wspierania uczniów z problemami rozwojowymi w lokalnych systemach oświaty.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Systemowe wsparcie ucznia z problemami rozwojowymi w polskim systemie oświaty.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola.
  2. Kształcenie specjalne, jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola – klasa specjalna, klasa integracyjna czy edukacja włączająca?
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci elementem systemowego wsparcia rozwoju dzieci w JST.
  4. Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej – nowa jakość pracy.
  5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola.
 2. Organizacja wsparcia uczniów w szkole i przedszkolu.
  1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich organizacja.
  2. Czym różni się nauczanie indywidualne od zindywidualizowanej ścieżki kształcenia realizowanej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub kształcenia specjalnego.
  3. Dla kogo są zajęcia rewalidacyjne a dla kogo zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i jak je organizować ?
  4. Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, nauczycieli organizujących kształcenie specjalne i specjalistów – kwalifikacje, zakres zadań i organizacja ich pracy.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym.
  6. Decyzje w sprawie nauczania indywidualnego i ich kontekst kadrowy związany z dojazdem do ucznia.
 3. Mocne i słabe strony lokalnej polityki wsparcia uczniów z problemami rozwojowymi.
  1. Rozwiązania systemowe czy doraźne, co się bardziej opłaca?
  2. Wspieranie nauczycieli w kierunku zdobywania specjalistycznych kwalifikacji czy tworzenie korpusu specjalistów?
  3. Zmiany w sposobie planowania i ewidencjonowania wydatków ponoszonych na kształcenie specjalne w JST.
  4. Zmiany w sposobie rozliczania dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego.
  5. Jak znaleźć balans pomiędzy wydatkami na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej a wydatkami na kształcenie specjalne ?

Zajęcia mają charakter praktyczny, dają możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami. W ramach szkolenia omawiane będą konkretne samorządowe przykłady dobrych praktyk. Na zakończenie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Zajęcia warsztatowe poprowadzi ekspert – p. Liliana Zientecka

Termin szkolenia:

 • 24–25 stycznia 2018r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia (pdf. 197 kB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014-2020

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa